Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Основне академске студије – Васпитач у предшколским установама


Студијски програм основних академских студија Васпитач у предшколским установама (240 ЕСПБ) формиран је у складу са принципима дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије као и Болоњском декларацијом, садржи све законом предвиђене елементе и има предвиђени број ЕСПБ бодова.

Циљ студијског програма за образовање васпитача у предшколским установама јесте стицање потребних знања и стручних компетенција које ће им омогућити остваривање високих стандарда педагошког рада изведеног из убрзаних друштвених промена и саобразних европском моделу васпитно-образовног рада у предшколским установама.

Исход процеса учења је стицање савремених, научних знања, која су у функцији оспособљавања студената, будућих васпитача, за вештину формирања научно-заснованих ставова, као и оспособљавање за сакупљање, критичко процењивање, интерпретацију и примену у пракси релевантних знања потребних за успешно обављање васпитачке професије.

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.

У оквиру овог студијског програма има 37 обавезних и 8 изборних предмета, професионална пракса организована је кроз све четири године студијског програма са почетком у другом семестру прве године и подразумева стицање 21 ЕСПБ бода (8.75%). Професионална пракса се обавља у сарадњи са предшколским установама и васпитачима-менторима који заједно са наставницима и сарадницима прате рад студената на пракси.

Настава се изводи у оквиру предавања, вежби и консултативне наставе.
Бодовна вредност сваког предмета исказана је ЕСПБ бодовима и креће се од 3 до 8 за наставне предмете, за праксу по 3 бода по семестру (почевши од другог семестра), што укупно износи 240 ЕСПБ.
Израда завршног рада подразумева стицање 10 ЕСПБ. Завршни рад се брани након свих положених испита и обављене континуиране праксе. Завршним радом студент показује способност примене теоријских знања у истраживању и решавању конкретних проблема из области васпитно-образовног рада у предшколској установи.

Постоји могућност избора предмета из других студијских програма.
Постоји могућност преласка са других студијских програма полагањем диференцијалних испита.
Васпитач у предшколским установама оспособљен је за даље усавршавање на мастер академским студијама и докторским студијама у оквиру сродних научних области.

Студијски програм траје четири године (8 семестара) и на њему се изводи настава на српском језику. Једна школска година траје 12 месеци, а подељена је на 2 семестра. Настава у току једног семестра траје 15 недеља. Студент је оптерећен активном наставом до 24 часа током једне радне недеље. Примењен је европски систем преноса бодова – ЕСПБ. Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова, а укупно за све четири године студија 240 ЕСПБ. Од укупног броја предмета 70.27% су једносеместрални, док су преостали предмети својим практичним делом везани за практични рад у предшколским установама (методички практикуми) и отуд нужно двосеместрални. Студент бира у сваком семестру, од понуђених предмета датог подручја, један изборни предмет.

Студијски програм садржи предмете из групе академско-општеобразовних (15%), теоријско-методолошких (20,41%), научно, односно уметничко-стручних (35%) и стручно-апликативних (29,58%). Изборни предмети су заступљени са 16.67% од укупног броја ЕСПБ.

Табеларни приказ студијског програма:

Табеларни приказ, генерација уписана 2014/2015.
Табеларни приказ, генерација уписана 2015/2016.
Табеларни приказ, генерација уписана 2016/2017.
Табеларни приказ, генерација уписана 2017/2018.

Књига предмета:

Књига предмета

Допуна књиге предмета:

1. Изборни (Систем образовања и васпитања у Републици Србији) I година
2. Изборни (Ликовне технике) IV година
3. Обавезни Страни језик (Немачки језик-општи) I година
4. Изборни (Почетни немачки језик) I година
5. Изборни (Средњи немачки језик) II година
6. Изборни (Хорско певање 1,2,3,4,5,6,7,8)
7. Изборни (Студије позоришта и извођачких уметности 1) II година
8. Изборни (Студије позоришта и извођачких уметности 2) II година