Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Душан Ристановић

Име, средње слово, презиме: Душан П. Ристановић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 01.9.1974.
Ужа научна односно уметничка област: Дидактика са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: К01
Телефон: 062 797 040
е-mail: dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Среда 12.30-13.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Дидактика са методиком наставе
Докторат 2015. Учитељски факултет Универзитета у Београду Дидактичко-методичке науке
Магистратура 2006. Педагошки факултет, Јагодина Методика наставе природе и друштва
Диплома 1997. Учитељски факултет Дидактика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Курикулум и настава (ОАС Учитељ)
 2. Теорија и методика наставе (ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у домовима, МАС Професор предметне наставе)
 3. Пројектни приступ у васпитно-образовном раду (ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у домовима)
 4. Савремена настава природе и друштва (МАС Учитељ)
 5. Савремени трендови у образовању (МАС Лидерство у образовању)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Савремени приступи настави природе и друштва
 2. Развијање наставног курикулума природе и друштва
 3. Моделовање наставе природе и друштва
 4. Иновативни модели наставе

Репрезентативне референце

 1. Milovanović, A. N., Cekić-Jovanović, O. D., & Ristanović, D. P. (2022). Prednosti primene modela izokrenute učionice u nastavi prirode i društva. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 35(3), 44-62. https://doi.org/10.5937/inovacije2203044M
 2. Komnenović, M., Živković, P i Ristanović, D. (2022). Teorijske dileme konstituisanja domske pedagogije kao pedagoške discipline. Uzdanica, XIX(2), 161-179. DOI 10.46793/Uzdanica19.2.161K https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/11-Milan-S.-Komnenovic-Predrag-Z.-Zivkovic-Dusan-P.-Ristanovic-Uzdanica-XIX-2-2022.pdf
 3. Стојадиновић, М.Н., Ристановић, Д.П., Комненовић, М.С. (2021). Ефекат пројектне наставе на академско постигнуће: метаанализа, Зборник Института за педагошка истраживања, 53(2), 261-279. УДК 37.091.313 https://doi.org/10.2298/ZIPI2102261S https://www.ipisr.org.rs/images/ZIPI-53-2-SRP/5_ZIPI53-2%20-%20SRP%20-%20Stojadinovi%C4%87%20i%20saradnici.pdf
 4. Поповић, Д., Ристановић, Д. (2020). Потенцијали пројектне наставе за развијање међупредметних компетенција, Узданица, XVII/2, 281-284. UDK 37.014.3(497.11); https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.19
 5. Ristanović, D., Živković, P., Stojanović, B. (2020). Self-assessment of teacher competencies for implementing project based teaching: results of an empirical study. In Savić, V. & Cekić-Jovanović, O. (Eds.), Professional competences for teaching in the 21st century. Jagodina: Faculty of Education, 145-158. DOI: 10.46793/pctja.19.145R
 6. Stojanović, B., Živković, P., Ristanović, D. (2019). Contemporary issues of educational activities: essential features and efficiency of a didactic game, Teme, XLIII, 1, 91-107. UDK 796.113:162.2]:371.3; https://doi.org/10.22190/TEME190108011S
 7. Ристановић, Д. (2019). Пројектни модел наставе природе и друштва, Јагодина: Факултет педагошких наука. UDK: 371.314.6(0.034.2) ISBN: 978-86-7604-175-6 https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/04/Projektni-model-nastave-prirode-i-drustva-2019.pdf
 8. Stojanović, B., Ristanović, D., Živković, P. (2018). Application of project model of teaching in initial teacher education – students’ opinions, In: Kopas Vulašinović, E., Lepičnik Vodopivec, J., Innovative teaching models in the system of university education: opportunities, challenges and dilemmas. Jagodina, Koper: Faculty of education, 63-75. ISBN: 978-86-7604-173-2
 9. Ристановић, Д. П., Стојановић, Б. Ј., Живковић, П. Ж. (2018). Теоријски аспекти иновирања универзитетског образовања применом пројектног модела наставе, Узданица, XV/1, 137-151. UDK: 378.314.6; ISSN: 1451-673X
 10. Živković, P, Stojanović, B, Ristanović, D. (2018). Student Teachers’ Professional Identity: Research in the Republic of Serbia, The New Educational Review, Vol. 51/2018, 221-231. ISSN: 1732-6729; DOI: 10.15804/tner.2017.50.4.18

Остале активности

Учешће на пројектима: Билатерални пројекат „Кризе, изазови и савремени образовни систем“, који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Србија) и Филозофски факултет Универзитета Црне Горе (Црна Гора) (2021–2023)

„Out and About - Developing Functional Knowledge through Outdoor Learning, 2021-1-RS01-KA220-SCH-000030287“ (Erasmus plus)
Усавршавања:
Област Интересовања: Савремени модели наставе
Чланства у организацијама: Друштво учитеља Јагодина
Остали подаци: