Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rezultati ispita – arhiva 2018.


Rezultati ispita održanih u decembru 2018. godine.

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – kolokvijum (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti – ponovljeni kolokvijum 2 – U
Uvod u pedagogiju
Porodična pedagogija
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagoška psihologija – kolokvijum (popravni)
Razvoj i učenje – kolokvijum (popravni)
Osnove matematike I – kolokvijum (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV – kolokvijum (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV – kolokvijum (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV – kolokvijum II
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV – kolokvijum II
Porodica i savremeno društvo – kolokvijum
Akademsko pisanje – kolokvijum PV DV
Uvod u proučavanje književnosti, ponovljeni drugi kolokvijum, DV
Uvod u proučavanje književnosti, ponovljeni drugi kolokvijum, PV doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti, ponovljeni drugi kolokvijum, PV
Akademski engleski jezik – kolokvijum (popravni)
Didaktika DV – kolokvijum II
Didaktika U – kolokvijum II
Osnove matematike 2 – U II godina prvi popravni kolokvijum
Elementarni matematički pojmovi – PV I godina prvi popravni kolokvijum
Modeli organizacije u domovima – I popravni kolokvijum
Engleski jezik struke – kolokvijum I (popravni)
Filozofija sa etikom – popravni kolokvijum
Osnove informatike PV, DV –  kolokvijum I (popravni)
Osnove informatike U – kolokvijum I (popravni)
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit OAS
Uvod u proučavanje književnosti – II kolokvijum DV druga godina
Uvod u proučavanje književnosti – II kolokvijum PV četvrta godina, doškolovanje
Sociologija obrazovanja – popravni kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti – kolokvijum II
Engleski jezik struke – kolokvijum I
Govorne veštine i komunikacija – kolokvijum
Osnove matematike I U – kolokvijum I
Osnove matematike 2
IKT u nastavi – pismeni
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum I (popravni)
Školska i porodična pedagogija – drugi kolokvijum
Osnove matematike I i II (pismeni)
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – I kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa PV (master) – kolokvijum I
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa DV (master) – kolokvijum I
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa U (master) – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti U – kolokvijum II
Akademski engleski – kolokvijum I
Akademsko pisanje – kolokvijum (prva grupa)
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – kolokvijum SPSS
Interakcije i komunikacije u vaspitnom radu PV – I kolokvijum
Interakcije i komunikacije u vaspitnom radu DV – I kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum I


Rezultati ispita održanih u novembru 2018. godine.

Akademsko pisanje – kolokvijum
Elementarni matematičji pojmovi PV
Razvoj i učenje – kolokvijum I
Pedagoška psihologija – kolokvijum I
Filozofija sa etikom – kolokvijum I
Osnove domske pedagogije – kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka PV – kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka DV – kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka U – kolokvijum I (popravni)
Osnove vizuelne umetnosti I U – kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti U (ponovljeni kolokvijum )
Osnove domske pedagogije – kolokvijum I
Osnove informatike PV, DV – kolokvijum I
Metodologija pedagoških istraživanja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Didaktika DV – kolokvijum  I (popravni)
Didaktika U – kolokvijum I (popravni)
Školska i porodična pedagogija – kolokvijum I (popravni)
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa
Inkluzija u obrazovanju
Osnove informatike U – kolokvijum I
Osnove vizuelne umetnosti 1 – U, prva godina
Didaktika – ispit
Osnova matematike 1 i 2 – pismeni deo ispita
Uvod u proučavanje književnosti – ponovljeni kolokvijum 1 – PV
Uvod u proučavanje književnosti – ponovljeni kolokvijum 1 – DV
Osnove prirodnih nauka U – Kolokvijum
Osnove prirodnih nauka PV – Kolokvijum
Osnove prirodnih nauka DV – Kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju DV – kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju PV – kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju U – kolokvijum
Srpski jezik 1 – kolokvijum
Školska i porodična pedagogija – kolokvijum I


 

Rezultati ispita održanih u oktobru 2018. godine.

Uvod u proučavanje književnosti U – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti DV – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti PV – kolokvijum I
Scenska i lutkarska umetnost
Didaktika U – kolokvijum I
Didaktika DV – kolokvijum I
Metodologija pedagoških istraživanja
Zeleni putokazi – doškolovanje
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U
Opšta higijena
Opšta higijena – doškolovanje
Ekologija
Pedagoška psihologija
Rani razvoj i učenje
Razvojna psihologija
Književnost za decu U
Književnost za decu PV
Uvod u proučavanje književnosti  U
Uvod u proučavanje književnosti  PV
Uvod u proučavanje književnosti  DV
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 PV
Srpski jezik PV, DV
Književnost za decu U – završni deo
Književnost za decu U – dodatni rok
Razvoj i učenje – usmeni
Razvojna psihologija – usmeni
Pedagoška psihologija – usmeni
Osnove prirodnih nauka U
Književnost za decu PV – dodatni rok
Književnost za decu PV
Uvod u proučavanje književnosti DV
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti PV  (IV godina i doškolovanje)
Srpski jezik 2
Sociologija i Sociologija obrazovanja
ICT u nastavi U – master
Informatika u obrazovanju
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – kolokvijum
Srpski jezik
Didaktika DV
Didaktika U
Didaktika U – prenet ispit
Predškolska pedagogija
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečje igre i stvaralaštvo
Metodika vaspitno-obrazovnog rada

 


Rezultati ispita održanih u septembru 2018. godine.

Metodika nastave prirode i društva
Metodika upoznavanja okoline
Književnost za decu PV – pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja
Akademsko pisanje – pismeni
Osnove socijalne pedagogije
Razvojna psihologija
Filozofija sa etikom U
Filozofija sa etikom PV
Filozofija sa etikom DV
Filozofija vaspitanja
Retorika PV
Inkluzija u obrazovanju
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Književnost za decu PV – pismeni
Razvojne krize i mantalno zdravlje PPM
Interakcija i komuniukacija u vaspitnom radu PPM
Interakcija i komuniukacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihologija mentalnog zdravlja
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Engleski jezik struke U
Engleski jezik U – pismeni
Psihologija mentalnog zdravlja
Pedagoško savetovanje u vaspitnom radu
Metodika rada domskog vaspitača
Osnove domske pedagogije
Predškolska didaktika
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV  (IV godina i doškolovanje) – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u istoriju srpske književnosti I
Elementarni matematički pojmovi (septembar 2)
Osnovi matematike II (septembar 2)
Osnovi matematike I (septembar 2)
ICT u nastavi
Osnove informatike
Rani razvoj i učenje
Pedagoška psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum
Književnost za decu – U, završni deo
Uvod u istoriju srpske književnosti 2
Osnove komunikologije – U
Književnost za decu PV – završni
Inkluzija u obrazovanju
Osnove socijalne pedagogije
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka
Razvojna psihologija U
Razvojna psihologija PV, DV
Srpski jezik – septembar
Književnost za decu – U, pismeni ispit
Uvod u proučavanje književnosti – završni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni – IV godina i DOŠKOLOVANjE
Filozofija sa etikom
Retorika
Filozofija vaspitanja
 Srpski jezik 1 – pismeni deo ispita
 Sociologija
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno rešavanje sukoba
Uvod u pedagogiju
Srpski jezik
Didaktika U – prenet ispit
Didaktika U
Didaktika DV
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum (dopuna)
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Kurikulum predškolskog vaspitanja
Književnost za decu PV – pismeni
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Metodika upoznavanja okoline
Metodika nastave prirode i društva
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit U
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit PV
Metodologija pedagoških istraživanja – doškolovanje
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum
Predškolska didaktika
Informatika u obrazovanju
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
 Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
 Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – izborni
Uvod u istoriju srpske književnosti 3 – izborni
Metodika nastave muzičke kulture
Elementarni matematički pojmovi
Engleski jezik struke pismeni ispit – U – 1 godina
Engleski jezik struke pismeni ispit – U – 2 godina
Elementi matematičke analize
Osnovi matematike 1
Osnovi matematike 2
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka – PV
Osnove prirodnih nauka – DV
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika i SPSS
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Osnove informatike
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta


 

Rezultati ispita održanih u julu 2018. godine.

