Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Zbornici sa skupova i konferencija


 

1. Lawrence S., Mihajlović A., Đokić O., (ed.) (2019). Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education (pp. 78). Jagodina: University of Kragujevac, Faculty of Education; Koper: University of Primorska, Faculty of Education.
2. Vuksanović, D., Ćalović, D. i Đorđević, M. i dr. (ured.) (2018). Zbornik radova sa naučnog skupa Filozofija medija: mediji i lternativa, Jagodina–Končarevo, 6–8. septembar 2017. (306. str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
3. Jovanović, V. i Ilić, B. (ur.) (2018). Književnost za decu u nauci i nastavi, Zbornik radova sa naučnog skupa. Jagodina, 21–22. april 2017. (596 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
4. Vuksanović, D., Ćalović, D. i Đorđević, M. (ured.) (2017). Programska knjižica / Interdisciplinarni naučni skup Filozofija medija: mediji i alternativa 2017. Končarevo, 6–8. 9. 2017. / Interdisciplinary Scientific Symposium Philosophy of Media: Media and Alternative 2017. (77 str.) Beograd : Estetičko društvo Srbije; NVO „Mladi grašak” za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja – Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
5. Teodorović, J. (ur.) (2016). Unapređivanje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Beograd, 14. oktobar 2016. (411 str.) Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
6. Kopas Vukašinović, E. i Stojanović, B. (ur.) (2016). Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: izazovi i dileme, Zbornik radova sa naučnog nacionalnog skupa sa međunarodnim učešćem. Jagodina, 25. mart 2016. (349 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
7. Mihajlović, A. (ur.) (2015). Metodički aspekti nastave matematike 3, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa. Jagodina, 14–15. jun 2014. (350 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
8. Jovanović, V. i Rosić T. (ur.) (2014). Književnost za decu u nauci i nastavi, Zbornik radova sa naučnog skupa. Jagodina, 11–12. april 2014. (585 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
9. Ignjatović, A. i Marković Ž. (ur.) (2013). Fizička kultura i moderno društvo, Zbornik radova sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem. Jagodina, 15–16. jun 2013. (461 str.)  /  Physical culture and modern society : [proceedings book of the] scientific conference with international participation, Jagodina, June 15–16. 2013. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
10. Jovanović, V. i Rosić T. (ur.) (2012). Književnost za decu i omladinu – nauka i nastava, Zbornik radova sa naučnog skupa, Jagodina, 6. april 2012. (486 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
11. Vulović, N. (ur.) (2012). Metodički aspekti nastave matematike 2, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Jagodina, 14–15. maj 2011. (474 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
12. Čutura, I. i Trifunović, V. (ur.) (2012). Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje – tradicija i savremenost (Schools as a Factor of Development of the National and Cultural Identity and Pro-European Values: education between tradition and modernity), Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Jagodina, 16. april 2011. (Conference Proceedings of the International Conference, Jagodina, April 16, 2011. (632 str.) Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
13. Zbornik radova Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika od selekcije do prakse, knjiga 1, 2009.
14. Zbornik radova Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika od selekcije do prakse, knjiga 2, 2009.