Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Osnovne akademske studije – Vaspitač u domovima


Cilj studijskog programa za obrazovanje vaspitača u domovima jeste sticanje potrebnih znanja i stručnih kompetencija koje će im omogućiti ostvarivanje visokih standarda pedagoškog rada izvedenih iz ubrzanih društvenih promena saobraznih evropskom modelu vaspitno-obrazovnog rada u uslovima domskog vaspitanja.

Ishod procesa učenja je osposobljenost za samostalni rad sa vaspitanicima u srednjoškolskom domu i drugim specijalizovanim institucijama za smeštaj dece, osposobljenost za nastavak studija na master akademskim studijama, izradu master rada i permanentno učenje tokom života.

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

U okviru ovog studijskog programa ima 27 obaveznih i 6 izbornih predmeta.
Program profesionalne prakse organizovan je kroz sve godine studijskog programa sa početkom u drugom semestru prve godine i podrazumeva sticanje 15 ESPB bodova (8.3%). Integrisana praksa podrazumeva da studenti tokom godine odlaze u ustanovu sa programiranim zadacima dobijenim od nastavnika tokom semestra i vraćaju se na nastavu sa rezultatima obavljene prakse. Tokom završne godine studenti nemaju integrisanu praksu, već na kraju akademske godine obavljaju kontinuiranu praksu u trajanju od četiri nedelje. Profesionalna praksa obavlja se u saradnji sa domovima i vaspitačima-mentorima koji zajedno sa nastavnicima i saradnicima prate rad studenata na praksi.

Nastava se izvodi u okviru predavanja, vežbi i konsultativne nastave.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 3 do 8 za nastavne predmete, za praksu po 3 boda po semestru (počevši od drugog semestra), što ukupno iznosi 180 ESPB bodova (u svakoj godini 60 ESPB).
Izrada završnog rada podrazumeva sticanje 10 ESPB bodova. Završni rad se brani nakon svih položenih ispita i obavljene kontinuirane prakse. Završnim radom student pokazuje sposobnost primene teorijskih znanja u istraživanju i rešavanju konkretnih problema iz oblasti vaspitnog rada u domovima.

Postoji mogućnost prelaska sa drugih studijskih programa polaganjem diferencijalnih ispita.
Vaspitač u domovima osposobljen je za dalje usavršavanje na master akademskim studijama i doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

Studijski program traje 3 godine (6 semestara) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Jedna školska godina traje 12 meseci i podeljena je na dva semestra. Nastava u toku jednog semestra traje 15 nedelja. Student je opterećen aktivnom nastavom do 26 časova tokom jedne radne nedelje. Primenjen je evropski sistem prenosa bodova – ESPB. Godišnja akumulacija ESPB iznosi 60 bodova, a ukupno za sve tri godine studija 180 ESPB. Od ukupnog broja predmeta 84.84% su jednosemestralni. Student bira u svakom semestru od ponuđenih predmeta datog područja jedan izborni predmet. Izborni predmeti su zastupljeni sa 16.16% od ukupnog broja ESPB. Izborni predmeti su svrstani u grupe i raspoređeni na sledeći način: akademsko-opšteobrazovna i teorijsko-metodološka grupa izbornih predmeta na prvoj i drugoj godini i stručno-aplikativna na trećoj godini. Zastupljenost grupa predmeta prema braju ESPB bodova izvršena je na sledeći način: akademsko-opšteobrazovni 18,33%, teorijsko-metodološki 18,89%, naučno-stručni 33,33% i stručno-aplikativni 29,44%.

Tabelarni prikaz studijskog programa:

Tabelarni prikaz, generacija upisana 2014/2015.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2015/2016.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2016/2017.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2017/2018.

Knjiga predmeta:
Knjiga predmeta

Dopuna knjige predmeta:

1. Izborni (Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji) I godina
2. Obavezni Strani jezik (Nemački jezik-opšti) I godina
3. Izborni (Početni nemački jezik) I godina
4. Izborni (Srednji nemački jezik) II godina
5. Izborni (Horsko pevanje 1,2,3,4,5,6)
7. Izborni (Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 1) II godina
8. Izborni (Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 2) II godina