Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Centar za podršku nastavnicima u radu sa darovitim učenicima (CPN-DU)


CILjEVI CENTRA

 • Unapređivanje kvaliteta rada univerzitetskih nastavnika, nastavnika u osnovnim i srednjim školama i stručnih saradnika, radi obezbeđivanja odgovarajućeg obrazovanja i vaspitanja za darovite učenike, individualizovanih/prilagođenih aktivnosti, obogaćene nastave, individualnog obrazovnog plana;
 • Razvijanje profesionalnih kompetencija koje se mogu ticati prepoznavanja/identifikovanja darovitih, organizacije nastavnih i drugih oblika rada sa ovim učenicima i saradnje sa njihovim roditeljima;
 • Istraživanje specifičnih obrazovnih potreba i mogućih problema u radu sa darovitim učenicima i njihovim roditeljima;
 • Planiranje i realizacija istraživačkih projekata u vezi sa mogućnostima, problemima i dilemama u organizaciji obrazovno-vaspitnih aktivnosti sa darovitim učenicima;
 • Promocija i diseminacija rezultata istraživačkih projekata;
 • Razvijanje saradnje sa stručnim licima u zemlji i inostranstvu;

 

DELATNOST CENTRA

 • Saradnja i savetodavni rad sa nastavnicima i stručnim saradnicima u predškolskim ustanovama i školama;
 • Saradnja i savetodavni rad sa roditeljima darovitih učenika;
 • Saradnja i savetodavni rad sa darovitim učenicima;
 • Stručno usavršavanje nastavnika i roditelja, za rad sa darovitim učenicima;
 • Istraživačke aktivnosti u cilju praćenja realizacije individualnog obrazovnog plana za darovite učenike;
 • Stručno usavršavanje nastavnika za rad sa darovitom decom;
 • Uključivanje studenata i naučnog podmlatka na Fakultetu u istraživačke aktivnosti, pripremu, promociju i diseminaciju rezultata istraživanja;
 • Vršenje drugih poslova predviđenih Statutom i poverenih poslova od strane drugih organa Fakulteta i škola.

 

Rukovodilac Centra za podršku nastavnicima u radu sa darovitim učenicima (CPN-DU)

Doc. mr Nataša Vukućević

Programski savet

 1. Prof. dr Violeta Jovanović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
 2. Prof. dr Ilijana Čutura, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
 3. Prof. dr Dušan Ristanović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
 4. Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
 5. Prof. dr Jelena Starčević, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
 6. Prof. dr Aleksandra Mihajlović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
 7. Prof. dr Ivana Ćirković-Miladinović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
 8. Jovana Đorđević, asistent, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
 9. Ljiljana Mladenović, profesor matematike u OŠ „Stevan Jakovljević“, Paraćin
 10. Ivana Dimitrijević, profesor hemije u OŠ „Stevan Jakovljević“, Paraćin
 11. Jelena Vukić, direktor Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“, Zemun
 12. Nikolina Šarac, psiholog u OŠ „Petar Kočić“, Zemun

 

Pravilnik o radu Centra
 Odluka o izmenama i dopunama pravilnika o radu Centra
Odluka Saveta o osnivanju centra