Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina

Rezultati ispita


Rezultati ispita održanih u oktobru 2018. godine.

Metodologija pedagoških istraživanja
Zeleni putokazi – doškolovanje
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U
Opšta higijena
Opšta higijena – doškolovanje
Ekologija
Pedagoška psihologija
Rani razvoj i učenje
Razvojna psihologija
Književnost za decu U
Književnost za decu PV
Uvod u proučavanje književnosti  U
Uvod u proučavanje književnosti  PV
Uvod u proučavanje književnosti  DV
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 PV
Srpski jezik PV, DV
Književnost za decu U – završni deo
Književnost za decu U – dodatni rok
Razvoj i učenje – usmeni
Razvojna psihologija – usmeni
Pedagoška psihologija – usmeni
Osnove prirodnih nauka U
Književnost za decu PV – dodatni rok
Književnost za decu PV
Uvod u proučavanje književnosti DV
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti PV  (IV godina i doškolovanje)
Srpski jezik 2
Sociologija i Sociologija obrazovanja
ICT u nastavi U – master
Informatika u obrazovanju
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – kolokvijum
Srpski jezik
Didaktika DV
Didaktika U
Didaktika U – prenet ispit
Predškolska pedagogija
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečje igre i stvaralaštvo
Metodika vaspitno-obrazovnog rada

 


Rezultati ispita održanih u septembru 2018. godine.

Metodika nastave prirode i društva
Metodika upoznavanja okoline
Književnost za decu PV – pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja
Akademsko pisanje – pismeni
Osnove socijalne pedagogije
Razvojna psihologija
Filozofija sa etikom U
Filozofija sa etikom PV
Filozofija sa etikom DV
Filozofija vaspitanja
Retorika PV
Inkluzija u obrazovanju
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Književnost za decu PV – pismeni
Razvojne krize i mantalno zdravlje PPM
Interakcija i komuniukacija u vaspitnom radu PPM
Interakcija i komuniukacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihologija mentalnog zdravlja
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Engleski jezik struke U
Engleski jezik U – pismeni
Psihologija mentalnog zdravlja
Pedagoško savetovanje u vaspitnom radu
Metodika rada domskog vaspitača
Osnove domske pedagogije
Predškolska didaktika
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV  (IV godina i doškolovanje) – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u istoriju srpske književnosti I
Elementarni matematički pojmovi (septembar 2)
Osnovi matematike II (septembar 2)
Osnovi matematike I (septembar 2)
ICT u nastavi
Osnove informatike
Rani razvoj i učenje
Pedagoška psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum
Književnost za decu – U, završni deo
Uvod u istoriju srpske književnosti 2
Osnove komunikologije – U
Književnost za decu PV – završni
Inkluzija u obrazovanju
Osnove socijalne pedagogije
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka
Razvojna psihologija U
Razvojna psihologija PV, DV
Srpski jezik – septembar
Književnost za decu – U, pismeni ispit
Uvod u proučavanje književnosti – završni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni – IV godina i DOŠKOLOVANjE
Filozofija sa etikom
Retorika
Filozofija vaspitanja
 Srpski jezik 1 – pismeni deo ispita
 Sociologija
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno rešavanje sukoba
Uvod u pedagogiju
Srpski jezik
Didaktika U – prenet ispit
Didaktika U
Didaktika DV
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum (dopuna)
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Kurikulum predškolskog vaspitanja
Književnost za decu PV – pismeni
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Metodika upoznavanja okoline
Metodika nastave prirode i društva
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit U
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit PV
Metodologija pedagoških istraživanja – doškolovanje
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum
Predškolska didaktika
Informatika u obrazovanju
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
 Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
 Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – izborni
Uvod u istoriju srpske književnosti 3 – izborni
Metodika nastave muzičke kulture
Elementarni matematički pojmovi
Engleski jezik struke pismeni ispit – U – 1 godina
Engleski jezik struke pismeni ispit – U – 2 godina
Elementi matematičke analize
Osnovi matematike 1
Osnovi matematike 2
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka – PV
Osnove prirodnih nauka – DV
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika i SPSS
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Osnove informatike
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta