Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Мастер академске студије – Васпитач у предшколским установама


Обрасци за мастер академске студије


Циљ студијског програма јесте да студент прошири и унапреди своја знања, способности и вештине из области непосредног васпитно-образовног рада у условима предшколског васпитања и образовања, као и да се студент обучи за истраживања сопствене праксе, што је предуслов његовог перманентног образовања, самоевалуације и унапређивања сопствене васпитно-образовне делатности.

Исход процеса студирања је стручњак који поседује детаљнија и проширена знања, вештине и друге способности у односу на ниво компетенција стечених на основним академским студијама. Стечено знање свршеном студенту обезбеђује стручност за рад у предшколским установама и компетенције за обављање научно-истраживачког рада у васпитању и образовању.

Услови за упис на студијски програм су завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ уз одговарајући просек оцена.
Студијски програм садржи 5 обавезних и 2 изборна предмета. Сви предмети су једносеместрални. Програм професионалне праксе је вреднован са 6 ЕСПБ. Пракса је организована на крају године и обавља се по моделу континуиране истраживачке праксе у трајању од четири недеље (160 радних сати). Пракса се реализује у сарадњи са предшколским установама и васпитачима – менторима који прате, анализирају и вреднују рад студената на пракси заједно са наставницима са факултета и њиховим сарадницима у настави.
Настава се изводи у оквиру предавања, вежби, консултативне наставе и самосталног истраживачког рада.
Бодовна вредност сваког предмета исказана је ЕСПБ бодовима и креће се од 4-6 за наставне предмете, за истраживачку праксу 6, што укупно износи 40 ЕСПБ.
Студијским програмом је предвиђена израда мастер рада и његова бодовна вредност износи 20 ЕСПБ.
Мастер васпитач је оспособљен за даље усавршавање на специјалистичким академским и докторским студијама у оквиру сродних научних области.

Студијски програм траје једну годину (2 семестра) и на њему се изводи настава на српском језику. Настава, у току једног семестра, траје 15 недеља. Студијски програм се састоји из 5 обавезних предмета, 2 изборна, самосталног истраживачког рада, истраживачке праксе и мастер рада. Студент је оптерећен активном наставом до 22 часа, током једне радне недеље. Изборни предмети су заступљени са 18.33% од укупног броја ЕСПБ. Укупан број часова активне наставе износи 570 часова. Мастер рад се брани након свих положених испита предвиђених студијским програмом и обављене истраживачке праксе. Мастер рад студената представља теоријско-истраживачки рад студената на тему из одабране предметне (научне) области, чијом израдом студенти показују квалитет стечених знања, своју методолошку оспособљеност, самосталност и зрелост у решавању истраживачких питања и проблема. Након усвојене теме мастер рада, студент израђује пројекат истраживања који мора бити одобрен од стране наставника ментора.

Табеларни приказ студијског програма:

Табеларни приказ, генерација уписана 2014/2015.
Табеларни приказ, генерација уписана 2015/2016.
Табеларни приказ, генерација уписана 2016/2017.
Табеларни приказ, генерација уписана 2018/2019.
Табеларни приказ, генерација уписана 2019/2020.

Књига предмета:

Књига предмета

Допуна књиге предмета:

1. Академски немачки језик