Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina

Dokumenta od značaja za Fakultet

 


Dokumenta od značaja za Fakultet

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 88/17)
 ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU – prečišćen tekst
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 87/16)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 68/15)
Autentično tumačenje odredbe člana 54. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 45/15)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 99/14)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 89/13)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 93/12)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 44/10)
ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 97/08)
AUTENTIČNO TUMAČENjE („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 100/07)
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 76/05)
Zakon o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 128/14)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Kragujevcu
Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANjE (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 12/09)
SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 9/12)

 

Dokumenta FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Saglasnost na izmene i dopune Statuta – Odluka Saveta Univerziteta u Kragujevcu od 14.11.2017.
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu 2017.
Statut Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (prečišćen tekst, april 2016.)
Saglasnost na izmene i dopune Statuta – Odluka Saveta Univerziteta u Kragujevcu od 8.3.2016.
Saglasnost na izmene i dopune Statuta – Odluka Saveta Univerziteta u Kragujevcu od 28.12.2015.
Saglasnost na Statut – Odluka Saveta Univerziteta u Kragujevcu od 6.11.2012.
Statut Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (24.10.2012.)
Izveštaj o radu Fakulteta za školsku 2016-2017. godinu
Godišnji program rada Fakulteta za školsku 2017-2018. godinu
Izveštaj o radu Fakulteta za školsku 2015-2016. godinu
 Godišnji program rada Fakulteta za školsku 2016-2017. godinu
Program naučnoistraživačkog rada 2016-2020
Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka
Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka, jun 2015.
Pravilnik o radu
Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu
Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o radu
Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici Fakulteta
Poslovnik o radu etičke komisije
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 24/16)
Odluka o utvrđivanju ovlašćenog lica za prijem informacije i vođenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke – 11.3.2014
 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (prečišćen tekst) – 21.12.2015. godine
Pravilnik o udžbenicima
Pravilnik o upisu studenata u prvu godinu OAS (2009)
Pravilnik o izmenama pravilnika o upisu studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija (2010)
Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija (2013)
Pravilnik o upisu na master studije (2008)
Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu na master studije (2013)
Odluka o postupku prijave teme završnog rada na master akademskim studijama
Pravilnik o doktorskim akademskim studijama
Pravilnik o radu Centra za inovacije i razvoj kurikuluma
Pravilnik o radu Centra za izdavačku delatnost
Pravilnik o radu biblioteke
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu biblioteke
Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta
Odluka o otvaranju maloprodajnog mesta skriptarnica
Pravila o radu Skriptarnice
Odluka o izmenama Pravila o radu skriptarnice
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
Izmena plana javnih nabavki za 2016. godinu – 1
Izmena plana javnih nabavki za 2016. godinu – 2
 Strategija obezbeđenja kvaliteta 2017-2020
Akcioni plan za sprovođenje strategije 2017-2020
 Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta 2016
Izvod iz Statuta kojim reguliše osnivanje i delokrug rada komisije za kvalitet
Pravilnik o unutrašnjoj proveri kvaliteta
Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanja na ispitu (2007)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu (2013)
Pravilnik o budžetskom računovodstvu (prečišćen tekst)
Pravilnik o izborima za studentski parlament
Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća
Poslovnik o radu Saveta
Poslovnik o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta (prečišćen tekst)
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti
Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavačkoj delatnosti
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
Pravilnik o izmenama Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
Pravilnik o novčanoj podršci naučnim radnicima za učešće na naučnim skupovima i konferencijama
 Pravilnik o sistemu tutorstva
Pravilnik o nagrađivanju studenata
 Uputstvo za vrednovanje i ocenjivanje rada studenata Fakulteta pedagoških nauka univerziteta u kragujevcu
Uputstvo za izradu i odbranu završnog rada
Pravila zaštite od požara
Program osnovne obuke i provere znanja iz oblasti zaštite od požara 
Informator o radu