Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Osnovne akademske studije – Vaspitač u predškolskim ustanovama


Studijski program osnovnih akademskih studija Vaspitač u predškolskim ustanovama (240 ESPB) formiran je u skladu sa principima definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Bolonjskom deklaracijom, sadrži sve zakonom predviđene elemente i ima predviđeni broj ESPB bodova.

Cilj studijskog programa za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama jeste sticanje potrebnih znanja i stručnih kompetencija koje će im omogućiti ostvarivanje visokih standarda pedagoškog rada izvedenog iz ubrzanih društvenih promena i saobraznih evropskom modelu vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama.

Ishod procesa učenja je sticanje savremenih, naučnih znanja, koja su u funkciji osposobljavanja studenata, budućih vaspitača, za veštinu formiranja naučno-zasnovanih stavova, kao i osposobljavanje za sakupljanje, kritičko procenjivanje, interpretaciju i primenu u praksi relevantnih znanja potrebnih za uspešno obavljanje vaspitačke profesije.

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

U okviru ovog studijskog programa ima 37 obaveznih i 8 izbornih predmeta, profesionalna praksa organizovana je kroz sve četiri godine studijskog programa sa početkom u drugom semestru prve godine i podrazumeva sticanje 21 ESPB boda (8.75%). Profesionalna praksa se obavlja u saradnji sa predškolskim ustanovama i vaspitačima-mentorima koji zajedno sa nastavnicima i saradnicima prate rad studenata na praksi.

Nastava se izvodi u okviru predavanja, vežbi i konsultativne nastave.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 3 do 8 za nastavne predmete, za praksu po 3 boda po semestru (počevši od drugog semestra), što ukupno iznosi 240 ESPB.
Izrada završnog rada podrazumeva sticanje 10 ESPB. Završni rad se brani nakon svih položenih ispita i obavljene kontinuirane prakse. Završnim radom student pokazuje sposobnost primene teorijskih znanja u istraživanju i rešavanju konkretnih problema iz oblasti vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi.

Postoji mogućnost izbora predmeta iz drugih studijskih programa.
Postoji mogućnost prelaska sa drugih studijskih programa polaganjem diferencijalnih ispita.
Vaspitač u predškolskim ustanovama osposobljen je za dalje usavršavanje na master akademskim studijama i doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

Studijski program traje četiri godine (8 semestara) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Jedna školska godina traje 12 meseci, a podeljena je na 2 semestra. Nastava u toku jednog semestra traje 15 nedelja. Student je opterećen aktivnom nastavom do 24 časa tokom jedne radne nedelje. Primenjen je evropski sistem prenosa bodova – ESPB. Godišnja akumulacija ESPB iznosi 60 bodova, a ukupno za sve četiri godine studija 240 ESPB. Od ukupnog broja predmeta 70.27% su jednosemestralni, dok su preostali predmeti svojim praktičnim delom vezani za praktični rad u predškolskim ustanovama (metodički praktikumi) i otud nužno dvosemestralni. Student bira u svakom semestru, od ponuđenih predmeta datog područja, jedan izborni predmet.

Studijski program sadrži predmete iz grupe akademsko-opšteobrazovnih (15%), teorijsko-metodoloških (20,41%), naučno, odnosno umetničko-stručnih (35%) i stručno-aplikativnih (29,58%). Izborni predmeti su zastupljeni sa 16.67% od ukupnog broja ESPB.

Tabelarni prikaz studijskog programa:

Tabelarni prikaz, generacija upisana 2014/2015.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2015/2016.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2016/2017.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2017/2018.

Knjiga predmeta:

Knjiga predmeta

Dopuna knjige predmeta:

1. Izborni (Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji) I godina
2. Izborni (Likovne tehnike) IV godina
3. Obavezni Strani jezik (Nemački jezik-opšti) I godina
4. Izborni (Početni nemački jezik) I godina
5. Izborni (Srednji nemački jezik) II godina
6. Izborni (Horsko pevanje 1,2,3,4,5,6,7,8)
7. Izborni (Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 1) II godina
8. Izborni (Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 2) II godina