Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

Rezultati ispita


Rezultati ispita održanih u junu 2018. godine:

Srpski jezik 2
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit U
Filozofije sa etikom
Filozofije vaspitanja
Retorike
Razvojna psihologija DV – I godina
Razvojna psihologija PV – I godina
Uvod u pedagogiju
Euklidska geometrija – kolokvijum II
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Osnove prirodnih nauka PV
Inkluzija u obrazovanju
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni PV
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni PV IV godina i doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – doškolovanje
Književnost za decu – pismeni ispit U
Didaktika DV
Metodika nastave prirode i društva  U – Ispit III godina
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit PV i DV
Pedagogija slobodnog vremena
Porodična pedagogija DV
Školska i porodična pedagogija DV
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Osnove komunikologije – popravni kolokvijum
Srpski jezik I – pismeni
Engleski jezik – pismeni
Književnost za decu PV – pismeni
Pedagoška komunikologija
Predškolska didaktika
Metodika rada domskog vaspitača
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Kurikulum predškolskog vaspitanja – kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju – kolokvijum
Metodika vaspitnog rada – kolokvijum
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Opšta higijena doškolovanje
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS PV i DV
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika PV i DV
Psihologija mentalnog zdravlja – doškolovanje
Psihologija mentalnog zdravlja – izborni
Uvod u istoriju srpske književnosti III U
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihologija komunikacije
Osnovi matematike 1
Osnovi matematike 2

 

Rezultati ispita održanih u maju 2018. godine:

Uvod u proučavanje književnosti U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV IV GODINA I DOŠKOLOVANjE
Euklidska geometrija 1. kolokvijum
 Književnost za decu – popravni II kolokvijum – U
 Pedagoška psihologija 
 Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Elementarni matematički pojmovi
Razvojna psihologija popravni kolokvijum U
Razvojna psihologija popravni kolokvijum PV
Razvojna psihologija popravni kolokvijum DV
Uvod u istoriju srpske književnosti U, PV
Didaktika DV – kolokvijum IV
Didaktika U – kolokvijum IV
Književnost za decu PV – kolokvijum II (popravni)
Akademsko pisanje – ispit PV
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – PPM
Metodologija pedagoških istraživanja – Statistika (kolokvijum PV i DV)
Književnost za decu – kolokvijum 2 – U
Osnove socijalne pedagogije – kolokvijum
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – ponovljeni kolokvijum
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – drugi popravni kolokvijum
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – II kolokvijum
Psihologija mentalnog zdravlja – II kolokvijum
Informatika u obrazovanju – 2 kolokvijum
Sociologija – popravni kolokvijum
Metodika nastave muzičke kulture drugi kolokvijum
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum I (popravni)
Engleski jezik PV – kolokvijum II
Engleski jezik DV – kolokvijum II
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu – kolokvijum II
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – kolokvijum I (popravni)
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu – kolokvijum II
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – predispitne obaveze
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – popravni kolokvijum i kviz 5
Književnost za decu PV – kolokvijum II
Engleski jezik U – kolokvijum II
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – rezultati 5. kviza i 2. kolokvijuma DV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – predispitne obaveze
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (PPM)
Razvojne krize i mentalno zdravlje (PPM)
Osnove komunikologije – kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja – Statistika kolokvijum
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
 Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – Rezultati 4. kviza
 Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – izborni predmet – kolokvijum
Predškolska pedagogija – kolokvijum
 Akademsko pisanje – kolokvijum
Psihologija mentalnog zdravlja – kolokvijum I (popravni)
Osnovi matematike II