Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Nastavno-naučno veće Fakulteta


Nastavno-naučno veće Fakulteta čine svi nastavnici i saradnici koji su zasnovali radni odnos na Fakultetu.
Svoje funkcije Veće ostvaruje u skladu sa nadležnostima koje su mu date Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta.

Dekan je predsednik Nastavno-naučno veća Fakulteta po funkciji, a u njegovom odsustvu Većem predsedava prodekan koga on odredi.

Nastavno-naučno veće:

1) utvrđuje predlog Statuta Fakulteta;
2) utvrđuje predlog finansijskog plana Fakulteta;
3) utvrđuje predlog izveštaja o poslovanju i predlog Godišnjeg obračuna Fakulteta;
4) utvrđuje predlog plana investicija Fakulteta;
5) utvrđuje predlog odluke o visini školarine na Fakultetu;
6) utvrđuje predloge o drugim pitanjima o kojima odlučuje Savet Fakulteta;
7) predlaže Univerzitetu matičnost Fakulteta;
8) predlaže Univerzitetu studijske programe svih nivoa studija na Fakultetu;
9) predlaže broj studenata za upis na studijske programe Fakulteta;
10) uređuje bliže uslove i način ostvarivanja studijskog programa na daljinu koji se izvodi na Fakultetu;
11) utvrđuje predlog izveštaja o radu i godišnjeg programa rada Fakulteta;
12) donosi program naučnoistraživačkog rada Fakulteta;
13) donosi program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka;
14) sprovodi sa dekanom politiku stalnog unapređenja nastave na Fakultetu, razmatra uspeh studenata;
15) razmatra pitanja od interesa za utvrđivanje nastavno-naučne delatnosti na Fakultetu;
16) donosi odluke o osnivanju ili ukidanju katedri;
17) donosi pravilnike o radu organizacionih jedinica i opšte akte iz njihove nadležnosti, u skladu sa ovim statutom;
18) evidentira kandidata za rektora Univerziteta;
19) utvrđuje predlog kandidata za dekana;
20) bira svoje predstavnike za Savet Fakulteta;
21) bira predstavnike Fakulteta u organe Univerziteta;
22) utvrđuje predlog za objavljivanje konkursa, predlaže komisiju za pripremu izveštaja za izbor nastavnika i obrazuje komisiju za pripremu
izveštaja za izbor saradnika Fakulteta;
23) utvrđuje predlog za izbor u zvanje nastavnika Fakulteta;
24) odlučuje o izboru u saradnička zvanja;
25) predlaže Senatu Univerziteta produženje radnog odnosa nastavniku Fakulteta koji je navršio 65 godina i najmanje 15 godina staža osiguranja;
26) predlaže Univerzitetu profesora Fakulteta za dodelu počasnog zvanja profesor emeritus;
27) odlučuje o angažovanju gostujućeg profesora;
28) predlaže Savetu Fakulteta pokretanje inicijative za dodelu počasnog doktorata;
29) usvaja teme za završne radove na osnovnim akademskim studijama;
30) odobrava teme završnih radova na master akademskim studijama, na predlog odgovarajuće katedre i odlučuje o zahtevu za ocenu i odbranu završnog rada na master akademskim studijama;
31) predlaže komisiju za ocenu naučne zasnovanosti teme i ispunjenosti uslova kandidata za izradu doktorske disertacije, odobrava rad na doktorskoj disertaciji i dostavlja Univerzitetu na saglasnost, predlaže komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije, odlučuje o prihvatanju izveštaja o oceni urađene doktorske disertacije i odluku dostavlja Univerzitetu na saglasnost;
32) odlučuje o priznavanju ispita studentima, na predlog odgovarajuće katedre;
33) utvrđuje mere za podsticanje razvoja izrazito uspešnih i darovitih studenata;
34) predlaže Senatu Univerziteta razmatranje pitanja iz nadležnosti Senata;
35) donosi poslovnik o svom radu;
36) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Univerziteta, ovim statutom i opštim aktima Fakulteta.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Veće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Veća.