Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

dr Marko Đorđević

Ime, srednje slovo, prezime: Marko M. Đorđević
Zvanje: Redovni profesor
Datum rođenja: 9.9.1978.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Komunikologija
Katedra: Katedra za društveno-humanističke nauke
Kabinet: 118
Telefon: 035/223-805 lok.118
e-mail: marko.djordjevic@pefja.kg.ac.rs
Konsultacije:

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2023. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Komunikologija
Doktorat 2012. Fakultet političkih nauka u Beogradu Novinarstvo i komunikologija
Magistratura 2008. Univerzitet umetnosti u Beogradu Teorija umetnosti i medija
Diploma 2003. Filološki fakultet u Beogradu Srpska književnost i jezik

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Komunikologija
 2. Retorika i veštine komunikacije
 3. Medijska pismenost
 4. Medijsko komuniciranje

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

 1. /

Reprezentativne reference

 1. Miletić M, Đorđević, Marko M. (2022). Communication competence of teachers in contemporary educational-pedagogical work, Number 6/2022, Volume 94, Pedagogika-Pedagogy, Sofia, Bulgaria, Az-buki National Publishing House for Education and Science, https://doi.org/10.53656/ped2022-6.04, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print). (M24, WoS)
 2. Cekić Jovanović O, Đorđević M, Đorđević, Marko M. (2019). The Influence of the Flipped Classroom Model on the Development of Key Competences of Future, The New Educational Review, Vol. 56/2019, str.271-282, University of Silesia in Katowice (Poland), Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovak Republic) and University of Ostrava (Czech Republic), DOI: 10.15804/tner.2019.56.2.22. (M24, Q3)
 3. Đorđević T, Đorđević, Marko M. (2019). Recognizing emotions, attachment and mentalization capacity, International Journal of Education and Psychology in the Community (IJEPC), Volume 9, Issues 1 & 2, 2019, The University of Oradea, Romania. DOI: 10.13140/RG.2.2.26698.39364. (ERIH+)
 4. Đorđević, Marko M. (2017). Epistolografija kao retorički i književni žanr, Crkvene studije 14-2017, 447-454, ISSN 1820-2446 = Crkvene studije, Centar za crkvene studije, Univerzitet u Nišu, Centar za vizantijsko-slovenske studije, Međunarodni centar za pravoslavne studije, Niš, UDK 821.163.41-97 808.5. (M24)
 5. Đorđević, Marko M; Stanojević D. (2016). Političko besedništvo Zorana Đinđića – princip utopije i logika nade. Teme, (Vol. XL, No 3, 2016), Univerzitet u Nišu, Niš, UDK 32.019.5:808.5, Print ISSN: 0353-7919, Online ISSN: 1820-7804, COBISS.SR.ID 559631, str. 1157-1170. (M24)
 6. Stanojević D, Đorđević, Marko M. (2022). Govorništvo, besedništvo, retorika. Uzdanica XIX 2 (2022), (str. 99-105), Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.099S, UDK 808:82-5. (M51)
 7. Miletić M, Đorđević, Marko M. (2018). Od znaka do hiperteksta. Beograd, Jagodina: Agencija Serbika, FPNJ, ISBN - 978-86-7604-174-9 COBISS.SR-ID–272344844. (M42)
 8. Stanojević D, Đorđević, Marko M. (2019). Mediji i život bez smisla, KLIO, Beograd, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, ISBN (broš.), UDK 316.77:808.5(497.11) 659.3/.4:808.56(497.11) 808.51:32(497.11), COBISS.SR-ID 279998732, ISBN 978-86-7604-182-4 (FPN; broš.) (M43)
 9. Stanojević D, Đorđević, Marko M. (2020). Gde počinje rijaliti - tamo gde počinje rijaliti završava se slobodno društvo. Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku – ISSN 0023-5164, 2020, br. 166, str. 62-73, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, COBISS.SR-ID – 13978377. (M51)
 10. Đorđević, Marko M, Miletić, M. (2022). Manjinski mediji i digitalno komunikacijsko okruženje, Uzdanica : pedagoško-književni časopis; 2022, XIX/1; str. 191–201, ISSN 1451-673X, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, UDK 316.774:323.15]:004.738.5, DOI 10.46793/Uzdanica19.1.191DJ. COBISS.SR-ID 110595084 (M51)

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: Saradnik na bilateralnom projektu ''Pretpostavke i mogućnosti razvijanja inovativnih modela nastave u funkciji ostvarivanja transparentnosti univerzitetskog obrazovanja i podizanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu rada'', Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Pedagoški fakultet Univerziteta u Primorskom, Kopar, februar 2017 – septembar 2019.
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja: Komunikologija, retorika, politikologija, nauka o književnosti, filozofija medija, teorija umetnosti i medija.
Članstva u organizacijama:
Ostali podaci: