Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Osnovne akademske studije – Učitelj


Studijski program osnovnih akademskih studija Učitelj za sticanje stručnog naziva Diplomirani učitelj traje osam semestara, odnosno četiri školske godine ukupnog obima 240 ESPB.

Program poseduje sve elemente predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa I nivoa studija. Vrsta studija i ishodi procesa učenja u skladu su sa zakonom koji utvrđuje nacionalni okvir kvalifikacija.

 Svrha studijskog programa OAS Učitelj je obrazovanje studenata i osposobljavanje visokoprofesionalnog kadra za obavljanje odgovorne uloge učitelja u okviru obrazovno-vaspitnog sistema. Svrha programa odnosi se na razvijanje profesionalnih veština i sticanje odgovarajućih iskustava koja omogućavaju planiranje, organizaciju, realizaciju, evaluaciju i unapređivanje procesa poučavanja i učenja u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Osnovni cilj studijskog programa je sticanje i razvijanje kompetencija studenata za samostalnu, visokoprofesionalnu i kritički promišljenu realizaciju svih oblika obrazovno-vaspitnog rada u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Upis u prvu godinu studija vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi ga Fakultet pedagoških nauka, Jagodina. Na studije prvog stepena može se upisati lice koje ima prethodno završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Izbor kandidata za upis na studijski program obavlja se na osnovu postignutog uspeha kandidata tokom srednjoškolskog obrazovanja i uspeha postignutog na prijemnom ispitu, koji na javan i unapred propisan način organizuje Fakultet.

Studijski program obuhvata predmete koji studentima omogućavaju potrebnu naučnu, teorijsku i praktičnu pripremu za realizaciju svih oblika obrazovno-vaspitnog rada u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Upis u prvu godinu studija vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi ga Fakultet pedagoških nauka, Jagodina. Na studije prvog stepena može se upisati lice koje ima prethodno završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Izbor kandidata za upis na studijski program obavlja se na osnovu postignutog uspeha kandidata tokom srednjoškolskog obrazovanja i uspeha postignutog na prijemnom ispitu, koji na javan i unapred propisan način organizuje Fakultet.

Kurikulum programa sadrži 36 obaveznih i 74 izborna predmeta od kojih student bira 10. U prvoj i drugoj godini student se opredeljuje za po dva  izborna predmeta, dok se u trećoj i četvrtoj godini student opredeljuje za po tri izborna predmeta.

Studenti na svakoj godini studija realizuju praksu i to: u prvoj godini praksu u trajanju od dve nedelje vrednosti 3 ESPB, dok u drugoj, trećoj i četvrtoj godini praksa je trajanja po 4 nedelje vrednosti po 6 ESPB.

Završetak programa omogućava studentima nastavak studija na nivou master akademskih studija

Struktura studijskog programa definisana je sa 16,25% akademsko-opšteobrazovnih, 17,50% teorijsko-metodoloških, 32,50% naučno-odnosno umetničko-stručnih i 33,75% stručno-aplikativnih predmeta od ukupnog broja ESPB programa, što je u skladu sa akreditacionim standardima.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem, specifikacija prakse, kao i njihov način izvođenja i bodovne vrednosti iskazane u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova dostupni su u knjizi predmeta. Knjiga predmeta sadrži preduslove za upis pojedinih predmeta kao i ishode procesa učenja svakog predmeta.

Nastava se izvodi putem predavanja, vežbi, konsultacija i mentorskog rada. Posebna pažnja poklanja se individualnom radu sa studentima tokom konsultacija i mentorskog rada pri izradi predispitnih obaveza u vidu seminarskih radova ili projekata. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz prakse koje Fakultet periodično organizuje u okviru radionica, stručnih skupova i konferencija.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa regulisani su opštim aktom Fakulteta.

 

Struktura programa OAS U

Knjiga predmeta OAS U