Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Гордана Будимир-Нинковић

Име, средње слово, презиме: Гордана П. Будимир-Нинковић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 18.09.1955.
Ужа научна односно уметничка област: Општа педагогија са методологијом
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: budimirninkovic@yahoo.com
Консултације: Четвртак 14:00 до 15:00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2014 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Педагогија
Докторат 2002 Универзитет у Српском Сарајеву, Филозофски факултет у Српском Сарајеву Педагогија
Магистратура 1993 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину Научна организација образовања
Диплома 1987 Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет, студијска група педагогија-психологија Педагогија-психологија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у педагогију ОАС (учитељ 1. година, предшколски васпитач 1. година, васпитач у домовима 1. година)
 2. Породична педагогија ОАС (предшколски васпитач 4. година, васпитач у домовима 2. година)
 3. Школска и породична педагогија ОАС (учитељ 3. година)
 4. Педагогија слободног времена ОАС ( изборни предмет 2: учитељ 1. година, предшколски васпитач 1. година и обавезни предмет; васпитач у домовима 3. година)
 5. Феноменологила слободног времена МАС (васпитач у домовима 1. година)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Janković, A., Budimir-Ninković, G., Stevanović, N. (2017). Sredinski činioci školskog neuspeha i strategije njegovog prevazilaženja. Zbornik radova sa naučnog skupa: „Banjalućki novembarski susreti 2016 - Istraživanja u psihologiji, izazovi vaspitanja i obrazovanja u teoriji i praksi. Filozofski fakultet Banja Luka, 18. i 19. novembar, 2016. str. 229-252.
 2. Budimir-Ninković, G., Milošević, S. (2017). Savremeni koncept pružanja podrške deci sa smetnjama i teškožama u razvoju na relaciji između redovne i specijalne škole. Naučna konferencija: „Društvene devijacije- anomalija društva i posledice“ Centar modernih znanja, Banja Luka. Str. 185 - 192.
 3. Budimir-Ninković, G. Janković, A. (2016). Uloga nastavnika u podsticanju razvoja darovitih učenika. Zbornik: Daroviti i didaktička kultura, Vršac – Arad, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače , Mihajlo Palov“ – Vršac. Univerzitet „Aurel Vlaiku“, Arad, Rumunija. Str 81-88.
 4. Budimir-Ninković, G. Janković, A., Stevanović, N. (2016). Educational nature activities of primary school pupils in leisure time, International Journal of Education - Teacher.
 5. Budimir-Ninković, G. Janković, A. & Stevanović, N. (2015). Stručno usavršavanje učitelja u funkciji razvoja nedostajućih profesionalnih kompetencija i cjeloživotnog učenja. U Opić, Siniša & Matijević, Milan (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja: IV. simpozij: Nastava i škola za net -generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi. Zagreb: Učiteljski fakultet. Str. 302-313.
 6. Milovanović, R., Budimir-Ninković, G., Janković, A. (2015). Efekti socijalizacije i usamljenost u adolescenciji. Rаdovi Filozofskog fakulteta, broj 17. Univerzitet u istočnom Sarajevu, Pale. Str. 147-153.
 7. Budimir – Ninković, G. Stojanović, B., Stevanović, N. (2014). Pedagoški aspekti rekreativnih aktivnosti učenika osnovne škole u slobodnom vremenu, Zbornik radova sa konferencije Fizička kultura i moderno društvo, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina. str. 397-412
 8. Budimir-Ninković, G., Stevanović, N. (2013). University Students’ Attitudes about Morality Crisis Today, Croatian Journal of Education. Zagreb: Učiteljski fakultet. Vol: 15; No. 3/2013, pages: 741-776.
 9. Budimir-Ninković, G., Sučević, V. (2013). Structure of a new curriculum functioning as part of the european concept of high quality elementary education. Didactica Slovenica. Ljubljana. Vol. 28; No. 3-4/ 2013, pp. 171-183.
 10. Bošković, M., Alibabić, Š., Budimir- Ninković, G., (2012). Obrazovni i bezbednosni rizici masmedijskog plasiranja šokantnih informacija, Andragoške studije, br. 2, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Beograd, str.125-140

Остале активности

Учешће на пројектима: Curriculum Reform in Teacher Education (CRTE) TEMPUS JEP-41074-2006 (2007-2009) Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P) TEMPUS IV – 159074-JPCR, 2010 – 2013 Development of Lifelong Learning Framework in Serbia, TEMPUS JP-145010-2008 Increased Responsibility in Human Rights and Ecology Teaching, one-year project supported by the Embassy of the Republic of Finland, 2009-2010 Истраживач у пројекту: Квалитет образовног система Србије у европској перспективи (Quality of educational system in Serbia in the European perspective), руководилац пројекта Оливера Гајић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет. Број пројекта 179010(2011-2014). Истраживач категорије А4.
Усавршавања: Студијски боравци: - од 01.07. до 31.07 1981. Ростов Велики, Совјетски Савез, - од 06. 11. до 13. 11. 2006. Сарганс, Швајцарска, - од 15.10 до 22.10. 2008. Хелсинки, Финска.
Област Интересовања: Oпшта педагогија, породична педагогија, педагогија слободног времена, педагошка комуникологија, савремени проблеми васпитања и образовања, интердисциплинарне и мултидисциплинарне теме у области педагогије и сродних наука.
Чланства у организацијама: -Савез педагошких друштава Србије. члан од 2003. године. -Балканска асоцијација педагошких и сродних факултета. Члан од 2010. године -Педагошко друштво Србије. Члан од 2000. године.
Остали подаци: Објавила је неколико десетина научних и стручних радова, две монографије, један уџбеник Педагогије, као и више практикума. Била је и члан комисија за одбрану докторских дисертација и ментор на преко сто дипломских и мастер радова. Учествовала је у рецензирању радова у домаћим и страним часописима и зборницима, као и у рецензирању и програмима стручног усавршавања. У Именику српских педагога Српска академија образовања уврстила је проф. др Гордану Будимир-Нинковић у значајне педагоге за развој педагошке мисли у Србији. Њени значајни радови наведени су у публикацији „Национална историја педагогије“ у издању Филозофског факултета у Бања Луци из 2017. године.