Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Основне академске студије – Учитељ


Студијски програм основних академских студија Учитељ (240 ЕСПБ) формиран је у складу са принципима дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије као и Болоњском декларацијом, садржи све законом предвиђене елементе и има предвиђени број ЕСПБ бодова.

Циљ студијског програма основних академских студија је да оспособи студенте за обављање учитељског позива у млађим разредима основне школе.

Исход процеса учења је стицање савремених, научних знања, која су у функцији оспособљавања студената, будућих учитеља, за вештину формирања научно-заснованих ставова, као и оспособљавање за сакупљање, критичко процењивање, интерпретацију и примену у пракси релевантних знања потребних за успешно обављање учитељске професије.

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.

У оквиру овог студијског програма има 38 обавезних и 10 изборних предмета, професионална пракса организована је кроз све четири године студијског програма са почетком у другом семестру прве године и подразумева стицање 21 ЕСПБ бода (8.75%). Интегрисана пракса се обавља у сваком семестру у трајању од две недеље. Студенти обављају праксу према програмираним задацима добијеним од наставника и подносе извештај о резултатима који се прате и анализирају током школске године и вреднују посебном оценом на њеном крају. У четвртој години студенти обављају континуирану праксу на крају школске године у трајању од четири недеље. Професионална пракса се обавља у сарадњи са основним школама и учитељима-менторима који заједно са наставниоцима Факултета и њиховим сарадницима прате рад студента на пракси.

Настава се изводи у оквиру предавања, вежби и консултативне наставе.
Бодовна вредност сваког предмета исказана је ЕСПБ бодовима и креће се од 3 до 7 за наставне предмете, за праксу од 3 до 6, што укупно износи 240 ЕСПБ бодова (у свакој години 60 ЕСПБ).

Предуслови за упис и полагање појединих предмета дефинисани су у Књизи предмета.
Постоји могућност преласка са других студијских програма полагањем диференцијалних испита.

Дипломирани учитељ оспособљен је за даље усавршавање на мастер академским студијама и докторским студијама у оквиру сродних научних области.

Студијски програм траје четири године (8 семестара) и на њему се изводи настава на српском језику. Једна школска година траје 12 месеци, а подељена је на 2 семестра. Настава у току једног семестра траје 15 недеља. Студент је оптерећен активном наставом до 27 часова током једне радне недеље. Примењен је европски систем преноса бодова – ЕСПБ. Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова, а укупно за све четири године студија 240 ЕСПБ. Од укупног броја предмета 75% је једносеместралних, док су преостали предмети својим практичним делом везани за наставу у основној школи (методички практикуми из наставних предмета) и отуд нужно двосеместрални. На трећој и четвртој години студентима се нуде предмети у шест изборних предметних подручја: Српски језик и књижевност, Математика, Ликовна култура, Музичка култура, Физичко васпитање и Енглески језик.
Студијски програм садржи предмете из групе академско-општеобразовних (15%), теоријско-методолошких (20%), научно, односно уметничко-стручних (33,75%) и стручно-апликативних (31.25%). Изборни предмети су заступљени са 20.83% од укупног броја ЕСПБ бодова.

Табеларни приказ студијског програма

Табеларни приказ, генерација уписана 2014/2015.
Табеларни приказ, генерација уписана 2015/2016.
Табеларни приказ, генерација уписана 2016/2017.
Табеларни приказ, генерација уписана 2017/2018.
Табеларни приказ, генерација уписана 2018/2019.

Изборно предметна подручја ОАС Учитељ

Књига предмета:

Књига предмета

Допуна књиге предмета:

1. Изборни (Систем образовања и васпитања у Републици Србији) I година
2. Обавезни Страни језик (Немачки језик – општи) I година
3. Изборни (Почетни немачки језик) I година
4. Изборни (Средњи немачки језик) II година
5. Обавезни (Немачки језик струке) II година
6. Изборни (Хорско певање 1,2,3,4,5)
7. Изборни (Студије позоришта и извођачких уметности 1) II година
8. Изборни (Студије позоришта и извођачких уметности 2) II година
9. Изборни (Увод у историју српске књижевности 3) IV година
10. Изборни (Основе рачунарских система) I година
11. Изборни (Дигитална писменост) I година
12. Изборни (Увод у програмирање) II година
13. Изборни (Софтверски алати у настави) II година
14. Изборни (Хипермедији у е-образовању) III година
15. Изборни (Методика наставе информатике) III година
16. Изборни (Програмирање) III година
17. Изборни (Методика програмирања) IV година
18. Изборни (Израда веб-страница) IV година
19. Изборни (Нове технологије у образовању) IV година
20. Изборни (Стереометрија) III година
21. Изборни (Аналитичка геометрија) III година
22. Изборни (Елементи комбинаторике) IV година
23. Изборни (Интегрисане језичке вештине 1 (немачки језик)) III година
24. Изборни (Интегрисане језичке вештине 2 (немачки језик)) III година
25. Изборни (Увод у методику наставе немачког језика) III година
26. Изборни (Методика наставе немаког језика на млађем узрасту) IV година
27. Изборни (Методички практикум немачког језика) IV година
28. Изборни (Креативне наставне активности у настави немачког језика на раном узрасту) IV година