Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Студијски програми


Циљеви и исходи

Студијски програми на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина рађени су према примерима добре праксе европских високошколских институција (по угледу, пре свега, на фински образовни систем, али и на словеначки и грчки). Исходи образовања подразумевају јасне компетенције будућих учитеља и васпитача, ослоњене на њихов традиционални положај у систему васпитања и образовања, али још више кроз сагледавање њихове нове улоге као посредника између ученика и наставних садржаја, улоге медијатора и организатора наставе у новом окружењу апсолутне доступности информација.

Основне академске студије – Учитељ
– студент познаје садржај наука, затим уметности и вештине које чине базу наставних предмета у основној школи, у мери и обиму који му омогућују да самостално изводи наставу у складу са узрастом ученика и планом и програмом основне школе;
– студент познаје законитости и одлике психолошког, когнитивног, социолошког, језичког и физичког развоја деце, и у стању је да их идентификује, као и да примени одговарајуће поступке у васпитању и образовању;
– студент темељно уме да примени усвојена знања из области методика у организацији васпитно-образовног рада у школи;
– студент уме да процени адекватност наставних средстава и материјала, укључујући информациону технологију, и уме да дата средства примени у настави;
– може да самостално ради на сопственом даљем образовању пратећи стручну литературу и периодику, семинаре и програме усавршавања наставног кадра и
– уме да примени одговарајуће методе и средства у раду са децом из различитих социјалних средина, различитих когнитивних способности и сл.

Основне академске студије – Васпитач у предшколским установама
– студент темељно познаје и разуме теоријска достигнућа из области предшколског васпитања и образовања;
– развија вештине и спретности у употреби знања из подручја предшколског васпитања и образовања;
– способан је да решава конкретне васпитне проблеме уз употребу научних метода и поступака;
– користи информационо-комуникационе технологије у овладавању неопходним стручним знањима и
– прати и примењује иновације из струке.

Основне академске студије – Васпитач у домовима
– студент влада основним знањима из различитих области као и темељним појмовима, полазиштима и теоријама о утицају домског (интернатског) васпитања на развитак васпитаника;
– студент планира, програмира, остварује и вреднује васпитно-образовни рад у условима домског васпитања;
– разуме психодинамику односа међу члановима васпитне групе у дому и њен утицај на васпитни процес и
– способност самоевалуације и унапређивања сопствене васпитне праксе, као и пројектовања и реализације малих, примењених и акционих истраживања из области домског васпитања и образовања.

Мастер академске студије – Учитељ
– способност планирања, организовања и реализације васпитно-образовног рада у млађим разредима основне школе;
– студент поседује довољно стручних, теоријских и методичких знања и вештина да може радити на унапређивању наставе одређеног предмета;
– студент самостално ради на унапређењу сопствене наставне и методичке праксе, као и сопствених знања из области педагогије и методике наставе;
– студент је оспособљен да користи вештине и знања из области информационо-комуникационих технологија у настави;
– оспособљеност за реализацију емпиријских истраживања.

Мастер академске студије – Васпитач у предшколским установама
– способност планирања, организовања и реализације васпитног рада у предшколској установи;
– студент поседује довољно стручних, теоријских и методичких знања и вештина да може радити на унапређивању васпитног рада;
– студент самостално ради на унапређењу сопствене методичке праксе, као и сопствених знања из подручја предшколског васпитања;
– студент је оспособљен да користи вештине и знања из области информационо-комуникационих технологија у овладавању неопходним стручним звањима;
– оспособљеност за реализацију емпиријских истраживања.

Мастер академске студије – Васпитач у домовима
– студент темељно познаје и разуме теоријска и практична достигнућа из области домског васпитања и образовања;
– студент поседује вештине решавања конкретних васпитних проблема уз употребу научних метода и поступака;
– оспособљеност за континуирано стручно усавршавање и примењивање иновација из струке;
– студент самостално ради на унапређењу сопствене методичке праксе, као и сопствених знања из подручја домског васпитања;
– студент је оспособљен да користи вештине и знања из области информационо-комуникационих технологија у овладавању неопходним стручним звањима;
– оспособљеност за реализацију емпиријских истраживања у условима домског васпитања.

Мастер академске студије – Образовање професора предметне наставе
Општи циљ мастер студијског програма за Образовање професора предметне наставе је да, у контексту знања из области из којих се реализује настава одређеног предмета, студенти развију компетенције неопходне за самостални рад наставника предметне наставе. Студенти треба да стекну основна знања, вештине и способности значајне за посао наставника предметне наставе кроз обавезни део педагошко-психолошко-методичког образовања и праксу у школи, као и виши ниво компетенција, зависно од тога које изборне предмете буду бирали.

Мастер академске студије – Образовне политике
Улога студијског програма је да обезбеди компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима образовања као и креирању будуће реформске политике у области образовања. Полазници студијског програма ће се бити оспособљени за методолошки утемељену анализу и евалуацију националних и европских образовних политика, разумевање и критичку анализу ширег друштвеног и политичког контекста образовања у контексту реформи образовног система, као и разумевање улоге и надлежности различитих актера у креирању и спровођењу образовних политика. Такође, они ће стећи знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.