Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Марко Ђорђевић

Име, средње слово, презиме: Марко М. Ђорђевић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 9.9.1978.
Ужа научна односно уметничка област: Комуникологија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: 118
Телефон: 035/223-805 лок.118
е-mail: marko.djordjevic@pefja.kg.ac.rs
Консултације:

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2023. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Комуникологија
Докторат 2012. Факултет политичких наука у Београду Новинарство и комуникологија
Магистратура 2008. Универзитет уметности у Београду Теорија уметности и медија
Диплома 2003. Филолошки факултет у Београду Српска књижевност и језик

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Комуникологија
 2. Реторика и вештине комуникације
 3. Медијска писменост
 4. Медијско комуницирање

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. /

Репрезентативне референце

 1. Милетић М, Ђорђевић, Марко М. (2022). Communication competence of teachers in contemporary educational-pedagogical work, Number 6/2022, Volume 94, Pedagogika-Pedagogy, Sofia, Bulgaria, Az-buki National Publishing House for Education and Science, https://doi.org/10.53656/ped2022-6.04, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print). (M24, WoS)
 2. Цекић Jовановић О, Ђорђевић М, Ђорђевић, Марко М. (2019). The Influence of the Flipped Classroom Model on the Development of Key Competences of Future, The New Educational Review, Vol. 56/2019, стр.271-282, University of Silesia in Katowice (Poland), Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovak Republic) аnd University of Ostrava (Czech Republic), DOI: 10.15804/tner.2019.56.2.22. (M24, Q3)
 3. Ђорђевић Т, Ђорђевић, Марко М. (2019). Recognizing emotions, attachment and mentalization capacity, International Journal of Education and Psychology in the Community (IJEPC), Volume 9, Issues 1 & 2, 2019, The University of Oradea, Romania. DOI: 10.13140/RG.2.2.26698.39364. (ERIH+)
 4. Ђорђевић, Марко М. (2017). Епистолографија као реторички и књижевни жанр, Црквене студије 14-2017, 447-454, ISSN 1820-2446 = Crkvene studije, Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, Ниш, УДК 821.163.41-97 808.5. (M24)
 5. Ђорђевић, Марко М; Станојевић Д. (2016). Политичко беседништво Зорана Ђинђића – принцип утопије и логика наде. Теме, (Vol. XL, No 3, 2016), Универзитет у Нишу, Ниш, УДК 32.019.5:808.5, Print ISSN: 0353-7919, Online ISSN: 1820-7804, COBISS.SR.ID 559631, стр. 1157-1170. (M24)
 6. Станојевић Д, Ђорђевић, Марко М. (2022). Говорништво, беседништво, реторика. Узданица XIX 2 (2022), (стр. 99-105), Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.099S, УДК 808:82-5. (М51)
 7. Милетић М, Ђорђевић, Марко М. (2018). Од знака до хипертекста. Београд, Јагодина: Агенција Сербика, ФПНЈ, ISBN - 978-86-7604-174-9 COBISS.SR-ID–272344844. (M42)
 8. Станојевић Д, Ђорђевић, Марко М. (2019). Медији и живот без смисла, КЛИО, Београд, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ISBN (broš.), УДК 316.77:808.5(497.11) 659.3/.4:808.56(497.11) 808.51:32(497.11), COBISS.SR-ID 279998732, ISBN 978-86-7604-182-4 (FPN; broš.) (M43)
 9. Станојевић Д, Ђорђевић, Марко М. (2020). Где почиње ријалити - тамо где почиње ријалити завршава се слободно друштво. Култура : часопис за теорију и социологију културе и културну политику – ISSN 0023-5164, 2020, бр. 166, стр. 62-73, Завод за проучавање културног развитка, Београд, COBISS.SR-ID – 13978377. (M51)
 10. Ђорђевић, Марко М, Милетић, М. (2022). Мањински медији и дигитално комуникацијско окружење, Узданица : педагошко-књижевни часопис; 2022, XIX/1; стр. 191–201, ISSN 1451-673X, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, УДК 316.774:323.15]:004.738.5, DOI 10.46793/Uzdanica19.1.191DJ. COBISS.SR-ID 110595084 (M51)

Остале активности

Учешће на пројектима: Сарадник на билатералном пројекту ''Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту рада'', Факултет педагошких наука у Јагодини, Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар, фебруар 2017 – септембар 2019.
Усавршавања:
Област Интересовања: Комуникологија, реторика, политикологија, наука о књижевности, филозофија медија, теорија уметности и медија.
Чланства у организацијама:
Остали подаци: