Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Osnovne akademske studije


Ciljevi i ishodi

Studijski programi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina rađeni su prema primerima dobre prakse evropskih visokoškolskih institucija (po ugledu, pre svega, na finski obrazovni sistem, ali i na slovenački i grčki). Ishodi obrazovanja podrazumevaju jasne kompetencije budućih učitelja i vaspitača, oslonjene na njihov tradicionalni položaj u sistemu vaspitanja i obrazovanja, ali još više kroz sagledavanje njihove nove uloge kao posrednika između učenika i nastavnih sadržaja, uloge medijatora i organizatora nastave u novom okruženju apsolutne dostupnosti informacija.

Osnovne akademske studije – Učitelj
– student poznaje sadržaj nauka, zatim umetnosti i veštine koje čine bazu nastavnih predmeta u osnovnoj školi, u meri i obimu koji mu omogućuju da samostalno izvodi nastavu u skladu sa uzrastom učenika i planom i programom osnovne škole;
– student poznaje zakonitosti i odlike psihološkog, kognitivnog, sociološkog, jezičkog i fizičkog razvoja dece i u stanju je da ih identifikuje, kao i da primeni odgovarajuće postupke u vaspitanju i obrazovanju;
– student temeljno ume da primeni usvojena znanja iz oblasti metodika u organizaciji vaspitno-obrazovnog rada u školi;
– student ume da proceni adekvatnost nastavnih sredstava i materijala, uključujući informacionu tehnologiju i ume da data sredstva primeni u nastavi;
– može da samostalno radi na sopstvenom daljem obrazovanju prateći stručnu literaturu i periodiku, seminare i programe usavršavanja nastavnog kadra i
– ume da primeni odgovarajuće metode i sredstva u radu sa decom iz različitih socijalnih sredina, različitih kognitivnih sposobnosti i sl.

Osnovne akademske studije – Vaspitač u predškolskim ustanovama
– student temeljno poznaje i razume teorijska dostignuća iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
– razvija veštine i spretnosti u upotrebi znanja iz područja predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
– sposoban je da rešava konkretne vaspitne probleme uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
– koristi informaciono-komunikacione tehnologije u ovladavanju neophodnim stručnim znanjima i
– prati i primenjuje inovacije iz struke.

Osnovne akademske studije – Vaspitač u domovima
– student vlada osnovnim znanjima iz različitih oblasti kao i temeljnim pojmovima, polazištima i teorijama o uticaju domskog (internatskog) vaspitanja na razvitak vaspitanika;
– student planira, programira, ostvaruje i vrednuje vaspitno-obrazovni rad u uslovima domskog vaspitanja;
– razume psihodinamiku odnosa među članovima vaspitne grupe u domu i njen uticaj na vaspitni proces i
– ima sposobnost samoevaluacije i unapređivanja sopstvene vaspitne prakse, kao i projektovanja i realizacije malih, primenjenih i akcionih istraživanja iz oblasti domskog vaspitanja i obrazovanja.