Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Основне академске студије – Васпитач у домовима


Циљ студијског програма за образовање васпитача у домовима јесте стицање потребних знања и стручних компетенција које ће им омогућити остваривање високих стандарда педагошког рада изведених из убрзаних друштвених промена саобразних европском моделу васпитно-образовног рада у условима домског васпитања.

Исход процеса учења је оспособљеност за самостални рад са васпитаницима у средњошколском дому и другим специјализованим институцијама за смештај деце, оспособљеност за наставак студија на мастер академским студијама, израду мастер рада и перманентно учење током живота.

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.

У оквиру овог студијског програма има 27 обавезних и 6 изборних предмета.
Програм професионалне праксе организован је кроз све године студијског програма са почетком у другом семестру прве године и подразумева стицање 15 ЕСПБ бодова (8.3%). Интегрисана пракса подразумева да студенти током године одлазе у установу са програмираним задацима добијеним од наставника током семестра и враћају се на наставу са резултатима обављене праксе. Током завршне године студенти немају интегрисану праксу, већ на крају академске године обављају континуирану праксу у трајању од четири недеље. Професионална пракса обавља се у сарадњи са домовима и васпитачима-менторима који заједно са наставницима и сарадницима прате рад студената на пракси.

Настава се изводи у оквиру предавања, вежби и консултативне наставе.
Бодовна вредност сваког предмета исказана је ЕСПБ бодовима и креће се од 3 до 8 за наставне предмете, за праксу по 3 бода по семестру (почевши од другог семестра), што укупно износи 180 ЕСПБ бодова (у свакој години 60 ЕСПБ).
Израда завршног рада подразумева стицање 10 ЕСПБ бодова. Завршни рад се брани након свих положених испита и обављене континуиране праксе. Завршним радом студент показује способност примене теоријских знања у истраживању и решавању конкретних проблема из области васпитног рада у домовима.

Постоји могућност преласка са других студијских програма полагањем диференцијалних испита.
Васпитач у домовима оспособљен је за даље усавршавање на мастер академским студијама и докторским студијама у оквиру сродних научних области.

Студијски програм траје 3 године (6 семестара) и на њему се изводи настава на српском језику. Једна школска година траје 12 месеци и подељена је на два семестра. Настава у току једног семестра траје 15 недеља. Студент је оптерећен активном наставом до 26 часова током једне радне недеље. Примењен је европски систем преноса бодова – ЕСПБ. Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова, а укупно за све три године студија 180 ЕСПБ. Од укупног броја предмета 84.84% су једносеместрални. Студент бира у сваком семестру од понуђених предмета датог подручја један изборни предмет. Изборни предмети су заступљени са 16.16% од укупног броја ЕСПБ. Изборни предмети су сврстани у групе и распоређени на следећи начин: академско-општеобразовна и теоријско-методолошка група изборних предмета на првој и другој години и стручно-апликативна на трећој години. Заступљеност група предмета према брају ЕСПБ бодова извршена је на следећи начин: академско-општеобразовни 18,33%, теоријско-методолошки 18,89%, научно-стручни 33,33% и стручно-апликативни 29,44%.

Табеларни приказ студијског програма:

Табеларни приказ, генерација уписана 2014/2015.
Табеларни приказ, генерација уписана 2015/2016.
Табеларни приказ, генерација уписана 2016/2017.
Табеларни приказ, генерација уписана 2017/2018.

Књига предмета:
Књига предмета

Допуна књиге предмета:

1. Изборни (Систем образовања и васпитања у Републици Србији) I година
2. Обавезни Страни језик (Немачки језик-општи) I година
3. Изборни (Почетни немачки језик) I година
4. Изборни (Средњи немачки језик) II година
5. Изборни (Хорско певање 1,2,3,4,5,6)
7. Изборни (Студије позоришта и извођачких уметности 1) II година
8. Изборни (Студије позоришта и извођачких уметности 2) II година