Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Емина Копас-Вукашиновић

Име, средње слово, презиме: Емина М. Копас-Вукашиновић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 13.12.1959.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: бр.13
Телефон: +381 35 223 805
е-mail: emina.kopas@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Уторак од 11.30 до 12.30
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Универзитет у Крагујевцу Педагогија
Докторат 2004. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија
Магистратура 2000. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија
Диплома 1982. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Предшколска педагогија, ОАС-ПВ
 2. Методика васпитно-образовног рада, ОАС-ПВ
 3. Дечија игра и стваралаштво (Изборни предмет 8), ОАС-ПВ
 4. Превенција поремећаја у понашању, ОАС - ДВ
 5. Курикулуми предшколског васпитања, МАС - ПВ
 6. Методика васпитног рада, МАС - ДВ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Савремени концепти учења и поучавања
 2. Научни дискурс идентификације даровитих ученика у разредној настави (Изборни блок 4)

Репрезентативне референце

 1. Kopas-Vukašinović, Emina, Cekić-Jovanović, Olivera and Irena, Golubović-Ilić (2019). Teaching Quality in Higher Education: Prerequisites for its Improvement, Journal Plus Education, Vol XXII, No. 1. pp. 72-77, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151. https://www.uav.ro/jour/index.php/jpe/article/download/1231/1316
 2. Kopas-Vukašinović, Emina, Jovanović, Violeta i Snežana, Marković (2019). Govorno stvaralaštvo budućih vaspitača kao njihov potencijal u sistemu univerzitetskog obrazovanja, Nasledje, Vol. XVI, Br. 42 (359-373). http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/nasledje/brojevi/nasledje_42.pdf
 3. Kopas-Vukašinović, Emina I Prvoslav Janković (2018), Sreten Adžić o vaspitanju dece predškolskog uzrasta, Uzdanica, God. XV, Br. 2 (7–19). ISSN 1451-673X; UDC 81, 82, 7.01, 37.01. https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/01/UZDANICA_XV-2_dec_18.pdf
 4. Kopas-Vukašinović, Emina and Jurka Lepičnik-Vodopivec (2018). Teacher as a Conception of Enhancing the Quality of University Education. In Emina Kopas-Vukašinović and. Jurka Lepičnik-Vodopivec (eds.), Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas (pp. 23-38). Jagodina: Faculty of Education; Koper: Faculty of Education. ISBN 978-86-7604-173-2; UDC 378.6:37(497.11:497.4); 371.13(497.11:497.4) https://pefja.kg.ac.rs/innovative-teaching-models-in-the-system-of-university-education-opportunities-challenges-and-dilemmas-jagodina-koper-2018/
 5. Kopas-Vukašinović, Emina and Jovanović, Violeta (2018). Initiative of Students in Teaching as a Determinant of the Quality of Higher Education and its Competitiveness in the Knowledge Market, Knowledge – International Journal Scientific Papers, Vol. 22, No.1, pp. 59-64. ISSN 2545-4439 (for a prined version), UDK 37, ISSN 1857-923X (for e-version). https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/1765/1670
 6. Kopas-Vukašinović, Emina (2018). Predškolski programi u Srbiji kao pretpostavka ostvarivanja kvaliteta vaspitne prakse, u Emilija Lazarević, Nikoleta Gutvajn, Dušica Malinić i Nada Ševa (ured.) Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u Srbiji (69-84). Beograd: Instiut za pedagoška istraživanja. ISBN 978-86-7447-142-5, COBISS.SR-ID 272243468, UDK 159.947.5-057.874(082); 37.015.3:159.953.5(082); 37.014.5(497.11)(082) https://www.ipisr.org.rs/izdavacka-delatnost/izdanja-instituta/178-unapredjivanje-kvaliteta-i-dostupnosti-obrazovanja-u-srbiji
 7. Kopas-Vukašinović, Emina, Stevanović, Jelena and Vladimir Stanojević (2017). Parents’ Attitudes about the Tasks of Preschool Teachers in the Preparation of Children for the Teaching of Initial Writing, Africa Education Review, Vol.14, Issue 2, pp. 52-67. https://doi.org/10.1080/18146627.2017.1279016
 8. Kopas-Vukašinović, Emina, Golubović-Ilić, Irena and Olivera Cekić-Jovanović (2017). Project Planning of Joint Activities as a Possibility for Improving the Quality of International University Cooperation, in Rutar,S., Čotar-Konrad, S., Štemberger,T. and S. Bratož (edit.), Perspectives of Internationalisation and Quality in Higher Education (155-170). Koper (Slovenia): University of Primorska, UDK 378(082), ISBN 978-961-7023-31-2.
 9. Kopas-Vukašinović, Emina, (2016). Pretpostavke kvalitetnog razvoja predškolskog deteta, u Emina Kopas-Vukašinović i Biljana Stojanović (ur.): Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: izazovi i dileme, Zbornik radova sa nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem (25-38). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. ISBN 978-86-7604-147-3, COBISS.SR-ID 221917452, UDK: 373.2-053.4(497.11); 378.6:37-057.875(497.11) https://pefja.kg.ac.rs/wp- content/uploads/2018/05/Zbornik_radova_Savremeno_predskolsko_vaspitanje_i_obrazovanje_ Izazovi_i_dileme_2016.pdf
 10. Kopas-Vukašinović, Emina and Ružica Petrović (2014). Educational Discussion as a Teaching Method in the System of University Education (Razprava kot učna metoda v sistemu univerzitetnega izobraževanja), Didactica Slovenica: Pedagoška obzorja, Znanstvena revija za didaktiko, Vol. 29, No. 2 (102-116), UDC 378.6:37.091.3:005.573. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/vs14-2.html

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Од подстицања иницијативе, сарадње, стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (бр. 179034), пројекат Министарства ПНТР Р Србије, сарадник на актуелном пројекту; 2. Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије (бр. 47008), пројекат Министарства ПНТР Р Србије, сарадник на актуелном пројекту; 3. Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, пројекат Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р Србија) и Педагошког факултета Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија), (2017-2019), руководилац пројекта за Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; 4. TEMPUS project Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, PROJECT NUMBER-517319-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR (2011-2015. година), контакт особа за Универзитет у Крагујевцу.
Усавршавања:
Област Интересовања: Предшколска педагогија са методиком, квалитет универзитетског образовања, превенција поремећаја у понашању
Чланства у организацијама: Педагошко друштво Србије
Остали подаци: *Продекан за научноистраживачки рад и издавачку делатност Факултета; *Члан Сената Универзитета у Крагујевцу; *Спољни сарадник на пројектима Института за педагошка истраживања у Београду; *Гостујући професор на Педагошком факултету Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија); *Аутор и реализатор програма стручног усавршавања, акредитованог од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, Београд (Каталошки број 11); *Реализатор програма стручног усавршавања, акредитованог од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, Београд (Каталошки број 135); *Рецензент иностраних и домаћих научних радова и публикација.