Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Виолета Јовановић

Име, средње слово, презиме: Виолета П. Јовановић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 13.6.1963.
Ужа научна односно уметничка област: Књижевност са методиком наставе
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет:
Телефон: 035/223805 лок. 103
е-mail: violetajov@gmail.com
Консултације: четвртак: 11.00 – 12.30 Кабинет декана

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, од 2.10.1995.

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2014. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Књижевност са методиком наставе
Докторат 2006. Филолошки факултет у Београду Наука о књижевности
Магистратура 1997. Филолошки факултет у Београду Методика наставе књижевности
Диплома 1989. Филолошки факултет у Београду Југословенске књижевности са општом

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у проучавање књижевности, ОАС
 2. Књижевност за децу, ОАС
 3. Увод у историју књижевности 1, ОАС
 4. Увод у историју књижевности 2, ОАС
 5. Изабрани књижевни жанр, МАС
 6. Тумачење књижевног дела, МАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Књижевне теорије, ДАС

Репрезентативне референце

 1. В. Јовановић, И. Чутура (2013). “Књижевност за децу и младе: поетика и тумачења”, Факултет педагошких наука, Јагодина, стр.185 (ISBN 978-86-7604-109-1; UDK 821.09-93; 371.3::821-82) М42
 2. И. Чутура, В. Јовановић (2012). „Употреба именице трен у делу Антонија Исаковића – семантичке и филозофске основе“, Књижевна историја, XLIV, бр. 146, Београд, стр. 137–153, (ISSN 0350-6428) М24
 3. Е. Копас Вукашиновић, В. Јовановић (2012). „Говорне активности предшколске деце у функцији развоја њихових креативних потенцијала“, Настава и васпитање, бр. LXI/2 Београд, стр. 266–279 (ISSN 0547-3330) М24
 4. Д. Потић, В. Јовановић (2013). „Игра ироније Душана Радовића“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, LXI/1, Нови Сад, стр. 227–238 (ISSN 0543-1220) М24
 5. В. Јовановић (2011). „Колективни јунак у приповеткама Антонија Исаковића“, Зборник „Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура, уредници: Драган Бошковић, Маја Анђелковић, Филолошко уметнички факултет, Крагујевац, стр. 161–176, (ISBN 978-86-85991-34-9) М14
 6. В. Јовановић (2012). „Конструкција и визура наивне свести у делу Драгослава Михајловића“, Зборник радова са Међународног састанка слависта у Вукове дане, (МСЦ), бр. 41/2, Београд: Међународни славистички центар, стр. 837–845, (ISBN 978-86-6153-085-2) М14
 7. В. Јовановић (2012). Традиционално и постмодернистичко у делу Милисава Савића“, Зборник радова са научног скупа „Наука и традиција“ , књига 7, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, стр. 485 - 279 (ISBN 978-99938-47-51-9) М14
 8. В. Јовановић (2012). „Друштвена злоупотреба књижевности у време агитпроп културне политике у Србији (1945–1952)“ Савремено друштво и криза проучавања језика и књижевности, уредници Милош Ковачевић и Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, стр. 325–341, (ISBN: 978-86-85991-46-2) М14
 9. В. Јовановић (2014). Кал Ина у свету чуда, „Четири елемента“ Лауре Барене, Књижевност за децу у науци и настави, Зборник радова са научног скупа, уредници Виолета Јовановић, Тиодор Росић, Факултет педагошких наука универзитета у Крагујевцу, Јагодина, стр. 195 – 202, (ISBN 978–86–7604–118–3) М44
 10. Ненад Стојковић, Виолета Јовановић (2017). „Васпитни утицаји књижевности за децу на развој потенцијала ученика у млађим разредима основне школе“, Педагогија, LXXII, 1/2017, стр. 72-84. (ISSN 0031-3807 / UDK 37) М51

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Пројекат 178018 Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Руководилац пројекта: проф. др Драган Бошковић

2. Билатерални пројекат: Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања Институције, учесници пројекта: Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу и Педагошки факултет у Копру, Универзитета у Приморском Руководиоци пројекта: проф. др Емина Копас Вукашиновић и проф. др Јурка Лепичник – Водопивец
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: