Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262 

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE U OBRAZOVANjU ZA 21. VEK

Međunarodna naučna konferencija u organizaciji Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu,Jagodina, Srbija

        

 Jagodina  23-25.maj 2019. godine
konferencijafpn@gmail.com


POZIV ZA KONFERENCIJU

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Profesionalne kompetencije u obrazovanju za 21. vek (Professional Competences for Teaching in the 21st Century) u cilju povezivanja istraživača i naučnika, razmene iskustava i rezultata istraživanja i saradnje u daljim istraživanjima.

Brz tehnološki napredak i profesionalni zahtevi informatičkog doba svakodnevno povećavaju izazove sa kojima se srećemo u 21. veku, što je dovelo do promene fokusa u obrazovanju i sve veće potrebe za jačanjem međupredmetnih kompetencija učenika. Međupredmetne kompetencije su posebno naglašene u najnovijim dokumentima o kompetencijama učenika na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog do srednjoškolskog, kao i u novom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik RS, br. 88/2017), koji fokus u obrazovanju stavlja na razvoj ključnih kompetencija za celoživotno učenje (Član 11) i opštih međupredmetnih kompetencija (Član 12), a zadatak nastavnika i vaspitača sagledava u primeni profesionalnih kompetencija u cilju  ostvarivanja  standarda postignuća u ovim oblastima (Član 137).

Postojeći okvir profesionalnih kompetencija predviđen Standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (ZUOV, 2011) i važeći Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njegovog profesionalnog razvoja (Sl. glasnik RS, br. 88/17 i 27/18) naglašavaju ulogu nastavnika i vaspitača u razvoju ključnih kompetencija koje učenike osposobljavaju za život i rad u 21. veku i pružaju im osnovu za dalje učenje u savremenom društvu. Ključnu ulogu u razvoju nastavničkih kompetencija imaju studijski programi za obrazovanje učitelja, nastavnika i vaspitača na nastavničkim fakultetima, koji treba da pripreme buduće učitelje, nastavnike i vaspitače da u svom radu, u nastavi svih predmeta, razvijaju međupredmetne kompetencije u sledećim oblastima: način razmišljanja (kreativnost i inovacija, kritičko razmišljanje, rešavanje problema, donošenje odluka, učenje kako se uči, metakognicija); način rada (komunikacija, rad sa podacima i informacijama, saradnja, timski rad); sredstva za rad (IKT pismenost, digitalne kompetencije); život u savremenom svetu (građanske kompetencije, životne veštine i karijera ‒ preduzimljivost i orijentacija ka preduzetništvu, lična i društvena odgovornost ‒ odgovorno učešće u demokratskom društvu, odgovoran odnos prema zdravlju, odgovoran odnos prema okolini, kulturne kompetencije, estetičke kompetencije); celoživotno učenje. Ove kompetencije su globalno prepoznate kao preduslov za uspeh u životu i radu u 21. veku (Binkley et al., 2012; Mäkinen, 2009; Strategy of the Finnish National Board of Education, 2011) i obrazovni sistemi širom sveta inkorporirali su ih u svoje kurikulume na svim nivoima obrazovanja.

Očekuje se da konferencija doprinese sveobuhvatnijem razumevanju onih profesionalnih kompetencija vaspitača, učitelja i nastavnika koje direktno utiču na razvoj kompetencija za celoživotno učenje i međupredmetnih kompetencija učenika, od predškolskih ustanova do osnovne i srednje škole, kao i transparentnijem prisustvu nastavničkih kompetencija u kurikulumima za obrazovanje vaspitača, učitelja i nastavnika, neophodnih za 21. vek, a u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u RS do 2020. godine (Službeni glasnik RS, broj 107/12). Glavni cilj konferencije jeste razmatranje pitanja kako obrazovanje vaspitača, učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola može najbolje da zadovolji zahteve kvalitetnog obrazovanja za 21. vek u oblasti razvoja profesionalnih kompetencija. Takođe, konferencija ima za cilj da profesorima nastavničkih fakulteta i istraživačima u oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnika, kako iz zemlje tako i iz inostranstva, omogući razmatranje pitanja i rezultata istraživanja u vezi sa profesionalnim kompetencijama nastavnika za obrazovanje u 21. veku u skladu sa evropskim (Evropska komisija, 2016) i svetskim standardima. Konferencija obuhvata sledeće teme, ali se ne ograničava na njih:

  • Kvalitet i razvoj profesionalnih kompetencija predškolskih vaspitača za obrazovanje u 21. veku;
  • Kvalitet i razvoj profesionalnih kompetencija učitelja za obrazovanje u 21. veku;
  • Kvalitet i razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika osnovnih škola za obrazovanje u 21. veku;
  • Kvalitet i razvoj profesionalnih kompetencija profesora srednjih škola za obrazovanje u 21. veku;
  • Razvoj kurikuluma za obrazovanje vaspitača, učitelja, nastavnika i profesora za 21. vek u cilju jačanja njihovih profesionalnih kompetencija;
  • Stručno usavršavanje i profesionalne kompetencije vaspitača, učitelja, nastavnika i profesora za obrazovanje u 21. veku.

Očekujemo istraživačke radove u oblasti društvenih i humanističkih nauka, ali i u srodnim, interdisciplinarnim oblastima.

Program konferencije

Jezik konferencije

Zvanični jezik konferencije biće engleski. Radove treba dostaviti na engleskom jeziku pre održavanja konferencije. Jedan autor može da prezentuje jedan rad (bilo kao autor ili koautor).

Važni datumi

Rok za predaju apstrakata: 31. januar 2019. godine
Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 28. februar 2019. godine
Rok za dostavljanje radova u celini: 20. april 2019. godine
Datum održavanja konferencije: 23‒25. maj 2019. godine

 

Registracija

Svi autori i koautori iz zemlje plaćaju kotizaciju u iznosu od 4000 dinara, koja pokriva troškove programa konferencije, osveženja, ručka, sertifikata o učešću i zbornika radova. Kotizacija za doktorande koji prezentuju na konferenciji biće umanjena i iznosiće 2000 dinara.

Sve dodatne informacije možete dobiti ako nam pišete na  konferencijafpn@gmail.com.

 Prijava: ELEKTRONSKI FORMULAR

 Uputstvo:  UPUTSTVO ZA AUTORE

 

Organizacioni odbor:

Doc. dr Aleksandra Mihajlović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Doc. mr Miloš Đorđević, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Doc. dr Jelena Mladenović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Doc. dr Maja Dimitrijević, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Prof.dr Marko Đorđević, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Doc. dr Irena Golubović-Ilić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Doc. dr Sandra Milanović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Doc. mr Jelena Grkić Ginić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Mr Ivana Milić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Ass Milan Milikić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Ass Andrijana Miletić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Ass Jovana Đorđević, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

 

Programski odbor:

Prof. dr Violeta Jovanović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Prof. dr Den E. Dejvidson, predsednik emeritus, Istraživački centar Američkog saveta za internacionalno obrazovanje, Vašington, Sjedinjene Američke Države

Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Prof. dr Jurka Lepičnik Vodopivec, Univerzitet u Primorskom, Pedagoški fakultet u Kopru, Slovenija

Doc. dr Sandra Kadum, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska

Prof. dr Olivera Gajić, Filozofski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Žoana Oliveira, Visoka škola za obrazovanje, Politehnički institut, Viana du Kaštelo, Portugalija

Prof. dr Veljko Banđur, Učiteljski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Živorad Marković, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Prof. dr Gordana Budimir-Ninković, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Prof. dr Maria Kanizsai, Viša škola „Jožef Etveš“, Baja, Mađarska

Prof. dr Svetlana Španović, Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Ružica Petrović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Prof. Sobodan Štetić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Prof. dr Sunčica Macura, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Doc. dr Verica Milutinović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

dr Vera Savić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Doc. dr Olivera Cekić-Jovanović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina