Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rezultati ispita


Rezultati ispita održanih u septembru 2019. godine.

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Metodika nastave muzičke kulture
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Sociologija – ispit
Uvod u pedagogiju ispit
Engleski jezik – PV, DV
Filozofija sa etikom
Retorika
Razvojna psihologija
Opšta higijena
Ekologija
Književnost za decu – pismeni ispit
Akademsko pisanje – pismeni deo
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijumi statistika i SPSS
Kurikuluma predškolskog vaspitanja – kolokvijum
Metodike vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Književnost za decu PV – pismeni
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti, pismeni ispit – DV
Školska i porodična pedagogija – ispit
Pedagogija slobodnog vremena – ispit
Didaktika – U
Didaktika – DV
Praktikumi – Uvod u pedagogiju – U
Praktikumi – Uvod u pedagogiju – PV
Praktikumi – Uvod u pedagogiju – DV
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Srpski jezik PV, DV
Opšti engleski
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Pedagoška psihologija
Osnove informatike
Informatika u obrazovanju U
Engleski jezik struke
Porodična pedagogija
Osnova matematike 1
Osnova matematike 2
Elementarni matematički pojmovi

 


Rezultati ispita održanih u julu 2019. godine.

Uvod u istoriju srpske književnosti II
Književnost za decu PV – usmeni
Književnost za decu (stari program)
Uvod u proučavanje književnosti PV – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV IV godina doškolovanje – usmeni
Metodika upoznavanja okoline PV
Metodika nastave prirode i društva U
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Engleski jezik PV, DV
Metodika muzičkog vaspitanja PV
Sociologija
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju DV
Razvojna psihologija
Razvojne krize i mentalno zdravlje – PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – PPM
Inkluzija u obrazovanju U, PV
Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni
Književnost za decu PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV IV godina doškolovanje – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Didaktika U
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Opšti engleski U – pismeni
Školska i porodična pedagogija
Pedagogija slobodnog vremena
Praktikumi – Uvod u pedagogiju U
Praktikumi – Uvod u pedagogiju PV
Praktikumi – Uvod u pedagogiju DV
Predškolska pedagogija
Prevencija poremećaja u ponašanju – kolokvijum
Metodika vaspitno – obrazovnog rada
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Filozofija sa etikom
Psihologija mentalnog zdravlja
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Srpski jezik I U
Srpski jezik PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Osnova matematike 1
Osnova matematike 2
Elementarni matematički pojmovi
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Razvojna psihologija – predlozi ocena
Informatika u obrazovanju
 Engleski jezik struke – ispit
 Porodična pedagogija
Osnove informatike
IKT u nastavi (master)