Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Osnovne akademske studije – Učitelj


Studijski program osnovnih akademskih studija Učitelj (240 ESPB) formiran je u skladu sa principima definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Bolonjskom deklaracijom, sadrži sve zakonom predviđene elemente i ima predviđeni broj ESPB bodova.

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija je da osposobi studente za obavljanje učiteljskog poziva u mlađim razredima osnovne škole.

Ishod procesa učenja je sticanje savremenih, naučnih znanja, koja su u funkciji osposobljavanja studenata, budućih učitelja, za veštinu formiranja naučno-zasnovanih stavova, kao i osposobljavanje za sakupljanje, kritičko procenjivanje, interpretaciju i primenu u praksi relevantnih znanja potrebnih za uspešno obavljanje učiteljske profesije.

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

U okviru ovog studijskog programa ima 38 obaveznih i 10 izbornih predmeta, profesionalna praksa organizovana je kroz sve četiri godine studijskog programa sa početkom u drugom semestru prve godine i podrazumeva sticanje 21 ESPB boda (8.75%). Integrisana praksa se obavlja u svakom semestru u trajanju od dve nedelje. Studenti obavljaju praksu prema programiranim zadacima dobijenim od nastavnika i podnose izveštaj o rezultatima koji se prate i analiziraju tokom školske godine i vrednuju posebnom ocenom na njenom kraju. U četvrtoj godini studenti obavljaju kontinuiranu praksu na kraju školske godine u trajanju od četiri nedelje. Profesionalna praksa se obavlja u saradnji sa osnovnim školama i učiteljima-mentorima koji zajedno sa nastavniocima Fakulteta i njihovim saradnicima prate rad studenta na praksi.

Nastava se izvodi u okviru predavanja, vežbi i konsultativne nastave.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 3 do 7 za nastavne predmete, za praksu od 3 do 6, što ukupno iznosi 240 ESPB bodova (u svakoj godini 60 ESPB).

Preduslovi za upis i polaganje pojedinih predmeta definisani su u Knjizi predmeta.
Postoji mogućnost prelaska sa drugih studijskih programa polaganjem diferencijalnih ispita.

Diplomirani učitelj osposobljen je za dalje usavršavanje na master akademskim studijama i doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

Studijski program traje četiri godine (8 semestara) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Jedna školska godina traje 12 meseci, a podeljena je na 2 semestra. Nastava u toku jednog semestra traje 15 nedelja. Student je opterećen aktivnom nastavom do 27 časova tokom jedne radne nedelje. Primenjen je evropski sistem prenosa bodova – ESPB. Godišnja akumulacija ESPB iznosi 60 bodova, a ukupno za sve četiri godine studija 240 ESPB. Od ukupnog broja predmeta 75% je jednosemestralnih, dok su preostali predmeti svojim praktičnim delom vezani za nastavu u osnovnoj školi (metodički praktikumi iz nastavnih predmeta) i otud nužno dvosemestralni. Na trećoj i četvrtoj godini studentima se nude predmeti u šest izbornih predmetnih područja: Srpski jezik i književnost, Matematika, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje i Engleski jezik.
Studijski program sadrži predmete iz grupe akademsko-opšteobrazovnih (15%), teorijsko-metodoloških (20%), naučno, odnosno umetničko-stručnih (33,75%) i stručno-aplikativnih (31.25%). Izborni predmeti su zastupljeni sa 20.83% od ukupnog broja ESPB bodova.

Tabelarni prikaz studijskog programa

Tabelarni prikaz, generacija upisana 2014/2015.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2015/2016.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2016/2017.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2017/2018.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2018/2019.

Izborno predmetna područja OAS Učitelj

Knjiga predmeta:

Knjiga predmeta

Dopuna knjige predmeta:

1. Izborni (Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji) I godina
2. Obavezni Strani jezik (Nemački jezik – opšti) I godina
3. Izborni (Početni nemački jezik) I godina
4. Izborni (Srednji nemački jezik) II godina
5. Obavezni (Nemački jezik struke) II godina
6. Izborni (Horsko pevanje 1,2,3,4,5)
7. Izborni (Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 1) II godina
8. Izborni (Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 2) II godina
9. Izborni (Uvod u istoriju srpske književnosti 3) IV godina
10. Izborni (Osnove računarskih sistema) I godina
11. Izborni (Digitalna pismenost) I godina
12. Izborni (Uvod u programiranje) II godina
13. Izborni (Softverski alati u nastavi) II godina
14. Izborni (Hipermediji u e-obrazovanju) III godina
15. Izborni (Metodika nastave informatike) III godina
16. Izborni (Programiranje) III godina
17. Izborni (Metodika programiranja) IV godina
18. Izborni (Izrada veb-stranica) IV godina
19. Izborni (Nove tehnologije u obrazovanju) IV godina
20. Izborni (Stereometrija) III godina
21. Izborni (Analitička geometrija) III godina
22. Izborni (Elementi kombinatorike) IV godina
23. Izborni (Integrisane jezičke veštine 1 (nemački jezik)) III godina
24. Izborni (Integrisane jezičke veštine 2 (nemački jezik)) III godina
25. Izborni (Uvod u metodiku nastave nemačkog jezika) III godina
26. Izborni (Metodika nastave nemakog jezika na mlađem uzrastu) IV godina
27. Izborni (Metodički praktikum nemačkog jezika) IV godina
28. Izborni (Kreativne nastavne aktivnosti u nastavi nemačkog jezika na ranom uzrastu) IV godina