Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

mr Jelena Grkić Ginić

Jelena R. Grkić Ginić
Ime, srednje slovo, prezime: Jelena R. Grkić Ginić
Zvanje: Docent
Datum rođenja: 5.9.1975.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Muzička kultura sa metodikom
Katedra: Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Kabinet:
Telefon:
e-mail: jelenagrkic@yahoo.com
Konsultacije: Petak 13:30 – 14:15

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2009. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Muzička kultura sa metodikom nastave
Magistratura 2008. Akademija umetnosti u Novom Sadu Horsko dirigovanje
Diploma 1999. Akademija umetnosti u Novom Sadu Muzička umetnost, opšta muzička pedagogija (solfeđo i muzička kultura)

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Vokalno-instrumentalna nastava 1 – OAS Učitelj, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 2. Vokalno-instrumentalna nastava 2 – OAS Učitelj, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 3. Vokalno-instrumentalna anstava – OAS Vaspitač u domovima
 4. Horsko pevanje 1, 2, 3, 4, 5, 6 – OAS Učitelj
 5. Horsko pevanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 6. Horsko pevanje 1, 2, 3, 4, 5, 6 – OAS Vaspitač u domovima
 7. Poznavanje muzičkih instrumenata – OAS Učitelj
 8. Analiza muzičkog dela – OAS Učitelj
 9. Osnovi rada sa školskim ansamblima – MAS Master učitelj
 10. Poznavanje i izbor muzičke literature – MAS Master vaspitač u predškolskim ustanovama

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

Reprezentativne reference

 1. Grkić Ginić, J. (2015): The role of curriculum in professional development of class teacher for the purposes of realisation of music teaching im primary school, Book of Selected Papers, IX Intenational scientific conference Curiculum Outcomes of Contemporarz Education, 111-122, Subotica: Faculty of Teacher Education in the Hungarian Language. ISBN 978-86-87095-58-8
 2. Grkić, J., Ćalić, M. (2015). Slobodan izbor sadržaja u udžbenicima za muzičku kulturu za prvi razred osnovne škole, Nauka i sloboda: zbornik radova sa Naučnog skupa, Pale, 6-8. juni 2014, knjiga 9, tom 1/1, 499-514, Pale: Filozofski fakultet, DOI 10.7251/ZRNDSFFP09152499G, ISBN 978-99938-47-69-4, COBISS.RS-ID 5033752
 3. Vukićević, N., Grkić, J. (2014). Nastava muzičke kulture u procesu globalizacije – sadržaji programa u oblasti slušanja muzike, Nauka i globalizacija: zbornik radova sa Naučnog skupa, Pale, 17-19. maj 2013, knjiga 8, tom 2/2, 1451-1461, Pale: Filozofski fakultet, DOI. 7251/NSFF1401145IV, ISBN 978-99938-47-57-1 001:316.32(082), COBISS.RS-ID 4278552
 4. Ćalić, M., Grkić, J. (2013). Nastava muzičke kulture i upoznavanje učenika sa sadržajima narodne tradicije u mlađim razredima osnovne škole, Zbornik radova, godina 16, br. 15, 291-304, Užice: Učiteljski fakultet, UDC 378(082), ISSN 1450-6718, COBISS.SR-ID 146220551
 5. Đokić, M., Grkić, J., Stanojević, K. (2013). Negativne efekti turbo-folka na moralni i duhovni razvoj predškolske dece, IX simpozijum sa međunarodnim učešćem Vaspitač u 21. veku, Aleksinac: Visoka škola strukovnih studija
 6. Grkić, J. (2012). Uporedna analiza studijskih programa visokih škola za obrazovanje učitelja i nastavnika za izvođenje nastave muzičke kulture, Uzdanica IX, 2, 201-215, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina. UDC 371.3:78; 371.134, ID BROJ: 195350540, ISSN 1451-673 X, COBISS.SR-ID 110595084
 7. Grkić, J., Đokić, M., Ćalić, M. (2011): Mogućnost primene Sibelius softvera na pedagoškim fakultetima, Uzdanica IX, 1, 277-285, Jagodina: Pedagoški fakultet. UDC 371.3:78; 371.694:78 004.42SIBELIUS, ID BROJ: 192085772, ISSN 1451-673 X, COBISS.SR-ID 110595084
 8. Grkić, J., Stanković, M. (2011). Music art in comtemporarz education, VI Balkan Congress for Education and Science: The Modern Society and Education, vol. 2, 1321-1333, Skopje: University ,,Ss. Cyril and Metodius“ and Faculty of Pedagogy ,,Ss. Clement of Ohrid“ (Macedonia). ISBN 978-9989-823-33-6, COBISS.MK-ID 89314314
 9. Grkić, J. (2008). Muzički sluh, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Umetnost u metodikama nastave, Jagodina, 9-10. maj 2008, Jagodina: Pedagoški fakultet. ISBN 978-86-7604-071-1

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima:
Usavršavanja: Bavarian Music Academy, International Seminar for Choral Condustors, Marktoberdorf, Germany, 2005.
Oblast Interesovanja: Horsko i orkestarsko muziciranje i aranžiranje, Teorija muzike, Metodika nastave muzičke kulture
Članstva u organizacijama: Udruženje nastavnika muzičke kulture Srbije
Ostali podaci: Student završne godine doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu