Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

dr Violeta Jovanović

Ime, srednje slovo, prezime: Violeta P. Jovanović
Zvanje: Redovni profesor
Datum rođenja: 13.6.1963.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Književnost sa metodikom
Katedra: Katedra za filološke nauke
Kabinet:
Telefon: 035/223805 lok. 103
e-mail: violetajov@gmail.com
Konsultacije: ponedeljak 11.00 – 12.00

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, od 2.10.1995.

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2014. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu Književnost sa metodikom nastave
Doktorat 2006. Filološki fakultet u Beogradu Nauka o književnosti
Magistratura 1997. Filološki fakultet u Beogradu Metodika nastave književnosti
Diploma 1989. Filološki fakultet u Beogradu Jugoslovenske književnosti sa opštom

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Uvod u proučavanje književnosti, OAS
 2. Književnost za decu, OAS
 3. Uvod u istoriju književnosti 1, OAS
 4. Uvod u istoriju književnosti 2, OAS
 5. Izabrani književni žanr, MAS
 6. Tumačenje književnog dela, MAS

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

 1. Književne teorije, DAS

Reprezentativne reference

 1. V. Jovanović, I. Čutura (2013). “Književnost za decu i mlade: poetika i tumačenja”, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, str.185 (ISBN 978-86-7604-109-1; UDK 821.09-93; 371.3::821-82) M42
 2. I. Čutura, V. Jovanović (2012). „Upotreba imenice tren u delu Antonija Isakovića – semantičke i filozofske osnove“, Književna istorija, XLIV, br. 146, Beograd, str. 137–153, (ISSN 0350-6428) M24
 3. E. Kopas Vukašinović, V. Jovanović (2012). „Govorne aktivnosti predškolske dece u funkciji razvoja njihovih kreativnih potencijala“, Nastava i vaspitanje, br. LXI/2 Beograd, str. 266–279 (ISSN 0547-3330) M24
 4. D. Potić, V. Jovanović (2013). „Igra ironije Dušana Radovića“, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, LXI/1, Novi Sad, str. 227–238 (ISSN 0543-1220) M24
 5. V. Jovanović (2011). „Kolektivni junak u pripovetkama Antonija Isakovića“, Zbornik „Društvene krize i (srpska) književnost i kultura, urednici: Dragan Bošković, Maja Anđelković, Filološko umetnički fakultet, Kragujevac, str. 161–176, (ISBN 978-86-85991-34-9) M14
 6. V. Jovanović (2012). „Konstrukcija i vizura naivne svesti u delu Dragoslava Mihajlovića“, Zbornik radova sa Međunarodnog sastanka slavista u Vukove dane, (MSC), br. 41/2, Beograd: Međunarodni slavistički centar, str. 837–845, (ISBN 978-86-6153-085-2) M14
 7. V. Jovanović (2012). Tradicionalno i postmodernističko u delu Milisava Savića“, Zbornik radova sa naučnog skupa „Nauka i tradicija“ , knjiga 7, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pale, str. 485 - 279 (ISBN 978-99938-47-51-9) M14
 8. V. Jovanović (2012). „Društvena zloupotreba književnosti u vreme agitprop kulturne politike u Srbiji (1945–1952)“ Savremeno društvo i kriza proučavanja jezika i književnosti, urednici Miloš Kovačević i Dragan Bošković, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, str. 325–341, (ISBN: 978-86-85991-46-2) M14
 9. V. Jovanović (2014). Kal Ina u svetu čuda, „Četiri elementa“ Laure Barene, Književnost za decu u nauci i nastavi, Zbornik radova sa naučnog skupa, urednici Violeta Jovanović, Tiodor Rosić, Fakultet pedagoških nauka univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, str. 195 – 202, (ISBN 978–86–7604–118–3) M44
 10. Nenad Stojković, Violeta Jovanović (2017). „Vaspitni uticaji književnosti za decu na razvoj potencijala učenika u mlađim razredima osnovne škole“, Pedagogija, LXXII, 1/2017, str. 72-84. (ISSN 0031-3807 / UDK 37) M51

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: 1. Projekat 178018 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir Rukovodilac projekta: prof. dr Dragan Bošković

2. Bilateralni projekat: Pretpostavke i mogućnosti razvijanja inovativnih modela nastave u funkciji ostvarivanja transparentnosti univerzitetskog obrazovanja i podizanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu znanja Institucije, učesnici projekta: Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu i Pedagoški fakultet u Kopru, Univerziteta u Primorskom Rukovodioci projekta: prof. dr Emina Kopas Vukašinović i prof. dr Jurka Lepičnik – Vodopivec
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja:
Članstva u organizacijama:
Ostali podaci: