Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rezultati ispita – arhiva 2012.


Rezultati ispita održanih u decembru 2012 godine:

Izabrani književni žanr U-kolokvijum I (popravni)
Osnove komunikologije-kolokvijum I (popravni)
Govorne veštine i komunikacija-kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti U-kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike PV-kolokvijum I (popravni)
Školska i porodična pedagogija II kolokvijum (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti DV-kolokvijum II (popravni)
Izabrani književni žanr PV-master
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu-kolokvijum (popravni)
Srpski jezik PV,DV-kolokvijum I (popravni)
Didaktika PV-kolokvijum II
Akademski engleski jezik kolokvijum I-master
Osnove komunikologije U
Metodika nastave engleskog jezika (izborni modul) U-kolokvijum I
Osnove komunikologije PV DV
Govorne veštine i komunikacija
Osnova vizuelne umetnosti – popravi kolokvijum
Metodika srpskog jezika i književnosti-kolokvijum (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti U-kolokvijum II
Rad sa decom sa posebnim potrebama – popravni kolokvijum
Sportsko rekreativna nastava – Kolokvijum
Srpski jezik II-kolokvijum I (popravni)
Predškolska pedagogija – II god. PV – I kolokvijum (popravni)
Engleski jezik struke U-kolokvijum I (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Školska i porodična pedagogija – II kolokvijum
Retorika – II kolokvijum
Didaktika U-kolokvijum I (popravni)
Didaktika PV-kolokvijum I (popravni)
Didaktika DV-kolokvijum I (popravni)


Rezultati ispita održanih u novembru 2012 godine:

Uvod u proučavanje književnosti U-kolokvijum I (popravni)
Engleski jezik struke U-kolokvijum I
Srpski jezik PV-kolokvijum I
Rad sa decom sa posebnim potrebama – druga grupa
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Didaktika DV-kolokvijum I
Didaktika PV-kolokvijum I
Didaktika U-kolokvijum I
Ruski jezik-kolokvijum I
Srpski jezik 2-kolokvijum I
Filozofija vaspitanja, Retorika
Osnove informatike PV-kolokvijum I
Osnove informatike DV-kolokvijum I
Uvod i porodična pedagogija – ispit
Školska i porodična pedagogija – prvi popravni kolokvijum
Osnove prirodnih nauka PV – popravni
Osnove prirodnih nauka DV – popravni
Predškolska pedagogija – rezultati sa 1. Kolokvijuma – II godina PV
Prevencija poremećaja u ponašanju – rezultati sa kolokvijuma – III godina DV
Razvojna psihologija PV, DV-kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka DV-kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka PV-kolokvijum I


Rezultati ispita održanih u oktobru 2012 godine:

 Sociologija obrazovanja – popravni kolokvijum – I godina – U
Uvod u proučavanje književnosti – U – kolokvijum 1
Školska i porodična pedagogija – I kolokvijum
Sociologija obrazovanja U-kolokvijum I
Uvod u pedagogiju – ispit – oktobar II
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti-vanredni rok
Osnove socijalne pedagogije
Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Informatika
Književnost za decu PV-usmeni
Književnost za decu U-usmeni
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološke osnove vaspitnog rada
Uvod u pedagogiju, Školska i porodična pedagogija
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka DV
Književnost-modul
Pedagogija slobodnog vremena DV
Uvod u proučavanje književnosti U
Filozofija sa etikom U
Filozofija PV
Filozofija DV
Retorika
Filozofija vaspitanja-master
Porodična pedagogija
Metodike prirode i društva – U
Metodike upoznavanja okoline – PV
Didaktika DV
Didaktika PV
Didaktika U
Opšti engleski jezik – pismeni – U I god.
Pedagogija slobodnog vremena
Metodika nastave muzičke kulture
Interkulturalno obrazovanje
Praktikumi – Uvod u pedagogiju
Književnost za decu PV-pismeni
Književnost za decu U-pismeni
Srpski jezik


Rezultati ispita održanih u septembru 2012 godine:

Preduzetništvo
Izabrani književni žanr – master vaspitači u predškolskim ustanovama
Pedagoška psihologija
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom rad
u
Školska i porodična pedagogija-oktobarski rok
Književnost-modul (III godina)
Uvod u proučavanje književnosti U-pismeni
Konstruktivno rešavanje sukoba-oktobarski rok
Rad sa decom sa posebnim potrebama-oktobarski rok
Praktikumi – Školska i porodična pedagogija-oktobarski rok
Književnost za decu – usmeni – U
Književnost za decu – usmeni – PV
Metodika upoznavanja okoline – pismeni – PV
Informatika u obrazovanju U
Pedagoska psihologija
Pedagoška psihologija
Konstruktivno rešavanje sukoba
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Psihološke osnove vaspitnog rada
Uvod u Pedagogiju – ispit
Predškolska pedagogija – 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija – 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Rad sa darovitim učenicima – kolokvijum
Dečija igra i stvaralaštvo – kolokvijum
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka U
Uvod u istoriju književnosti-modul
Osnove informatike
Porodična pedagogija
Interkulturalno obrazovanje
Osnove socijalne pedagogije
Filozofija sa etikom
Književnost za decu – pismeni – U
Književnost za decu – pismeni – PV
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu (master studije)
Metodologija pedagoških istraživanja (osnovne studije)
Metodika nastave muzičke kulture
Metodika nastave prirode i društva
Didaktika U
Didaktika DV
Didaktika PV
Praktikumi – Uvod u pedagogiju
Srpski jezik PV
Srpski jezik 2 U
Opšta higijena
Ekologija
Praktikumi – Porodična pedagogija
Književnost za decu U
Opšti engleski jezik U
Engleski jezik struke (pismeni) U
Informatika u obrazovanju U
Osnove informatike U

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološko savetovanje
Psihologija komunikacije
Pedagoška psihologija
Razvojna psihologija

Školska i porodična pedagogija
Književnost za decu PV-usmeni
Književnost modul U
Uvod u proučavanje književnosti U-pismeni
Praktikumi školska i porodična pedagogija
Engleski jezik struke U
Uvod u proučavanje književnosti – DV


Rezultati ispita održanih u avgustu 2012 godine:

Održivi razvoj životne sredine – master U
Pedagoška psihologija
Srpski jezik, Srpski jezik 2
Predškolska pedagogija 1. i 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Rad sa darovitim učenicima
Dečja igra i stvaralaštvo
Metodika vaspitnog rada
Književnost – modul III godina – U
Metodike upoznavanja okoline PV
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U
Engleski jezik PV,DV (pismeni)
Metodika građanskog vaspitanja
Metodologija pedagoških istrazivanja sa statistikom
Školska i porodična pedagogija
Psihološke osnove vaspitnog rada
Opšta higijena
Inkluzivno obrazovanje PV – master
Konstruktivno rešavanje sukoba
Osnove socijalne pedagogije
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Razvojna psihologija U
Razvojna psihologija DV, PV
Fenomenologija slobodnog vremena – master
Uvod u pedagogiju i Porodična pedagogija
Interkulturalno obrazovanje
Književnost za decu U – pismeni
Književnost za decu PV – pismeni
Izabrani književni žanr PV – master
Filozofija vaspitanja (MS) i Filozofija sa etikom
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu, Psihologija komunikacije, Razvojne krize i mentalno zdravlje, Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Metodika nastave srpskog jezika, Metodika razvoja govora, Književni žanr u nastavi
Praktikumi – Uvod u pedagogiju i porodična pedagogija
Školska i porodična pedagogija
Metodika nastave prirode i društva
Didaktika U
Didaktika PV
Didaktika DV
Engleski jezik (opšti) U
Engleski jezik struke U
Ekologija
Pedagogija slobodnog vremena (izborni predmet)
Metodika nastave muzičke kulture (treća godina)
Vaspitanje mladih za humane odnose među polovima
Razvojna psihologija,
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu,
Psihopatologija detinjstva i mladosti,
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu,
Odlike grupa i međugrupnih odnosa,
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu.

Uvod u proučavanje književnosti – pismeni
Praktikumi iz školske i porodične


Rezultati ispita održanih u junu 2012 godine:

Književnost-modul
Uvod u istoriju književnosti i Književnost U (izborni)
Školska i porodična pedagogija-doškolovanje
Razvojna psihologija U-Portfolio (predlog ocena)
Književnost za decu PV-usmeni
Književnost za decu U-usmeni
Pedagoška psihologija U-Portfolio (predlog ocena)
Pedagoška psihologija U
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Osnove socijalne pedagogije
Pedagoška psihologija DV
Osnove informatike U-pismeni ispit i kolokvijum (popravni)
Informatika u obrazovanju U-doškolovanje
Informatika u obrazovanju U-pismeni ispit i kolokvijum (popravni)
Rezultati svih ispita-prof. Radmila Milovanović
Interakcija i komunikacija U
Razvojna psihologija U
Porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju U
Metodika nastave muzičke kulture
Pedagoška komunikologija
Pedagogija slobodnog vremena
Psihološke osnove grupnog rada
Zeleni putokazi PV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka U
Praktikum iz porodične pedagogije
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihologija komunikacije
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Uvod u pedagogiju PV,DV
Inkluzivno obrazovanje
Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu
Sociologija PV
Sociologija DV
Školska i porodična pedagogija
Pedagoška dijagnostika
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodologija pedagoških istraživanja i Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu
Preduzetničko učenje
Metodika vaspitno-obrazovnog rada PV-kolokvijum (popravni)
Dečija igra i stvaralaštvo PV master-kolokvijum (popravni)
Engleski jezik PV, DV
Rad sa darovitim učenicima kolokvijum (popravni)
Predškolska pedagogija PV-kolokvijum I i II (popravni)
Književnost za decu U
Izabrani književni žanr PV-master
Izabrani književni žanr U
Engleski jezik (opšti) U
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrazovanje
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Uvod u pedagogiju U-praktikum
Metodika nastave likovne kulture U
Srpski jezik 1 U
Srpski jezik PV
Srpski jezik DV
Uvod u pedagogiju PV,DV-praktikum
Osnove informatike PV,DV
Pedagoška psihologija DV-kolokvijum I (popravni)
Pedagoška psihologija U-kolokvijum I (popravni)
Ekologija
Engleski jezik struke U
Informatika u obrazovanju U-kolokvijum II
Osnove informatike U-kolokvijum II
Metodika nastave muzičke kulture-kolokvijum II (popravni)
Književnost za decu PV
Srpski jezik 2 U
Tehnike učenja DV-master
Književnost za decu U (stari program)
Didaktika U-kolokvijum III (popravni)
Uvod u istoriju književnosti U-kolokvijum I (popravni)
Didaktika DV-kolokvijum III
Didaktika U
Didaktika PV-doškolovanje
Didaktika DV
Pedagogija slobodnog vremena
Uvod u proučavanje književnosti U
Engleski jezik DV,PV-kolokvijum III (popravni)
Engleski jezik U-kolokvijum II
Filozofija
Razvojna psihologija PV, DV
Vaspitanje mladih za humane odnose među polovima
Sociologija PV-kolokvijum II (popravni)
Sociologija DV-kolokvijum II (popravni)
Školska i porodična pedagogija U
Didaktika PV


Rezultati ispita održanih u maju 2012 godine:

Uvod u pedagogiju-kolokvijum II (popravni)
Književnost za decu U-kolokvijum II (popravni)
Književnost za decu PV-kolokvijum II (popravni)
Razvojna psihologija U-kolokvijum I (popravni)
Pedagoška psihologija U-kolokvijum I (popravni)
Pedagoška psihologija DV-kolokvijum I (popravni)
Didaktika U-kolokvijum III
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U-kolokvijum II
Pedagogija slobodnog vremena-kolokvijum II (popravni)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja-kolokvijum II
Preduzetničko učenje DV-kolokvijum
Preduzetničko učenje PV-kolokvijum
Preduzetničko učenje U-kolokvijum
Sociologija PV-kolokvijum II
Sociologija DV-kolokvijum II
Uvod u pedagogiju PV,DV-kolokvijum II
Porodična pedagogija PV,DV-kolokvijum II (popravni)
Interkulturalno obrazovanje-kolokvijum (popravni)
Filozofija sa etikom
Književnost za decu PV-kolokvijum II
Metodika nastave muzičke kulture-kolokvijum II
Školska i porodična pedagogija
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodika građanskog vaspitanja U
Književnost U-kolokvijum I
Predškolska pedagogija PV-kolokvijum II
Uvod u pedagogiju U-kolokvijum II
Korektivna gimnastika-kolokvijum II
Pedagogija slobodnog vremena-kolokvijum II
Ekologija U-kolokvijum
Funkcionalni stilovi srpskog jezika
Srpski jezik U
Književnost za decu U-kolokvijum I (popravni)
Opšta higijena-kolokvijum I (popravni)
Osnove socijalne pedagogije-kolokvijum
Interkulturalno obrazovanje-kolokvijum
Sociologija PV-kolokvijum I (popravni)
Sociologija DV-kolokvijum I (popravni)
Književnost za decu
Književnost U
Metodologija pedagoških istraživanja-kolokvijum I (popravni)
Porodična pedagogija PV-kolokvijum II
Informatika u obrazovanju U-doškolovanje
Osnove informatike-kolokvijum I
Informatika u obrazovanju-kolokvijum I
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Srpski jezik PV
Srpski jezik II U
Metodika nastave muzičke kulture
Pedagogija slobodnog vremena-kolokvijum I (popravni)