Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

Rezultati ispita


Rezultati ispita održanih u aprilu 2019. godine.

Književnost za decu U – kolokvijum I
Osnove matematike I
Književnost za decu PV – usmeni
Didaktika – treći popravni kolokvijum
Filozofija sa etikom – kolokvijum
Uvod u pedagogiju – kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti DV – pismeni
Osnove informatike PV
IKT u nastavi PV – master
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina), doškolovanje – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Srpski jezik I U
Pedagogija slobodnog vremena – kolokvijum I
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Predškolska didaktika – kolokvijum
Elementarni matematički pojmovi
Ekologija – kolokvijum
Engleski jezik struke
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum I
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – MAS OPPN
Književnost za decu PV – kolokvijum I
Filozofija sa etikom PV, DV
Retorika
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U – kolokvijum I
Engleski jezik PV, DV – kolokvijum
Opšti engleski U – kolokvijum I
Književnost za decu, pismeni ispit – U
Psihologija mentalnog zdravlja PV – kolokvijum I
Pedagogija slobodnog vremena – popravni kolokvijum
Uvod u pedagogiju
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja U, DV – kviz III i kolokvijum
Razvojna psihologija
Akademsko pisanje – kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni ispit
Metodika nastave likovne kulture – kolokvijum (popravni)
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti


Rezultati ispita održanih u martu 2019. godine.

Školska i porodična pedagogija
Porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju – kolokvijum I
Književnost za decu PV – pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika i SPSS
Porodična pedagogija – kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka U – kolokvijum (popravi)
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Predškolska pedagogija – kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Metodika nastave muzičke kulture – kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti DV – završni
Pedagogija slobodnog vremena – kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti PV – završni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina), doškolovanje – završni
Uvod u istoriju srpske književnosti I
Osnovi matematike 1
Osnovi matematike 2
Uvod u pedagogiju
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa PV, DV
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa U
Inkluzija u obrazovanju
Jezik struke U – kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti, pismeni ispit – DV
Osnove informatike PV – kolokvijum II (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina), doškolovanje – pismeni
Elementarni matematički pojmovi
Metodika nastave likovne kulture U – kolokvijum
Osnove prirodnih nauka U – kolokvijum II
Akademsko pisanje – kolokvijumi
Metodologija pedagoških istraživanja – OAS ispit
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja U, DV – test II
Metodika muzičkog vaspitanja PV – kolokvijum I
Metodika nastave prirode i društva U
Metodika upoznavanja okoline PV
Filozofija sa etikom
Retorika
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika i SPSS
Kurikulumi predškolskog vaspitanja – kolokvijum I
Metodima nastave muzičke kulture – kolokvijum I