Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Zbornik radova Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: Izazovi i dileme

 CEO BROJ

Zbornik radova Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: Izazovi i dileme


 

POJEDINAČNI TEKSTOVI

Aleksandar Ignjatović, Živorad Marković ORGANIZACIJA, ZNAČAJ I ULOGA ELEMENTARNIH IGARA U REALIZACIJI FIZIČKIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Ana Vukobrat PRIPREMA DECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ZA POLAZAK U ŠKOLU

Biljana Stojanović RAZVOJ SAMOPOUZDANjA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Boban Janković STAVOVI VASPITAČA O REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Daliborka Živković SPECIJALIZOVANI PROGRAMI U KURIKULUMU PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA

Danijela Apostolović KURIKULUMI PREDŠKOLSKOG VASPITANjA KAO OSNOVA ZA PLANIRANjE I PROGRAMIRANjE RADA VASPITAČA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

Emilija Lazarević, Jelena Stevanović, Nataša Lalić-Vučetić O NEKIM ASPEKTIMA PRIPREME DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA ZA OPISMENjAVANjE RAZVOJ GRAFOMOTORIKE

Emina Kopas-Vukašinović PRETPOSTAVKE KVALITETNOG RAZVOJA PREDŠKOLSKOG DETETA

Ivana Ćirković-Miladinović PRESCHOOL TEACHERS’ BELIEFS ON FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABILITIES OF PRE-SCHOOL CHILDREN

Ivana Milić RITMIČKE SLIKE U FUNKCIJI RAZVOJA PREDŠKOLSKOG DETETA

Jurka Lepičnik Vodopivec PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL TEACHERS AT ENTERING THE CAREER

Ljiljana Jelić, Svetlana Prtenjak-MilenkovićPRIPREMA PREDŠKOLSKOG DETETA ZA PISANJE IZ PERSPEKTIVE VASPITAČA, UČITELJA I RODITELJA

Milivoje V. Mlađenović SCENSKI POTENCIJAL DRAMSKIH TEKSTOVA ZA PREDŠKOLSKI UZRAST

Miomir Z. Milinković,  Mirjana M. Čutović KRAĆE USMENE FORME U FUNKCIJI RAZVOJA GOVORA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Mirjana Stakić IGRE MAŠTE U FUNKCIJI RAZVOJA GOVORA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Nataša Vukićević, Irena Golubović Ilić i Vladimir Stanojević PREDŠKOLSKO VASPITANjE U FUNKCIJIOČUVANjA NARODNE TRADICIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU

Nenad Stevanović RAZVIJANjE KOOPERATIVNOSTI, KOLABORATIVNOSTI I KOMPETITIVNOSTI U RANOM UZRASTU POMOĆU RAČUNARSKE IGRE

Olivera Iskrenović-Momčilović, Ana Momčilović PRIMENA RAČUNARA U RADU SA DECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Predrag Živković MEĐUPOSMATRAČKA POUZDANOST I SLAGANjE PROCENjIVAČA – PREDŠKOLSKIH VASPITAČA U PROCENI SOCIJALNIH ODNOSA U GRUPI

Radmila Milovanović STRAHOVI DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Ružica Petrović OSLOBAĐAJUĆA SNAGA IGRE

Slobodanka Miladinović GRAĐENjE KONCEPTA SAVREMENOG MODELA PARTNERSKOG ODNOSA PORODICE I  PREDŠKOLSKE USTANOVE KROZ MODEL RODITELjSKE UKLjUČENOSTI

Svetlana Mijajlović RAZVIJANjE PROJEKTA U FUNKCIJI SARADNjE VRTIĆA I LOKALNE ZAJEDNICE

Vera Savić CURRENT ISSUES IN LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE AT PRESCHOOL CHALLENGES AND PROSPECTS

Višnja Mićić, Vladimir Vukomanović Rastegorac KAKO NASTAJU REČI IGROLIKI PRISTUP TVORBI REČI U PREDŠKOLSKOJ USTA

Zona V. Mrkalj ULOGA IGRE U RAZVOJU KULTURE USMENOG IZRAŽAVANjA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA