Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Master akademske studije – Obrazovne politike


Obrasci za master akademske studije


Prijavni list – MAS Obrazovne politike

Studijski program master akademskih studija Obrazovne politike kreiran je kao studijski program za sticanje zajedničke diplome Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu.
Uloga studijskog programa je da obezbedi kompetentno učestvovanje stručnjaka iz oblasti obrazovnih politika u razvoju, realizaciji i praćenju obrazovnih politika na različitim nivoima obrazovanja kao i kreiranju buduće reformske politike u oblasti obrazovanja. Polaznici studijskog programa će se biti osposobljeni za metodološki utemeljenu analizu i evaluaciju nacionalnih i evropskih obrazovnih politika, razumevanje i kritičku analizu šireg društvenog i političkog konteksta obrazovanja u kontekstu reformi obrazovnog sistema, kao i razumevanje uloge i nadležnosti različitih aktera u kreiranju i sprovođenju obrazovnih politika. Takođe, oni će steći znanja neophodna za analiziranje ključnih elemenata vezanih za upravljanje i finansiranje obrazovanja, obezbeđenje pravednosti i efikasnosti obrazovanja, kao dela obrazovnih politika, i sprovođenje istraživanja manjeg obima u oblasti obrazovanja i obrazovnih politika.
Studijski program master akademskih studija „Obrazovne politike“ je zajednički program dva državna univerziteta iz Srbije, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu, koji je pripremljen u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu, Univerzitetom Crne Gore, Univerzitetom u Ljubljani (Slovenija), Univerzitetom Arhus (Kopenhagen, Danska), Katoličkim univerzitetom u Levenu (Belgija), Ministarstvom prosvete i nauke Republike Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje AP Vojvodine, Ministarstvom prosvjete i sporta Republike Crne Gore i Centrom za obrazovne politike iz Beograda. Ovaj studijski program je rezultat rada na TEMPUS projektu Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P.), Tempus Project No.: 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR (EPSP), čiji je nosilac Univerzitet u Beogradu, a ostali Univerziteti su partnerske institucije.
Usklađenost studijskog programa sa dobrom praksom u evropskim ustanovama obezbedili su svojim učešćem partnerski univerziteti iz Belgije, Danske i Slovenije.
Studijski program master akademskih studija Obrazovne politike traje dva semestra i omogućuje studentima da tokom jedne godine steknu 60 ESPB bodova.
Akademski naziv koji se stiče savladavanjem studijskog programa jeste master obrazovnih politika.

Detaljne informacije za studente i buduće studente

 

Rešenje o dopuni dozvole za rad (2020.godina)
Odluka o akreditaciji
Uverenje o akreditaciji
Prvi put u Srbiji zajednički program Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu
Knjiga predmeta