Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Александра Михајловић

Име, средње слово, презиме: Александра, М. Михајловић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 13.8.1975.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе математике
Катедра: Дидактичко-методичке науке
Кабинет: К21
Телефон: 035223805
е-mail: aleksandra.mihajlovic@pefja.kg.ac.rs amathematica@gmail.com
Консултације: Термини консултација по договору са предметним професором; Смер васпитач – контакт amathematica.vaspitac@gmail.com Смер учитељ – amathematica@gmail.com

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2014. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе математике
Докторат 2012. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе математике
Магистратура 2006. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе математике
Диплома 1999. Природно-математички факултет, Универзитет уКрагујевцу Математика, смер: рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе математике
 2. Методика математике у старијим разредима основне школе
 3. Даровитост и креативност у настави математике
 4. Методички практикум развоја почетних математичких појмова
 5. Системи у настави математике
 6. Креативност у формирању математичких појмова
 7. Methodology of teaching mathematics (lower primary) (in English)
 8. Mathematical Creativity and Giftedness (in English)
 9. Methodology of teaching mathematics (upper primary) (in English)
 10. Contemporary approaches in Mathematics teaching (in English)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Мирко Дејић, Александра Михајловић (2015). Улога и значај историје математике у настави. Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига VI, стр. 67 – 82, ISSN 1820-3396, UDK 51(091):37.016
 2. Александра Михајловић, Владимир Ристић (2015): Појам бесконачности – историјски осврт и схватања ученика млађег школског узраста, Зборник радова са трећег међународног научног скупа Методички аспекти наставе математике III, стр. 293 –302, Факултет педагошких наука у Јагодини, ISBN 978-86-7604-141-1
 3. Александра Михајловић (2014): Развијање креативности у почетној настави математике методом отвореног приступа, Настава и васпитање, год. LXIII, број 2, Педагошко друштво Србије, Београд, стр. 229 – 243, УДК: 159.954/956-057.874; 371.3::51-028.31, ISSN 0547-3330, COBBIS.SR-ID: 6026754
 4. Mirko Dejić, Mihajlović Aleksandra (2014). History of Mathematics and Teaching Mathematics. In: Lawrence, S. & Djokić, O. (ed.) History Of Mathematics In Education And History Of Mathematics Education – Mathematical Education Cultures, Special Issue of Journal Teaching Innovations, Vol. 27, Issue 3, 15–30. ISSN 0352-2334 (Штампано изд./Printed), ISSN 2335-0806 (Online). UDC 51(091)(497.11) 371.3::51
 5. Александра Михајловић, Ненад Вуловић (2014): Прилагођавање наставних садржаја математике циљевима модерног друштва, Посебна издања Научни скупови, Наука и глобализација, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, књ. 8, том 3, 241 – 255, DOI 10.7251/NSFF1408241M, ISBN 978-99938-47-61-8, COBISS.RS-ID 4281880
 6. Мирко Дејић, Александра Михајловић, (2014). Математичка даровитост. Учитељски факултет, Универзитет у Београду, стр. 193, ISBN 978-86-7849-190-0
 7. Mirko Dejić, Aleksandra Mihajlović (2013): Amazing Archimedes Number 22/7, Journal Plus Education, Vol IX, No. 2, “Aurel Vlaicu”University, Arad, Romania, стр. 105-110, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151
 8. Александра Михајловић (2012): Подстицање и развијање креативности у почетној настави математике, Узданица, год. IX, бр. 2, Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, стр. 217-234, УДК: 371.3::51-028.31; 159.954/.956-057.874, ISSN 1451-673X.
 9. Александра Михајловић, Милана Егерић (2012): Креативност у настави математике. Неке стратегије креирања математичких проблема отвореног типа, Зборник радова са другог међународног научно-стручног скупа Методички аспекти наставе математике, Педагошки факултет у Јагодини, стр. 23-30, УДК: 37.03 159.954/.956-057.874 371.3::51, ISBN: 978-86-7604-089-6
 10. Александра Михајловић, Мирко Дејић (2011): Supporting mathematically gifted students in Serbia, Proceedings of The 6th International Conference on Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students, University of Latvia, Riga, Latvia; Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, Bulgaria, стр. 66-71, ISBN 978-9984-45-360-6

Остале активности

Учешће на пројектима: • 2006–2009: TEMPUS JEP41074 RS: Curriculum Reform in Teacher Education, коаутор и сарадник • 2010: Програм за популаризацију науке „Подстицање радозналости за проуча-вање природних феномена: од експеримента до софтвера“, Министарство за науку и технолошки развој, сарадник • 2010-2013: Modernising Teacher Education in a European Perspective, TEMPUS IV – 159048 – JPCR, сарадник • MASTS 511170-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR Master programme for Subject Teachers in Serbia, сарадник • 2011 – 2015: Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, JP 517319-2011, сарадник • 2013 – 2016: Comenius multilateral project: Improving educational effectiveness of primary schools – IEEPS, 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP, сарадник • 2017-2019: Bilateral cooperation project: Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching for accomplishing transparency of university education and for raising competitiveness in national and international knowledge markets, University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina (Republic of Serbia), University of Primorska, Faculty of Education, Koper (Republic of Slovenia).
Усавршавања: 1. Политехнички институт, Виана Ду Каштело, Португалија, Ерасмус + мобилност наставника (новембар/децембар 2017.) 2. Универзитет на Кипру, Департман за образовање, Никозија (јул/август, 2015.) 3. Универзитет у Роухемптону, Лондон, Велика Британија (јул 2014.) 4. Универзитет у Минстеру, Немачка (септембар 2012.) 5. Универзитет у Хелсинкију, Финска (2008.) 6. Педагошки факултет, Љубљана, Словенија (новембар 2005.)
Област Интересовања: Методика наставе математике, Психологија математичког образовања, Историја математике и математичког образовања, Примена рачунара у настави математике.
Чланства у организацијама: 1. Председник Комисије за полагање испита за лиценцу наставника и васпитача (математика), Министарство просвете, науке и технолошког развоја (од 2016. и даље) 2. Члан Савета Педагошког факултета у Јагодини (у више сазива: од 2006. до 2009. године; од 2013. и даље) 3. Члан Комисије за процену социјалних вештина кандидата на пријемном испиту за упис у прву годину основних академских студија (од школске 2008/09. до 2016/17. године) 4. Члан Комисије за припрему теста из разумевања прочитаног на пријемном испиту за упис у прву годину основних академских студија (школске 2015/16. и 2016/17. године) 5. Члан Друштва математичара Србије – Подружница Крагујевац (од 2016. године и даље)
Остали подаци: Уџбеници, практикуми 1) Мирко Дејић, Милана Егерић, Александра Михајловић (2015): Методика математике у разредној настави (уџбеник), Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 462 стр., ISBN 978-7604-146-6 2) Милана Егерић, Александра Михајловић (2009): Практикум-Методика наставе математике, Педагошки факултет у Јагодини, 126 стр., ISBN 978-86-7604-069-8