Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Марко Ђорђевић

Име, средње слово, презиме: Марко М. Ђорђевић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 9.9.1978.
Ужа научна односно уметничка област: Комуникологија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: 118
Телефон: 035/223-805 лок.118
е-mail: marko.djordjevic@pefja.kg.ac.rs
Консултације:

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука у Јагодини Комуникологија
Докторат 2012. Факултет политичких наука у Београду Новинарство и комуникологија
Магистратура 2008. Универзитет уметности у Београду Теорија уметности и медија
Диплома 2003. Филолошки факултет у Београду Српска књижевност и језик

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Основе комуникологије
 2. Говорне вештине и комуникација
 3. Медијска писменост

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Ђорђевић, Марко М; (2016). Политика и умеће убеђивања, Просвета, Београд, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ISBN 978-86-07-02113-0 (broš.), UDK 808.53:32(497.11)
 2. Ђорђевић, Марко М. (2012). Ка дефиницији политичког беседништва – Од ауторитарног ка демократском политичком комуницирању, Српска политичка мисао – Serbian political thought, 2, 19, Vol. 36, UDK 316.77+ 808.5]:32, 377- 400. – (M24);
 3. Ђорђевић, Марко М; Станојевић Д. (2012). Нушићева аутобиографија - Од параболичног смеха до алегоријског трагизма, Књижевна историја, (XLIV, 147), Институт за књижевност и уметност, Београд, УДК 821.163.41.09-94 Nušić B., стр. 355-365, COBISS.SR-ID 193966092, стр. 355-365. – (M24);
 4. Ђорђевић, Марко М; Станојевић Д. (2016). Политичко беседништво Зорана Ђинђића – принцип утопије и логика наде, Теме, (Vol. XL, No 3, 2016), Универзитет у Нишу, Ниш, УДК 32.019.5:808.5, Print ISSN: 0353-7919, Online ISSN: 1820-7804, COBISS.SR.ID 559631, стр. 1157-1170. – (M24);
 5. Ђорђевић, Марко М. (2017). Епистолографија као реторички и књижевни жанр, Црквене студије 14, УДК 821.163.41-97 808.5, Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, Ниш. – (M24);
 6. Ђорђевић, Марко М; Станојевић Д. (2012). Медијско представљање савременог уметничког стваралаштва, Тематски зборник са научне конференције ''Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја'', 31.05.2012, Факултет за културу и медије Универзитета Мегатренд, , Београд, УДК 316.774:7; COBISS.SR-ID 522755221, стр. 357-365. – (М44);
 7. Ђорђевић, Марко М. (2014). Медијски митови и спиновање јавног мњења, Тематски зборник са 2. научне конференције ''Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој'', 20.11.2014, Београд: Факултет за културу и медије Универзитета Мегатренд Београд, УДК 316.774:37 (497.11) ''20''; 070:32.019.5 (497.11) ''20'',COBISS.SR-ID 216409868, стр. 287-294. – (М44);
 8. Ђорђевић Марко М. (2016). Значај медијске писмености у савременом друштву – образовање за медије као нужност времена, Тематски зборник са научног скупа ''Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности'' - XIII Дани српског духовног преображења, 22.8.2015, Деспотовац, УДК 316.752:316.77, 316.774, ISBN 978-86-82379-66-9, COBISS.SR-ID 225102348, стр. 351-359. – (М44);
 9. Ђорђевић Марко, М. (2017). Монологизација дијалога у постмодерним медијима, Медијски дијалози (X, 27-28), Зборник радова са међународног научног скупа, X Црногорски медијски дијалози – Постмодерни медији – монолог или дијалог, 26-28.5.2017, Тиват, Црна Гора, Истраживачки медијски центар, Подгорица.УДК:316.774:141.78, ISSN 1800 – 7074, COBISS.CG-ID 12734480, стр. 9-24. – (M33);
 10. Ђорђевић, Марко М. (2014). Стварност и медијско обликовање стварности, у: Јурић, Х., Алић, С. (ур.), Филозофија и медији: тематски зборник радова са међународног научног скупа ''Филозофија и медији'', 20-23.9.2009, Црес, Хрватска, Хрватско филозофско друштво, Центар за филозофију медија и медиолошка истраживања, Загреб, стр. 87-93, ISBN 978-953-164-153-1, CIP zapis: 866467– (M33).

Остале активности

Учешће на пројектима: Сарадник на билатералном пројекту ''Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту рада'', Факултет педагошких наука у Јагодини, Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар, фебруар 2017 – септембар 2019.
Усавршавања:
Област Интересовања: Медији, реторика, политика, књижевност, уметност.
Чланства у организацијама:
Остали подаци: