Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 21. ВЕК

Међународна научна конференција у организацији Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу,Јагодина, Србија

        

 Јагодина  23-25.мај 2019. године
konferencijafpn@gmail.com


ПОЗИВ ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу организује међународну научну конференцију под називом Професионалне компетенције у образовању за 21. век (Professional Competences for Teaching in the 21st Century) у циљу повезивања истраживача и научника, размене искустaва и резултата истраживања и сарадње у даљим истраживањима.

Брз технолошки напредак и професионални захтеви информатичког доба свакодневно повећавају изазове са којима се срећемо у 21. веку, што је довело до промене фокуса у образовању и све веће потребе за јачањем међупредметних компетенција ученика. Међупредметне компетенције су посебно наглашене у најновијим документима о компетенцијама ученика на свим нивоима образовања, од предшколског до средњошколског, као и у новом Закону о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 88/2017), који фокус у образовању ставља на развој кључних компетенција за целоживотно учење (Члан 11) и општих међупредметних компетенција (Члан 12), а задатак наставника и васпитача сагледава у примени професионалних компетенција у циљу  остваривања  стандарда постигнућа у овим областима (Члан 137).

Постојећи оквир професионалних компетенција предвиђен Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја (ЗУОВ, 2011) и важећи Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја (Сл. гласник РС, бр. 88/17 и 27/18) наглашавају улогу наставника и васпитача у развоју кључних компетенција које ученике оспособљавају за живот и рад у 21. веку и пружају им основу за даље учење у савременом друштву. Кључну улогу у развоју наставничких компетенција имају студијски програми за образовање учитеља, наставника и васпитача на наставничким факултетима, који треба да припреме будуће учитеље, наставнике и васпитаче да у свом раду, у настави свих предмета, развијају међупредметне компетенције у следећим областима: начин размишљања (креативност и иновација, критичко размишљање, решавање проблема, доношење одлука, учење како се учи, метакогниција); начин рада (комуникација, рад са подацима и информацијама, сарадња, тимски рад); средства за рад (ИКТ писменост, дигиталне компетенције); живот у савременом свету (грађанске компетенције, животне вештине и каријера ‒ предузимљивост и оријентација ка предузетништву, лична и друштвена одговорност ‒ одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, културне компетенције, естетичке компетенције); целоживотно учење. Ове компетенције су глобално препознате као предуслов за успех у животу и раду у 21. веку (Binkley et al., 2012; Mäkinen, 2009; Strategy of the Finnish National Board of Education, 2011) и образовни системи широм света инкорпорирали су их у своје курикулуме на свим нивоима образовања.

Очекује се да конференција допринесе свеобухватнијем разумевању оних професионалних компетенција васпитача, учитеља и наставника које директно утичу на развој компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција ученика, од предшколских установа до основне и средње школе, као и транспарентнијем присуству наставничких компетенција у курикулумима за образовање васпитача, учитеља и наставника, неопходних за 21. век, а у складу са Стратегијом развоја образовања у РС до 2020. године (Службени гласник РС, број 107/12). Главни циљ конференције јесте разматрање питања како образовање васпитача, учитеља и наставника основних и средњих школа може најбоље да задовољи захтеве квалитетног образовања за 21. век у области развоја професионалних компетенција. Такође, конференција има за циљ да професорима наставничких факултета и истраживачима у области образовања и стручног усавршавања наставника, како из земље тако и из иностранства, омогући разматрање питања и резултата истраживања у вези са професионалним компетенцијама наставника за образовање у 21. веку у складу са европским (Европска комисија, 2016) и светским стандардима. Конференција обухвата следеће теме, али се не ограничава на њих:

  • Квалитет и развој професионалних компетенција предшколских васпитача за образовање у 21. веку;
  • Квалитет и развој професионалних компетенција учитеља за образовање у 21. веку;
  • Квалитет и развој професионалних компетенција наставника основних школа за образовање у 21. веку;
  • Квалитет и развој професионалних компетенција професора средњих школа за образовање у 21. веку;
  • Развој курикулума за образовање васпитача, учитеља, наставника и професора за 21. век у циљу јачања њихових професионалних компетенција;
  • Стручно усавршавање и професионалне компетенције васпитача, учитеља, наставника и професора за образовање у 21. веку.

Очекујемо истраживачке радове у области друштвених и хуманистичких наука, али и у сродним, интердисциплинарним областима.

Програм конференције

Језик конференције

Званични језик конференције биће енглески. Радове треба доставити на енглеском језику пре одржавања конференције. Један аутор може да презентује један рад (било као аутор или коаутор).

Важни датуми

Рок за предају апстраката: 31. јануар 2019. године
Обавештење о прихватању апстракта: 28. фебруар 2019. године
Рок за достављање радова у целини: 20. април 2019. године
Датум одржавања конференције: 23‒25. мај 2019. године

 

Регистрација

Сви аутори и коаутори из земље плаћају котизацију у износу од 4000 динара, која покрива трошкове програма конференције, освежења, ручка, сертификата о учешћу и зборника радова. Котизација за докторанде који презентују на конференцији биће умањена и износиће 2000 динара.

Све додатне информације можете добити ако нам пишете на  konferencijafpn@gmail.com.

 Пријава: ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

 Упутство:  УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 

Организациони одбор:

Доц. др Александра Михајловић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Доц. мр Милош Ђорђевић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Доц. др Јелена Младеновић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Доц. др Маја Димитријевић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Проф.др Марко Ђорђевић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Доц. др Ирена Голубовић-Илић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Доц. др Сандра Милановић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Доц. мр Јелена Гркић Гинић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Мр Ивана Милић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Асс Милан Миликић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Асс Андријана Милетић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Асс Јована Ђорђевић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

 

Програмски одбор:

Проф. др Виолета Јовановић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Проф. др Ден Е. Дејвидсон, председник емеритус, Истраживачки центар Америчког савета за интернационално образовање, Вашингтон, Сједињене Америчке Државе

Проф. др Емина Копас-Вукашиновић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Проф. др Јурка Лепичник Водопивец, Универзитет у Приморском, Педагошки факултет у Копру, Словенија

Доц. др Сандра Кадум, Факултет за одгојне и образовне знаности, Свеучилиште Јурја Добриле у Пули, Хрватска

Проф. др Оливера Гајић, Филозофски Факултет Универзитета у Новом Саду

Проф. др Жоана Оливеира, Висока школа за образовање, Политехнички институт, Виана ду Каштело, Португалија

Проф. др Вељко Банђур, Учитељски Факултет Универзитета у Београду

Проф. др Живорад Марковић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Проф. др Гордана Будимир-Нинковић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Проф. др Мариа Канизсаи, Виша школа „Јожеф Етвеш“, Баја, Мађарска

Проф. др Светлана Шпановић, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Ружица Петровић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Проф. Сободан Штетић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Проф. др Сунчица Мацура, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Доц. др Верица Милутиновић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

др Вера Савић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Доц. др Оливера Цекић-Јовановић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина