Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

мр Наташа Вукићевић

Име, средње слово, презиме: Наташа М. Вукићевић
Звање: Доцент
Датум рођења: 9.11.1971.
Ужа научна односно уметничка област: Музичка култура са методиком наставе
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за музичку културу
Телефон: 035 223 805 лок.120
е-mail: vukicnatasa@yahoo.com
Консултације: Уторак 12:00 – 13:00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2016. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Музичка култура са методиком наставе
Магистратура 2003. Факултет уметности Универзитета у Приштини Музичка уметност Методика музичке наставе
Диплома 1999. Академија уметности у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду Музичка уметност Општа музичка педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе музичке културе ОАС Учитељ
 2. Методички практикум музичке културе ОАС Учитељ
 3. Методика музичког васпитања ОАС Васпитач у предшколским установама
 4. Методички практикум музичког васпитања ОАС Васпитач у предшколским установама
 5. Дечје музичко стваралаштво ОАС Васпитач у предшколским установама
 6. Музичка култура ОАС Васпитач у домовима
 7. Методика музичке писмености ОАС Учитељ
 8. Настава музичке културе у старијим разредима основне школе ОАС Учитељ
 9. Познавање музичке литературе ОАС Учитељ
 10. Методика музичке наставе МАС Учитељ
 11. Савремени концепт музичког васпитања МАС Васпитач у предшколским установама

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Петровић, В., Вукићевић, Н. (2015). Разумевање музичких појмова темпо и инструмент у трећем разреду основне школе, Настава и васпитање, Број 1, 55-69. UDK 371.3::78 371.26-057.874. Београд: Педагошко друштво Србије. (М24)
 2. Вукићевић, Н., Милић, И. (2015). Функционалност знања са аспекта наставе музичке културе, У С.Пајић, В.Каначки (ур.), Уметничко наслеђе и рат & Музика и медији, књига III, Зборник радова са IX међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одржаног 24-25. октобра 2014 (377-385). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. (М14)
 3. Вукићевић, Н. (2015): Слободно изражавање музичког доживљаја у настави музичке културе, Зборник са научног скупа Наука и слобода, том 2/2 (1155-1165), Пале, Универзитет у Источном Сарајеву. Пале: Филозофски факултет. (М63)
 4. Вукићевић, Н. (2014). Социолошко-педагошки аспекти дечјег музичког стваралаштва, Радови, 19, 81-102. УДК 784.67:159.962-053.2 doi 10.7251/RAD1901081V Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет. (М52)
 5. Вукићевић, Н., Станојевић, К. (2014). Ликовна уметност у функцији тумачења музичких феномена у настави музичке културе, У С.Пајић, В.Каначки (ур.), Паганско и хришћанско у ликовној уметности & Сатира у музици, књига III, Зборник радова са VIII међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност (189-196). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. (М14)
 6. Вукићевић, Н., Станојевић, К. (2014): Индивидуализација наставе музичке културе у контексту савременог образовања, Узданица, год. XI, бр.1, 127-139. ISSN 1451-673x, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. (М52)
 7. Miletic, N., Vukicevic, N. (2013). Children’s Creative Work - A Comparative Approach to Teaching Visual Art and Music, 24-28.10.2012., 3rd World Conference Learning, Teaching & Educational Leadership (WCLTA-2012), Edited by Prof. Dr. H.Ferhan Odabasi, in Brussels in Belgium, Volume 93, Procedia Social and Behavioral Sciences (ISSN: 1877-0428) on Science Direct (www.sciencedirect.com), 1966-1970. (М33)
 8. Vukićević, N. (2013). The possibilities of realisation of children’s musical creativity using modern educational tehnology, In Aneta Barakoska and all (eds), Education between tradition and modernity International Symposium, Ohrid 22-24 September, 2011. Skopje: Institute of pedagogy, Faculty of philosophy, 356-364. ISBN 978-608-238-011-7 (TOM I) (М33)
 9. Вукићевић, Н. (2012). Значај идентификације и развијања музичких способности за реализацију дечјег музичког стваралаштва, Узданица, год. IX, бр. 2, 187-199. ISSN 1451-673x. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини. (М52)

Остале активности

Учешће на пројектима: Bilateralni projekat: Assumptions and possibilities of developing innovative models of teachingin the function of accomplishing transparency of university education andraising thecompetitiveness in the national and international market of кnowledge, 2017-2019
Усавршавања: Докторске студије, Филозофски факултет у Новом Саду
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: