Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

dr Ilijana Čutura

Ime, srednje slovo, prezime: Ilijana R. Čutura
Zvanje: Redovni profesor
Datum rođenja: 19.10.1972.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Srpski jezik sa metodikom
Katedra: Katedra za filološke nauke
Kabinet:
Telefon: 035 223 805, lok. 102
e-mail: ilijana.cutura@gmail.com
Konsultacije: ponedeljak: 12.00 – 13.00, sreda: 11.00 – 12.30 Kabinet prodekana za nastavu
Bibliografija: Preuzmi dokument

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2015. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu Srpski jezik sa metodikom
Doktorat 2010. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu Filološke nauke – savremeni srpski jezik
Magistratura 2006. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Savremeni srpski jezik
Diploma 1997. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Srpski jezik i književnost

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Srpski jezik, OAS
 2. Srpski jezik 1, OAS
 3. Srpski jezik 2, OAS
 4. Funkcionalni stilovi srpskog jezika, OAS
 5. Stilistika, MAS
 6. Govorna kultura, MAS
 7. Standard i govor mladih, MAS

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

 1. Sintaksa rečenice u teoriji i nastavnoj praksi
 2. Imanentni pristup nastavi jezika i književnosti

Reprezentativne reference

 1. Ilijana R. Čutura (2017), Uticaj globalizacije na komunikativni diskurs čestitanja, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Zbornik MSC, 46/1, Beograd, 337–346. M 14
 2. Ilijana R. Čutura (2017), Značenje i stilistika priloga u romanu Kukavičja pilad Labuda Dragića, 83–100 Uzdanica 14/2, M 14
 3. Čutura, I., Savić, V., Ćirković-Miladinović, I. (2016). On One Colloqial English Construction in the English Language. Philologia Mediana,VIII (8), 481‒498. M51
 4. Čutura, I. & Vulović, N. (2016): Formulisanje tekstualnih zadataka na osnovu matematičkog izraza u četvrtom razredu osnovne škole, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, god. 48, br. 1, str. 106–126, M 24
 5. Janjić, M., Čutura, I. (2012), Prostor, vreme, društvo – susreti u jeziku, Jagodina: Pedagoški fakultet, M 42
 6. Jovanović, B., Čutura, I. (2013). Književnost za decu i mlade: poetika i tumačenja, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka, M 42
 7. Čutura, I., Savić, V. (2011). Chapter X: Ezra Pound’s `Hugh Selwyn Mauberley` in Serbo-Croatian Translations, in: Đorić- Francuski Biljana (Ed.), Image_Identity_Reality (107–124). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing M 14
 8. Čutura, I., Jerković, I. (2013). Lehrerbildung in Serbien, u: V. Domović, S. Gehrman, J. Helmchen, M. Krueger-Portratz, A. Petravić (Hrsg.), Europäische Lehrerbildung. Annäherung an ein neues Leitbild, 199–233, Waxmann, Muenster – New York – Muenchen – Berlin. M 14
 9. M. Nikolić, I. Čutura (2015): Poredbene sintaksičke jedinice kao sredstvo dinamike iskaza u srpskoj prozi postmodernizma (Na primerima iz romana Radovana Belog Markovića), Srpski jezik XX, Beograd, 459–478. M 24
 10. Ilijana Čutura (2013). Priloški izrazi sa značenjem svojstva inherentnog radnji u savremenom srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 56/2, Novi Sad: Matica srpska, str. 61–76, M 24

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: 178014 Dinamika struktura savremenog srpskog jezika, A1, 8 istraživačkih meseci (2011–2015)

Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića, projekat Instituta za slavistiku Karl Franc Univerziteta u Gracu i Narodne i univerzitetske bibloteke Republike Srpske u Banjaluci (od 2012)
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja:
Članstva u organizacijama:
Ostali podaci: