Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Документа од значаја за Факултет

 


Документа од значаја за Факултет

 

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 88/17)
 ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ – пречишћен текст
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 87/16)
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 68/15)
Аутентично тумачење одредбе члана 54. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ број 45/15)
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 99/14)
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 89/13)
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 93/12)
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 44/10)
ЗАКОН О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 97/08)
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ („Службени гласник Републике Србије“ број 100/07)
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 76/05)
Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник Републике Србије“ број 128/14)
Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу
Кодекс о академском интегритету и професионалној етици
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (Службени гласник Републике Србије, број 12/09)
СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање („Службени гласник Републике Србије“ број 9/12)

 

Документа ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Сагласност на измене и допуне Статута – Одлука Савета Универзитета у Крагујевцу од 14.11.2017.
Одлука о изменама и допунама Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 2017.
Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, април 2016.)
Сагласност на измене и допуне Статута – Одлука Савета Универзитета у Крагујевцу од 8.3.2016.
Сагласност на измене и допуне Статута – Одлука Савета Универзитета у Крагујевцу од 28.12.2015.
Сагласност на Статут – Одлука Савета Универзитета у Крагујевцу од 6.11.2012.
Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (24.10.2012.)
Извештај о раду Факултета за школску 2016-2017. годину
Годишњи програм рада Факултета за школску 2017-2018. годину
Извештај о раду Факултета за школску 2015-2016. годину
 Годишњи програм рада Факултета за школску 2016-2017. годину
Програм научноистраживачког рада 2016-2020
Програм развоја научноистраживачког подмлатка
Програм развоја научноистраживачког подмлатка, јун 2015.
Правилник о раду
Правилник о изменама Правилника о раду
Одлука о изменама и допунама Правилника о раду
Кодекс о академском интегритету и професионалној етици Факултета
Пословник о раду етичке комисије
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник Републике Србије“ број 24/16)
Одлука о утврђивању овлашћеног лица за пријем информације и вођењу поступка у вези са узбуњивањем
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – 11.3.2014
 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (пречишћен текст) – 21.12.2015. године
Правилник о уџбеницима
Правилник о упису студената у прву годину ОАС (2009)
Правилник о изменама правилника о упису студената у прву годину основних академских студија (2010)
Правилник о изменама Правилника о упису студената у прву годину основних академских студија (2013)
Правилник о упису на мастер студије (2008)
Правилник о изменама Правилника о упису на мастер студије (2013)
Одлука о поступку пријаве теме завршног рада на мастер академским студијама
Правилник о докторским академским студијама
Правилник о раду Центра за иновације и развој курикулума
Правилник о раду Центра за издавачку делатност
Правилник о раду библиотеке
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду библиотеке
Правилник о систематизацији радних места
Одлука о отварању малопродајног места скриптарница
Правила о раду Скриптарнице
Одлука о изменама Правила о раду скриптарнице
План јавних набавки за 2018. годину
Измена плана јавних набавки за 2016. годину – 1
Измена плана јавних набавки за 2016. годину – 2
 Стратегија обезбеђења квалитета 2017-2020
Акциони план за спровођење стратегије 2017-2020
 Стандарди и поступци обезбедјења квалитета 2016
Извод из Статута којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет
Правилник о унутрашњој провери квалитета
Правилник о полагању испита и оцењивања на испиту (2007)
Правилник о изменама и допунама Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту (2013)
Правилник о буџетском рачуноводству (пречишћен текст)
Правилник о изборима за студентски парламент
Пословник о раду Наставно-научног већа
Пословник о раду Савета
Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета (пречишћен текст)
Правилник о издавачкој делатности
Правилник о допунама Правилника о издавачкој делатности
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о изменама Правилника о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о новчаној подршци научним радницима за учешће на научним скуповима и конференцијама
 Правилник о систему туторства
Правилник о награђивању студената
 Упутство за вредновање и оцењивање рада студената Факултета педагошких наука универзитета у крагујевцу
Упутство за израду и одбрану завршног рада
Правила заштите од пожара
Програм основне обуке и провере знања из области заштите од пожара 
Информатор о раду