Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Master akademske studije – Vaspitač u predškolskim ustanovama


Obrasci za master akademske studije


Cilj studijskog programa jeste da student proširi i unapredi svoja znanja, sposobnosti i veštine iz oblasti neposrednog vaspitno-obrazovnog rada u uslovima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i da se student obuči za istraživanja sopstvene prakse, što je preduslov njegovog permanentnog obrazovanja, samoevaluacije i unapređivanja sopstvene vaspitno-obrazovne delatnosti.

Ishod procesa studiranja je stručnjak koji poseduje detaljnija i proširena znanja, veštine i druge sposobnosti u odnosu na nivo kompetencija stečenih na osnovnim akademskim studijama. Stečeno znanje svršenom studentu obezbeđuje stručnost za rad u predškolskim ustanovama i kompetencije za obavljanje naučno-istraživačkog rada u vaspitanju i obrazovanju.

Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB uz odgovarajući prosek ocena.
Studijski program sadrži 5 obaveznih i 2 izborna predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Program profesionalne prakse je vrednovan sa 6 ESPB. Praksa je organizovana na kraju godine i obavlja se po modelu kontinuirane istraživačke prakse u trajanju od četiri nedelje (160 radnih sati). Praksa se realizuje u saradnji sa predškolskim ustanovama i vaspitačima – mentorima koji prate, analiziraju i vrednuju rad studenata na praksi zajedno sa nastavnicima sa fakulteta i njihovim saradnicima u nastavi.
Nastava se izvodi u okviru predavanja, vežbi, konsultativne nastave i samostalnog istraživačkog rada.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 4-6 za nastavne predmete, za istraživačku praksu 6, što ukupno iznosi 40 ESPB.
Studijskim programom je predviđena izrada master rada i njegova bodovna vrednost iznosi 20 ESPB.
Master vaspitač je osposobljen za dalje usavršavanje na specijalističkim akademskim i doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

Studijski program traje jednu godinu (2 semestra) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelja. Studijski program se sastoji iz 5 obaveznih predmeta, 2 izborna, samostalnog istraživačkog rada, istraživačke prakse i master rada. Student je opterećen aktivnom nastavom do 22 časa, tokom jedne radne nedelje. Izborni predmeti su zastupljeni sa 18.33% od ukupnog broja ESPB. Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 570 časova. Master rad se brani nakon svih položenih ispita predviđenih studijskim programom i obavljene istraživačke prakse. Master rad studenata predstavlja teorijsko-istraživački rad studenata na temu iz odabrane predmetne (naučne) oblasti, čijom izradom studenti pokazuju kvalitet stečenih znanja, svoju metodološku osposobljenost, samostalnost i zrelost u rešavanju istraživačkih pitanja i problema. Nakon usvojene teme master rada, student izrađuje projekat istraživanja koji mora biti odobren od strane nastavnika mentora.

Tabelarni prikaz studijskog programa:

Tabelarni prikaz, generacija upisana 2014/2015.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2015/2016.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2016/2017.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2018/2019.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2019/2020.

Knjiga predmeta:

Knjiga predmeta

Dopuna knjige predmeta:

1. Akademski nemački jezik