Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

мр Јелена Гркић Гинић

Јелена Р. Гркић Гинић
Име, средње слово, презиме: Јелена Р. Гркић Гинић
Звање: Доцент
Датум рођења: 5.9.1975.
Ужа научна односно уметничка област: Музичка уметност са методиком наставе
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: jelenagrkic@yahoo.com
Консултације: Четвртак 15.15 - 16.15

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Музичка уметност са методиком наставе
Магистратура 2008. Академија уметности у Новом Саду Хорско дириговање
Диплома 1999. Академија уметности у Новом Саду Музичка уметност, општа музичка педагогија (солфеђо и музичка култура)

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Вокално-инструментална настава 1 – ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама
 2. Вокално-инструментална настава 2 – ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама
 3. Вокално-инструментална анстава – ОАС Васпитач у домовима
 4. Хорско певање 1, 2, 3, 4, 5, 6 – ОАС Учитељ
 5. Хорско певање 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – ОАС Васпитач у предшколским установама
 6. Хорско певање 1, 2, 3, 4, 5, 6 – ОАС Васпитач у домовима
 7. Познавање музичких инструмената – ОАС Учитељ
 8. Анализа музичког дела – ОАС Учитељ
 9. Основи рада са школским ансамблима – МАС Мастер учитељ
 10. Познавање и избор музичке литературе – МАС Мастер васпитач у предшколским установама

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Grkić Ginić, J. (2015): The role of curriculum in professional development of class teacher for the purposes of realisation of music teaching im primary school, Book of Selected Papers, IX Intenational scientific conference Curiculum Outcomes of Contemporarz Education, 111-122, Subotica: Faculty of Teacher Education in the Hungarian Language. ISBN 978-86-87095-58-8
 2. Гркић, Ј., Ћалић, М. (2015). Слободан избор садржаја у уџбеницима за музичку културу за први разред основне школе, Наука и слобода: зборник радова са Научног скупа, Пале, 6-8. јуни 2014, књига 9, том 1/1, 499-514, Пале: Филозофски факултет, DOI 10.7251/ZRNDSFFP09152499G, ISBN 978-99938-47-69-4, COBISS.RS-ID 5033752
 3. Вукићевић, Н., Гркић, Ј. (2014). Настава музичке културе у процесу глобализације – садржаји програма у области слушања музике, Наука и глобализација: зборник радова са Научног скупа, Пале, 17-19. мај 2013, књига 8, том 2/2, 1451-1461, Пале: Филозофски факултет, DOI. 7251/NSFF1401145IV, ISBN 978-99938-47-57-1 001:316.32(082), COBISS.RS-ID 4278552
 4. Ћалић, М., Гркић, Ј. (2013). Настава музичке културе и упознавање ученика са садржајима народне традиције у млађим разредима основне школе, Зборник радова, година 16, бр. 15, 291-304, Ужице: Учитељски факултет, UDC 378(082), ISSN 1450-6718, COBISS.SR-ID 146220551
 5. Ђокић, М., Гркић, Ј., Станојевић, К. (2013). Негативне ефекти турбо-фолка на морални и духовни развој предшколске деце, IX симпозијум са међународним учешћем Васпитач у 21. веку, Алексинац: Висока школа струковних студија
 6. Гркић, Ј. (2012). Упоредна анализа студијских програма високих школа за образовање учитеља и наставника за извођење наставе музичке културе, Узданица IX, 2, 201-215, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. UDC 371.3:78; 371.134, ID BROJ: 195350540, ISSN 1451-673 X, COBISS.SR-ID 110595084
 7. Гркић, Ј., Ђокић, М., Ћалић, М. (2011): Могућност примене Sibelius софтвера на педагошким факултетима, Узданица IX, 1, 277-285, Јагодина: Педагошки факултет. UDC 371.3:78; 371.694:78 004.42SIBELIUS, ID BROJ: 192085772, ISSN 1451-673 X, COBISS.SR-ID 110595084
 8. Grkić, J., Stanković, M. (2011). Music art in comtemporarz education, VI Balkan Congress for Education and Science: The Modern Society and Education, vol. 2, 1321-1333, Skopje: University ,,Ss. Cyril and Metodius“ and Faculty of Pedagogy ,,Ss. Clement of Ohrid“ (Macedonia). ISBN 978-9989-823-33-6, COBISS.MK-ID 89314314
 9. Гркић, Ј. (2008). Музички слух, Зборник радова са међународног научног скупа Уметност у методикама наставе, Јагодина, 9-10. мај 2008, Јагодина: Педагошки факултет. ISBN 978-86-7604-071-1

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања: Bavarian Music Academy, International Seminar for Choral Condustors, Marktoberdorf, Germany, 2005.
Област Интересовања: Хорско и оркестарско музицирање и аранжирање, Теорија музике, Методика наставе музичке културе
Чланства у организацијама: Удружење наставника музичке културе Србије
Остали подаци: Студент завршне године докторских студија на Филозофском факултету у Новом Саду