Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Наташа Вукићевић

Име, средње слово, презиме: Наташа М. Вукићевић
Звање: Доцент
Датум рођења: 9.11.1971.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе музичке културе
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за музичку културу
Телефон: 035 223 805 лок.120
е-mail: vukicnatasa@yahoo.com
Консултације: Уторак 12:00 – 13:00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2023. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе музичке културе
Докторат 2022. Филозофски факултет, Нови Сад Методика наставе
Магистратура 2003. Факултет уметности Универзитета у Приштини Музичка уметност Методика музичке наставе
Диплома 1999. Академија уметности у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду Музичка уметност Општа музичка педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе музичке културе, ОАС Учитељ
 2. Методички практикум музичке културе, ОАС Учитељ
 3. Познавање музичке литературе,ОАС Учитељ
 4. Настава музичке културе у старијим разредима основне школе, ОАС Учитељ
 5. Методика музичке писмености, ОАС Учитељ
 6. Методика музичког васпитања, ОАС Васпитач у предшколским установама
 7. Методика музичке наставе, МАС Учитељ
 8. Методика наставе музичке културе, МАС Професор предметне наставе
 9. Методички практикум музичке културе, МАС Професор предметне наставе

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Vukićević, N. & Stanojević, K. (2020). Creative ability of students as a precondition for the successful development of children’s musical creativity in teaching music in lower grades of primary school, In: Savić, V.,& Cekić Jovanović, O. (eds.) (2020). PROFESSIONAL COMPETENCES FOR TEACHING IN THE 21ST CENTURY, Proceedings of the International Conference organised by the Faculty of Education in Jagodina on May 23−25, 2019. Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac. 222–235. M33 (plenarno predavanje)
 2. Vukićević, N. and Petrović, V. (2020). Development of tone pitch perception in children of young age by applying multimodal approach, Uzdanica, god. XVII, br.1, ISSN 1451-673X, 345-358. M51
 3. Вукићевић, Н., Станојевић, К. и Милић, И. (2019). Рад са музички талентованим ученицима у млађим разредима основне школе, Узданица, год. XVI, бр.2, ISSN 1451-673X, 177-191. M51
 4. Вукићевић, Н. (2018). Мушка учитељска школа као носилац музичког живота у Јагодини крајем 19. и у првој половини 20. века, Узданица, Год. XV, Бр. 2, ISSN 1451-673X, 119-131. М52
 5. Vukićević, N. (2018). Lesson study model application in the field of music teaching and student competencies. In: E. Kopas-Vukašinović and J. Lepičnik-Vodopivec (eds.). Innovative teaching models in the system of university education: opportunities, challenges and dilemmas (133-146). Jagodina: Faculty of Education; Koper: Faculty of Education. ISBN 978-86-7604-173-2 M33
 6. Miletić, N. i Vukićević, N. (2017). Likovna interpretacija doživljaja muzičkog dela. Zbornik radova, 20, 19, Pedagoški fakultet u Užicu, 153–168. M52
 7. Петровић, В., Вукићевић, Н. (2015). Разумевање музичких појмова темпо и инструмент у трећем разреду основне школе, Настава и васпитање, Број 1, 55-69. UDK 371.3::78 371.26-057.874. Београд: Педагошко друштво Србије. (М24)
 8. Вукићевић, Н., Милић, И. (2015). Функционалност знања са аспекта наставе музичке културе, У С.Пајић, В.Каначки (ур.), Уметничко наслеђе и рат & Музика и медији, књига III, Зборник радова са IX међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одржаног 24-25. октобра 2014 (377-385). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. (М14)
 9. Вукићевић, Н. (2015): Слободно изражавање музичког доживљаја у настави музичке културе, Зборник са научног скупа Наука и слобода, том 2/2 (1155-1165), Пале, Универзитет у Источном Сарајеву. Пале: Филозофски факултет. (М63)
 10. Вукићевић, Н. (2014). Социолошко-педагошки аспекти дечјег музичког стваралаштва, Радови, 19, 81-102. УДК 784.67:159.962-053.2 doi 10.7251/RAD1901081V Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет. (М52)

Остале активности

Учешће на пројектима: Bilateralni projekat Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching in the function of accomplishing transparency of university education and raising the competitiveness in the national and international market of
кnowledge, 2017-2019, Faculty of Education, University of Kragujevac, Jagodina, Serbia - Faculty of Education, University in Primorska, Kopar, Slovenia.
Интеринституционални пројекат Професионлане компетенције научноистраживачког подмлатка у систему универзитетског образовања, Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу, Јагодина, Република Србија - Педагошки факултет Универзитета у Нишу, Врање, Република Србија, 2021-2022.
Усавршавања: Мобилност наставника у оквиру Ерасмус+програма КА107, Ilia State University, Faculty of Arts and Science, Georgia, 2023.
Област Интересовања: Дечје музичко стваралаштво; Интерактивни приступ у настави музичке културе; Усвајање музичких појмова; Интегрисано учење и музика.
Чланства у организацијама:
Остали подаци: Руководилац Центра за подршку наставницима у раду са даровитим ученицима од 2019. године