Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Емина Копас-Вукашиновић

Име, средње слово, презиме: Емина М. Копас-Вукашиновић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 13.12.1959.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: бр.13
Телефон: +381 35 223 805
е-mail: emina.kopas@pefja.kg.ac.rs
Консултације: На факултету: среда: 14.15 - 15.00, Онлајн, путем Зоом-а: уторак: 18.00 - 19.00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Универзитет у Крагујевцу Педагогија
Докторат 2004. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија
Магистратура 2000. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија
Диплома 1982. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Предшколска педагогија, ОАС-ПВ
 2. Методика васпитно-образовног рада, ОАС-ПВ
 3. Дечија игра и стваралаштво (Изборни предмет 8), ОАС-ПВ
 4. Превенција поремећаја у понашању, ОАС - ДВ
 5. Курикулуми предшколског васпитања, МАС - ПВ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Савремени концепти учења и поучавања
 2. Научни дискурс идентификације даровитих ученика у разредној настави (Изборни блок 4)

Репрезентативне референце

 1. Kadum, S., Kopas-Vukašinović, E. and Miljković, A. (2021). Attitudes of Students from the Faculty of Education on the Potentially Gifted Preschool Children, TEM Journal, Vol.10, No.4 (1548-1557), ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM104-08
 2. Kopas-Vukašinović, E. (2021). Kontrola ponašanja dece i mladih: prevencija i/ili mogućnost vaspitnog delovanja, str. 96. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. ISBN 978-86-7604-205-0, COBISS.SR-ID 38359049
 3. Stojković, N. and Kopas-Vukašinović, E. (2021). Development of Socially Desirable Characteristics and Values of Students in Literature Teaching, Pedagogy (Pedagogika), Volume 93, Number 8 (1088 – 1099). https://doi.org/10.53656/ped2021-8.05
 4. Kopas-Vukašinović, E., Mihajlović, A. and Cekić-Jovanović, O. (2020). Teachers Attitudes about Integrated Approach in Teaching, Pedagogy (Pedagogika), Volume 92, Number 6 (858-871). ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online)
 5. Kopas-Vukašinović, E., Cekić-Jovanović, O. and Golubović-Ilić, I. (2019). Teaching Quality in Higher Education: Prerequisites for its Improvement, Journal Plus Education, Vol XXII, No. 1. pp. 72-77, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151.
 6. Kopas-Vukašinović, E., Jovanović, V. i Marković, S. (2019). Govorno stvaralaštvo budućih vaspitača kao njihov potencijal u sistemu univerzitetskog obrazovanja, Nasledje, Vol. XVI, Br. 42 (359-373).
 7. Kopas-Vukašinović, E. i Janković, P. (2018), Sreten Adžić o vaspitanju dece predškolskog uzrasta, Uzdanica, God. XV, Br. 2 (7–19). ISSN 1451-673X; UDC 81, 82, 7.01, 37.01.
 8. Kopas-Vukašinović, E. and Lepičnik-Vodopivec, J. (2018). Teacher as a Conception of Enhancing the Quality of University Education. In Kopas-Vukašinović, E. and. Lepičnik-Vodopivec, J. (eds.), Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas (pp. 23-38). Jagodina: Faculty of Education; Koper: Faculty of Education. ISBN 978-86-7604-173-2; UDC 378.6:37(497.11:497.4); 371.13(497.11:497.4)
 9. Kopas-Vukašinović, E. (2018). Predškolski programi u Srbiji kao pretpostavka ostvarivanja kvaliteta vaspitne prakse. U Lazarević, E., Gutvajn, N., Malinić, D. i Ševa. N. (ured.) Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u Srbiji (69-84). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. ISBN 978-86-7447-142-5, COBISS.SR-ID 272243468, UDK 159.947.5-057.874(082); 37.015.3:159.953.5(082); 37.014.5(497.11)(082)
 10. Kopas-Vukašinović, E., Stevanović, J. and Stanojević, В. (2017). Parents’ Attitudes about the Tasks of Preschool Teachers in the Preparation of Children for the Teaching of Initial Writing, Africa Education Review, Vol.14, Issue 2, pp. 52-67. https://doi.org/10.1080/18146627.2017.1279016

Остале активности

Учешће на пројектима: Сарадник на пројекту МПНТР РС (Евид. број: 451-03-9/2021-14/ 200140); сарадник на билатералном пројекту Кризе, изазови и савремени образовни систем, кога реализују Факултет педагошких наука у Јагодини и Филозофски факултет Универзитета Црне Горе (2021-2023); руководилац интеринституционалног пројекта Професионалне кометенције научноистраживачког подмлатка у систему универзитетског образовања, са Педагошким факултетом у Врању (2021 -2022); сарадник на пројектима МПНТР (бр. 179034 и бр. 47008) (2011-2019); руководилац (за Факултет у Јагодини) билатералног пројекта Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, пројекат Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р Србија) и Педагошког факултета Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија), (2017-2019); контакт особа за Универзитет у Крагујевцу, за TEMPUS project Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, PROJECT NUMBER-517319-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR (2011-2015. година).
Усавршавања:
Област Интересовања: Предшколска педагогија са методиком, квалитет универзитетског образовања, превенција поремећаја у понашању
Чланства у организацијама: Педагошко друштво Србије
Остали подаци: Продекан за научноистраживачки рад и издавачку делатност Факултета (2016-2021); члан Сената Универзитета у Крагујевцу; спољни сарадник на пројектима Института за педагошка истраживања у Београду (2011-2019); гостујући професор на Педагошком факултету Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија); аутор и реализатор програма стручног усавршавања, акредитованог од стране ЗУОВ, Београд (Каталошки број 11); реализатор програма стручног усавршавања, акредитованог од стране ЗУОВ, Београд (Каталошки број 135); рецензент НСВО; *рецензент иностраних и домаћих научних радова и публикација.