Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

dr Aleksandra Mihajlović

Ime, srednje slovo, prezime: Aleksandra, M. Mihajlović
Zvanje: Vanredni profesor
Datum rođenja: 13.8.1975.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Metodika nastave matematike
Katedra: Didaktičko-metodičke nauke
Kabinet: K21
Telefon: 035223805
e-mail: aleksandra.mihajlovic@pefja.kg.ac.rs amathematica@gmail.com
Konsultacije: https://www.facebook.com/amethematica

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2014. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Metodika nastave matematike
Doktorat 2012. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Metodika nastave matematike
Magistratura 2006. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Metodika nastave matematike
Diploma 1999. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet uKragujevcu Matematika, smer: računarstvo i informatika

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Metodika nastave matematike
 2. Metodika matematike u starijim razredima osnovne škole
 3. Darovitost i kreativnost u nastavi matematike
 4. Metodički praktikum razvoja početnih matematičkih pojmova
 5. Sistemi u nastavi matematike
 6. Kreativnost u formiranju matematičkih pojmova
 7. Methodology of teaching mathematics (lower primary) (in English)
 8. Mathematical Creativity and Giftedness (in English)
 9. Methodology of teaching mathematics (upper primary) (in English)
 10. Contemporary approaches in Mathematics teaching (in English)

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

Reprezentativne reference

 1. Mirko Dejić, Aleksandra Mihajlović (2015). Uloga i značaj istorije matematike u nastavi. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, knjiga VI, str. 67 – 82, ISSN 1820-3396, UDK 51(091):37.016
 2. Aleksandra Mihajlović, Vladimir Ristić (2015): Pojam beskonačnosti – istorijski osvrt i shvatanja učenika mlađeg školskog uzrasta, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa Metodički aspekti nastave matematike III, str. 293 –302, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, ISBN 978-86-7604-141-1
 3. Aleksandra Mihajlović (2014): Razvijanje kreativnosti u početnoj nastavi matematike metodom otvorenog pristupa, Nastava i vaspitanje, god. LXIII, broj 2, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, str. 229 – 243, UDK: 159.954/956-057.874; 371.3::51-028.31, ISSN 0547-3330, COBBIS.SR-ID: 6026754
 4. Mirko Dejić, Mihajlović Aleksandra (2014). History of Mathematics and Teaching Mathematics. In: Lawrence, S. & Djokić, O. (ed.) History Of Mathematics In Education And History Of Mathematics Education – Mathematical Education Cultures, Special Issue of Journal Teaching Innovations, Vol. 27, Issue 3, 15–30. ISSN 0352-2334 (Štampano izd./Printed), ISSN 2335-0806 (Online). UDC 51(091)(497.11) 371.3::51
 5. Aleksandra Mihajlović, Nenad Vulović (2014): Prilagođavanje nastavnih sadržaja matematike ciljevima modernog društva, Posebna izdanja Naučni skupovi, Nauka i globalizacija, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale, knj. 8, tom 3, 241 – 255, DOI 10.7251/NSFF1408241M, ISBN 978-99938-47-61-8, COBISS.RS-ID 4281880
 6. Mirko Dejić, Aleksandra Mihajlović, (2014). Matematička darovitost. Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, str. 193, ISBN 978-86-7849-190-0
 7. Mirko Dejić, Aleksandra Mihajlović (2013): Amazing Archimedes Number 22/7, Journal Plus Education, Vol IX, No. 2, “Aurel Vlaicu”University, Arad, Romania, str. 105-110, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151
 8. Aleksandra Mihajlović (2012): Podsticanje i razvijanje kreativnosti u početnoj nastavi matematike, Uzdanica, god. IX, br. 2, Pedagoški fakultet u Jagodini, Jagodina, str. 217-234, UDK: 371.3::51-028.31; 159.954/.956-057.874, ISSN 1451-673X.
 9. Aleksandra Mihajlović, Milana Egerić (2012): Kreativnost u nastavi matematike. Neke strategije kreiranja matematičkih problema otvorenog tipa, Zbornik radova sa drugog međunarodnog naučno-stručnog skupa Metodički aspekti nastave matematike, Pedagoški fakultet u Jagodini, str. 23-30, UDK: 37.03 159.954/.956-057.874 371.3::51, ISBN: 978-86-7604-089-6
 10. Aleksandra Mihajlović, Mirko Dejić (2011): Supporting mathematically gifted students in Serbia, Proceedings of The 6th International Conference on Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students, University of Latvia, Riga, Latvia; Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, Bulgaria, str. 66-71, ISBN 978-9984-45-360-6

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: • 2006–2009: TEMPUS JEP41074 RS: Curriculum Reform in Teacher Education, koautor i saradnik • 2010: Program za popularizaciju nauke „Podsticanje radoznalosti za prouča-vanje prirodnih fenomena: od eksperimenta do softvera“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, saradnik • 2010-2013: Modernising Teacher Education in a European Perspective, TEMPUS IV – 159048 – JPCR, saradnik • MASTS 511170-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR Master programme for Subject Teachers in Serbia, saradnik • 2011 – 2015: Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, JP 517319-2011, saradnik • 2013 – 2016: Comenius multilateral project: Improving educational effectiveness of primary schools – IEEPS, 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP, saradnik • 2017-2019: Bilateral cooperation project: Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching for accomplishing transparency of university education and for raising competitiveness in national and international knowledge markets, University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina (Republic of Serbia), University of Primorska, Faculty of Education, Koper (Republic of Slovenia).
Usavršavanja: 1. Politehnički institut, Viana Du Kaštelo, Portugalija, Erasmus + mobilnost nastavnika (novembar/decembar 2017.) 2. Univerzitet na Kipru, Departman za obrazovanje, Nikozija (jul/avgust, 2015.) 3. Univerzitet u Rouhemptonu, London, Velika Britanija (jul 2014.) 4. Univerzitet u Minsteru, Nemačka (septembar 2012.) 5. Univerzitet u Helsinkiju, Finska (2008.) 6. Pedagoški fakultet, Ljubljana, Slovenija (novembar 2005.)
Oblast Interesovanja: Metodika nastave matematike, Psihologija matematičkog obrazovanja, Istorija matematike i matematičkog obrazovanja, Primena računara u nastavi matematike.
Članstva u organizacijama: 1. Predsednik Komisije za polaganje ispita za licencu nastavnika i vaspitača (matematika), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (od 2016. i dalje) 2. Član Saveta Pedagoškog fakulteta u Jagodini (u više saziva: od 2006. do 2009. godine; od 2013. i dalje) 3. Član Komisije za procenu socijalnih veština kandidata na prijemnom ispitu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija (od školske 2008/09. do 2016/17. godine) 4. Član Komisije za pripremu testa iz razumevanja pročitanog na prijemnom ispitu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija (školske 2015/16. i 2016/17. godine) 5. Član Društva matematičara Srbije – Podružnica Kragujevac (od 2016. godine i dalje)
Ostali podaci: Udžbenici, praktikumi 1) Mirko Dejić, Milana Egerić, Aleksandra Mihajlović (2015): Metodika matematike u razrednoj nastavi (udžbenik), Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 462 str., ISBN 978-7604-146-6 2) Milana Egerić, Aleksandra Mihajlović (2009): Praktikum-Metodika nastave matematike, Pedagoški fakultet u Jagodini, 126 str., ISBN 978-86-7604-069-8