Književnost za decu U – završni deo
Književnost za decu PV – završni deo
Informatika u obrazovanju
Filozofija vaspitanja
Retorika
Filozofija sa etikom
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV IV godina i DOŠKOLOVANjE
Uvod u istoriju srpske književnosti 1
Uvod u istoriju srpske književnosti 2
Tumačenje književnog dela – MASTER UČITELj
 Sociologija
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Održivi razvoj životne sredine
Didaktika DV
Didaktika U
Euklidska geometrija 2. popravni kolokvijum
Uvod u istoriju srpske književnosti 3
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Srpski jezik – pismeni – PV, DV
Književnost za decu – pismeni – U
Metodika upoznavanja okoline
Metodika nastave prirode i društva
Razvojna psihologija U
Razvojna psihologija PV, DV
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanja
Srpski jezik II – pismeni
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Književnost za decu PV – pismeni
Engleski jezik U – pismeni
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Kurikulum predškolskog vaspitanja – kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Elementarni matematički pojmovi
Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno rešavanje sukoba
Razvoj i učenje
Pedagoška psihologija
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina i doškolovanje) – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV – pismeni
Psihologija mentalnog zdravlja
Srpski jezik I
Uvod u proučavanje književnosti U
Osnove matematike II
Osnove matematike I
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
ICT u nastavi
Osnove informatike
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Metodologija pedagoških istraživanja, Akademsko pisanje ( Prof. dr Branko Jovanović)
Predškolska didaktika – kolokvijum
Osnove domske pedagogije – kolokvijum
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum
Psihopatologija dece i mladih

 

Rezultati ispita održanih u junu 2018. godine:

Održivi razvoj životne sredine
Književnost za decu U – konačna tabela
Osnove prirodnih nauka U
Sociologija
Uvod u istoriju srpske književnosti II
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS U i PV
Informatika u obrazovanju U
Književnost za decu – treći deo – U
Euklidska geometrija – kolokvijum I (popravni)
Interkulturalno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Osnove socijalne pedagogije
Razvojna psihologija
Književnost za decu – završni deo – PV
 Didaktika – ispit
Metodika nastave muzičke kulture – popravni i II kolokvijum
Didaktika U – studenti sa prenetim ispitom
Didaktika U – kolokvijum IV (ponovljen)
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović
Srpski jezik, PV i DV
Metodika upoznavanja okoline – PV
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika i SPSS U
Srpski jezik 2
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit U
Filozofije sa etikom
Filozofije vaspitanja
Retorike
Razvojna psihologija DV – I godina
Razvojna psihologija PV – I godina
Uvod u pedagogiju
Euklidska geometrija – kolokvijum II
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Osnove prirodnih nauka PV
Inkluzija u obrazovanju
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni PV
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni PV IV godina i doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – doškolovanje
Književnost za decu – pismeni ispit U
Didaktika DV
Metodika nastave prirode i društva  U – Ispit III godina
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit PV i DV
Pedagogija slobodnog vremena
Porodična pedagogija DV
Školska i porodična pedagogija DV
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Osnove komunikologije – popravni kolokvijum
Srpski jezik I – pismeni
Engleski jezik – pismeni
Književnost za decu PV – pismeni
Pedagoška komunikologija
Predškolska didaktika
Metodika rada domskog vaspitača
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Kurikulum predškolskog vaspitanja – kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju – kolokvijum
Metodika vaspitnog rada – kolokvijum
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Opšta higijena doškolovanje
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS PV i DV
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika PV i DV
Psihologija mentalnog zdravlja – doškolovanje
Psihologija mentalnog zdravlja – izborni
Uvod u istoriju srpske književnosti III U
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihologija komunikacije
Osnovi matematike 1
Osnovi matematike 2


Rezultati ispita održanih u maju 2018. godine:

Uvod u proučavanje književnosti U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV IV GODINA I DOŠKOLOVANjE
Euklidska geometrija 1. kolokvijum
 Književnost za decu – popravni II kolokvijum – U
 Pedagoška psihologija 
 Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Elementarni matematički pojmovi
Razvojna psihologija popravni kolokvijum U
Razvojna psihologija popravni kolokvijum PV
Razvojna psihologija popravni kolokvijum DV
Uvod u istoriju srpske književnosti U, PV
Didaktika DV – kolokvijum IV
Didaktika U – kolokvijum IV
Književnost za decu PV – kolokvijum II (popravni)
Akademsko pisanje – ispit PV
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – PPM
Metodologija pedagoških istraživanja – Statistika (kolokvijum PV i DV)
Književnost za decu – kolokvijum 2 – U
Osnove socijalne pedagogije – kolokvijum
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – ponovljeni kolokvijum
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – drugi popravni kolokvijum
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – II kolokvijum
Psihologija mentalnog zdravlja – II kolokvijum
Informatika u obrazovanju – 2 kolokvijum
Sociologija – popravni kolokvijum
Metodika nastave muzičke kulture drugi kolokvijum
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum I (popravni)
Engleski jezik PV – kolokvijum II
Engleski jezik DV – kolokvijum II
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu – kolokvijum II
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – kolokvijum I (popravni)
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu – kolokvijum II
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – predispitne obaveze
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – popravni kolokvijum i kviz 5
Književnost za decu PV – kolokvijum II
Engleski jezik U – kolokvijum II
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – rezultati 5. kviza i 2. kolokvijuma DV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – predispitne obaveze
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (PPM)
Razvojne krize i mentalno zdravlje (PPM)
Osnove komunikologije – kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja – Statistika kolokvijum
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
 Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – Rezultati 4. kviza
 Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – izborni predmet – kolokvijum
Predškolska pedagogija – kolokvijum
 Akademsko pisanje – kolokvijum
Psihologija mentalnog zdravlja – kolokvijum I (popravni)
Osnovi matematike II


Rezultati ispita održanih u aprilu 2018. godine:

Sociologija
Kurikulumi predškolskog vaspitanja – kolokvijum
 Srpski jezik 1
Razvojna psihologija – I kolokvijum – U I godina
Razvojna psihologija – I kolokvijum – PV I godina
Razvojna psihologija – I kolokvijum – DV I godina
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Inkluzija u obrazovanju PV, DV
Inkluzija u obrazovanju U
Osnove socijalne pedagogije
ICT u nastavi – pismeni
Osnove informatike U
Osnove informatike – vaspitači
Osnove informatike – kolokvijum II (popravni)
ICT u nastavi – master
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Književnosti za decu – prvi popravni kolokvijum – U
Osnove vizuelne umetnosti 2 – 2. godina U
Tumačenje književnog dela U – master
Uvod u istoriju srpske književnosti III
Uvod u istoriju srpske književnosti II
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) i doškolovanje – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti DV – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – usmeni
Osnovi matematike I – pismeni
Osnovi matematike II – pismeni
Književnost za decu – ponovljeni kolokvijum 1 – PV
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu – popravni kolokvijum
Filozofija sa etikom – popravni kolokvijum
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 (izborni)
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Pedagoška psihologija
Akademsko pisanje kolokvijum (22.4.2018.)
Elementarni matematički pojmovi
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) i doškolovanje – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV – pismeni
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum (popravni)
Predškolska didaktika – kolokvijum (popravni)
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Sociologija obrazovanja
Engleski jezik struke U – pismeni
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Uvod u metodiku nastave engleskog jezika U
Metodika nastave muzičke kulture – kolokvijum (popravni)
Engleski jezik – kolokvijum (popravni)
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum II
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum I
Pedagoška komunikologija
 Akademsko pisanje
 Metodologija pedagoških istraživanja
Izabrani književni žanr DV – master
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum I
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu – kolokvijum I
Metodika nastave prirode i društva
 Razvojna psihologija
Psihologija mentalnog zdravlja – kolokvijum I
Književnost za decu – prvi kolokvijum U
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović
Didaktika U – kolokvijum III (popravni)
Didaktika U
Književnost za decu PV – pismeni
 Filozofija sa etikom, Retorika
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – kolokvijum
Predškolska didaktika – kolokvijum
Metodika likovnog vaspitanja – kolokvijum
 Filozofija sa etikom – U
 Metodika vaspitno-obrazovnog rada
 Predškolska pedagogija – II kolokvijum
 Prevencija poremećaja u ponašanju
Didaktika U – kolokvijum III
Didaktika U – kolokvijum III (studenti sa prenetim ispitom iz Didaktike)
Didaktika DV – kolokvijum III
 Psihološko savetovanje u vaspitnom radu – kolokvijum I


Rezultati ispita održanih u martu 2018. godine:

Književnost za decu PV – kolokvijum I
Srpski jezik – popravni kolokvijum PV
Srpski jezik – popravni kolokvijum DV
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Održivi razvoj životne sredine U – master
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Engleski jezik – kolokvijum I
Osnovi matematike 2
Osnovi matematike 1
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Osnove informatike, ICT u nastavi
Metodika nastave likovne kulture – popravni
Uvod u proučavanje književnosti DV – završni
Uvod u proučavanje književnosti PV – završni
Elementarni matematički pojmovi
Osnove informatike
ICT u nastavi

Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) i doškolovanje – usmeni
Metodika nastave muzičke kulture – kolokvijum
Akademsko pisanje – kolokvijum
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Sociologija obrazovanja
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV – pismeni
Književnost za decu – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) i doškolovanje
Inkluzija u obrazovanju
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrazovanje
Kurikulumi predškolskog vaspitanja – master PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – doškolovanje
Psihologija mentalnog zdravlja – doškolovanje
Predškolska pedagogija kolokvijum
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Test 2 i Kolokvijum 1
Srpski jezik
Filozofija sa etikom – ispit
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV – doškolovanje
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV
Engleski jezik struke U – pismeni
Metodika nastave likovne kulture U – kolokvijum
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Uvod u istoriju srpske književnosti III – U
Razvojna psihologija
Didaktika U
Književnost za decu U, PV – pismeni

Rezultati ispita održanih u februaru 2018. godine:

Srpski jezik – PV, DV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – rezultati kviza
Uvod u proučavanje književnosti PV IV godina i doškolovanje – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti DV – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – usmeni
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U
Osnovi matematike 1
Osnovi matematike 2
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – PPM
Engleski jezik struke U – pismeni
Književnost za decu U, PV
Uvod u proučavanje književnosti U
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
ICT u nastavi
Osnove informatike PV
Inkluzija u obrazovanju
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (doškolovanje)
Uvod u proučavanje književnosti – pimeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pimeni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pimeni – PV IV godina i doškolovanje
Pedagoška psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović
Filozofija sa etikom
Retorika
Razvojna psihologija – konačno
Metodika nastave muzičke kulture
Razvojna psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Akademsko pisanje – ispit
Srpski jezik I
Uvod u istoriju srpske književnosti III U
Izabrani književni žanr DV – master
Tunačenje književnog dela U – master
Osnove komunikologije


Rezultati ispita održanih u januaru 2018. godine:

Psihopatologija dece i mladih – Konačne ocene
Održivi razvoj životne sredine
Uvod u proučavanja književnosti – usmeni PV IV godina i doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni DV
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni U
Osnove prirodnih nauka PV
ICT u nastavi Master
Osnove informatike DV
Osnove informatike PV
Osnove informatike U
Osnove matematike I i II
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju U
Inkluzija u obrazovanju PV, DV
Književnost za decu PV – usmeni
Uvod u istoriju srpske književnosti I
Sociologija obrazovanja
Pedagoška psihologija
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu i Psihopatologija – DV
Elementarni matematički pojmovi
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV IV godina i doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Filozofija sa etikom
Retorika
Psihologija komunikacije
Interkulturalno obrazovanje januar
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa – Master
Ekologija
Opšta higijena
Opšta higijena – doškolovanje
Zeleni putokazi
Zeleni putokazi – doškolovanje
Osnove prirodnih nauka – U
Osnove prirodnih nauka – DV
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Kultura mladih
Engleski jezik struke – II godina -ispit
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović
Porodica i savremeno društvo – ispit
Osnove matematike 1 – drugi kolokvijum
Engleski jezik struke U – pismeni
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Akademski engleski jezik
Elementarni matematički pojmovi – kolokvijum II
Osnove matematike II – kolokvijum II
Srpski jezik
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodika likovnog vaspitanja
Književnost za decu – pismeni – U, PV
Osnove informatike DV – kolokvijum II
Osnove informatike PV – kolokvijum II
Osnove informatike U – kolokvijum II
Osnove informatike DV – kolokvijum I (popravni)
Osnove informatike PV – kolokvijum I (popravni)
Osnove informatike U – kolokvijum I (popravni)
Razvojna psihologija
Didaktika U
Didaktika DV
Didaktika U – kolokvijum II (poravni)