Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

8. NAUČNI SKUP KNjIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI 2. jun 2023. godine


Poštovani,

            Tradicionalni naučni skup Književnost za decu u nauci i nastavi, osmi po redu, biće održan 2. juna 2023. godine na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Kao i ranije, skup će biti posvećen proučavanju književnosti za decu iz perspektiva nauke o književnosti, lingvistike i metodike nastave jezika i književnosti.

            Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete na ovom skupu na kome će se razmatrati sledeće teme:

 

I          Dečji jezik u književnosti za decu

U skladu sa zaključcima prethodnog skupa, održanog 2021. godine, prva od predloženih tema otvara pitanje odnosa dečjeg govora i jezika književnosti za decu. Budući da najviši stepen inovativnosti u jeziku dolazi iz govora dece, oneobičenja u književnim delima za decu treba sagledati i sa lingvostilističkog aspekta, izdvajajući stilske figure koje su odlika dečjeg jezika.

Sa čisto lingvističkog aspekta, moguće je izdvojiti leksičke jedinice iz književnosti za decu koje su postale opštepoznate ili polisemične. Cilj ove teme je da doprinese stvaranju metajezika proučavanja književnosti za decu.

 

II         Savremeni pristupi u proučavanju književnosti za decu i mlade

Tema je zamišljena kao najšire postavljeni okvir za radove posvećene proučavanju književnosti za decu u HHI veku. Podrazumeva, iz književnoteorijskog ugla, raznovrsne metodološke perspektive u tumačenju tekstova savremenih pisaca za decu i mlade, kao i nova čitanja i promišljanja klasika ove književnosti. Sa metodičkih polazišta okrenuta je aktuelnim pitanjima recepcije i nastave književnosti u novonastalom životnom i školskom okruženju.

Cilj je, između ostalog, da se utvrde i ispitaju novi oblici recepcije umetničkog teksta, odnosi koje tradicionalno književno delo uspostavlja prema medijima i čitaocima novog doba, kao i promene u žanrovskim formama savremene književnosti za decu.

Važan deo predloženog tematskog okvira jesu problemi nastavne obrade književnih tekstova u okruženju modernih tehnologija i otkrivanje potencijala da se izmenjeni uslovi školskog časa pretvore u prednosti nastavne interpretacije teksta. Programski odbor poziva metodičare da „sajber“ životno i nastavno okruženje iskoriste za inovativna nastavna rešenja, kao i za kreaciju nastavnih korelacija između različitih školskih predmeta.

 

III       Naučna zasnovanost i metodološka utemeljenost proučavanja književnosti za decu

Polazeći od toga da je književnost za decu specifičan korpus književnoumetničkog stvaralaštva i da se za njeno proučavanje zahteva svojevrsno adaptiranje metodologije i naučnoistraživačke aparature, programski odbor predlaže i ovaj tematski okvir. Predlog je proistekao iz diskusije i zaključaka prethodnog naučnog skupa Književnost za decu u nauci i nastavi (2021).

Cilj ove teme jeste da otvori kritičku diskusiju o naučnim pristupima izučavanju književnosti za decu, te pozivamo učesnike skupa da temi doprinesu: preglednim radovima (izlaganjima koja lociraju početke i rasvetljavaju razvoj naučno zasnovanog i metodološki utemeljenog izučavanja književnosti za decu), metaanalitičkim studijama, odnosno uporednim analizama radova s obzirom na njihovu tipologiju, primenjenu naučnu aparaturu, analitičke postupke, rezultate, terminologiju i sl.

 

IV       Omaž Peđi Trajkoviću

Peđa Trajković, književnik, ilustrator, prevodilac i veliki prijatelj dece i mladih, bio je i prijatelj našeg Fakulteta. Prošlog decembra poneo je i naše priznanje Narodni učitelj. Ono je bilo način da Fakultet učini trajnom svoju zahvalnost Peđi Trajkoviću i da svoje tradicionalno priznanje pridruži nizu najznačajnijih nagrada koje je autor dobio. Pozivamo autore da njegovo stvaralaštvo sagledaju i rasvetle sa različitih aspekata: jezika i stila njegovih autorskih tekstova i prepeva, publicističkog rada, širokog društvenog angažovanja u oblasti kulture i promocije pravih vrednosti.

 

Radni jezici konferencije su srpski i engleski.  Molimo vas da svoje prijave pošaljete do 20. marta 2023. godine na adresu knjizevnost.pefja@gmail.com

O prihvatanju teme obavestićemo vas do 31. marta 2023. godine, nakon recenziranja apstrakata.

Na konferenciji ćete moći da izlažete neposredno, u prostorijama fakulteta, ili slanjem snimka svog izlaganja na elektronsku adresu.  Vreme izlaganja je 10 minuta. Na dan skupa predviđena je diskusija posredstvom video-konferencijske veze. Prijavljenim učesnicima dostavićemo detaljna uputstva za slanje snimka i učešće u diskusiji.

Kotizacija za učešće na naučnom skupu iznosi 5.000,00 dinara (50 evra za učesnike iz inostranstva), odnosno 2.500,00 dinara za studente doktorskih studija (25 evra za doktorande iz inostranstva). Tehnička uputstva ta uplatu kotizacije poslaćemo prijavljenim autorima.  Za sva ostala pitanja možete se obratiti Organizacionom odboru na mejl knjizevnost.pefja@gmail.com

 

Srdačno,
Organizacioni odbor naučnog skupa
Književnost za decu u nauci i nastavi

 

Pozivno pismo
Prijavni obrazac

Invitation (English)
Proposal submission (English)

Program 8. naučnog skupa „Književnost za decu u nauci i nastavi”