Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Илијана Чутура

Име, средње слово, презиме: Илијана Р. Чутура
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 19.10.1972.
Ужа научна односно уметничка област: Српски језик са методиком
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет:
Телефон: 035 223 805, лок. 102
е-mail: ilijana.cutura@gmail.com
Консултације: понедељак: 12.00 – 13.00, среда: 11.00 – 12.30 Кабинет продекана за наставу
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Српски језик са методиком
Докторат 2010. Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу Филолошке науке – савремени српски језик
Магистратура 2006. Филолошки факултет Универзитета у Београду Савремени српски језик
Диплома 1997. Филолошки факултет Универзитета у Београду Српски језик и књижевност

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Српски језик, ОАС
 2. Српски језик 1, ОАС
 3. Српски језик 2, ОАС
 4. Функционални стилови српског језика, ОАС
 5. Стилистика, МАС
 6. Говорна култура, МАС
 7. Стандард и говор младих, МАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Синтакса реченице у теорији и наставној пракси
 2. Иманентни приступ настави језика и књижевности

Репрезентативне референце

 1. Илијана Р. Чутура (2017), Утицај глобализације на комуникативни дискурс честитања, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, 46/1, Београд, 337–346. М 14
 2. Илијана Р. Чутура (2017), Значење и стилистика прилога у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића, 83–100 Узданица 14/2, М 14
 3. Čutura, I., Savić, V., Ćirković-Miladinović, I. (2016). On One Colloqial English Construction in the English Language. Philologia Mediana,VIII (8), 481‒498. М51
 4. Чутура, И. & Вуловић, Н. (2016): Формулисање текстуалних задатака на основу математичког израза у четвртом разреду основне школе, Зборник Института за педагошка истраживања, год. 48, бр. 1, стр. 106–126, М 24
 5. Јањић, М., Чутура, И. (2012), Простор, време, друштво – сусрети у језику, Јагодина: Педагошки факултет, М 42
 6. Јовановић, Б., Чутура, И. (2013). Књижевност за децу и младе: поетика и тумачења, Јагодина: Факултет педагошких наука, М 42
 7. Čutura, I., Savić, V. (2011). Chapter X: Ezra Pound’s `Hugh Selwyn Mauberley` in Serbo-Croatian Translations, in: Đorić- Francuski Biljana (Ed.), Image_Identity_Reality (107–124). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing М 14
 8. Čutura, I., Jerković, I. (2013). Lehrerbildung in Serbien, u: V. Domović, S. Gehrman, J. Helmchen, M. Krueger-Portratz, A. Petravić (Hrsg.), Europäische Lehrerbildung. Annäherung an ein neues Leitbild, 199–233, Waxmann, Muenster – New York – Muenchen – Berlin. М 14
 9. М. Николић, И. Чутура (2015): Поредбене синтаксичке јединице као средство динамике исказа у српској прози постмодернизма (На примерима из романа Радована Белог Марковића), Српски језик XX, Београд, 459–478. М 24
 10. Илијана Чутура (2013). Прилошки изрази са значењем својства инхерентног радњи у савременом српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, Нови Сад: Матица српска, стр. 61–76, М 24

Остале активности

Учешће на пројектима: 178014 Динамика структура савременог српског језика, А1, 8 истраживачких месеци (2011–2015)

Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића, пројекат Института за славистику Карл Франц Универзитета у Грацу и Народне и универзитетске библотеке Републике Српске у Бањалуци (од 2012)
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: