Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Милан Комненовић

Име, средње слово, презиме: Милан С. Комненовић
Звање: Асистент
Датум рођења: 17.10.1992.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: mkomnenovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Понедељак, 10.30 – 11.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 70% радног времена

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Педагогија
Докторат
Мастер 2017. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина МАС Васпитач у домовима
Диплома 2015. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина ОАС Васпитач у домовима

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у педагогију ОАС (Предшколски васпитач 1. година, Васпитач у домовима 1. година);
 2. Модели организације рада у дому ОАС (Васпитач у домовима 3. година);
 3. Домски модели МАС (Васпитач у домовима 1. година);
 4. Домска педагогија МАС (Васпитач у домовима 1. година);
 5. Методика рада у домским и специјализованим установама МАС (Васпитач у домовима 2. година);
 6. Школска и породична педагогија ОАС (Учитељи 3. година);
 7. Академско писање МАС (Учитељ, Васпитач 1. година).

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Комненовић, М. (2016). Значај школе за професионалну оријентацију ученика и њиховo даље образовање, Узданица ХIII(2), 239–253. (M52) ISSN 1451-673X https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/01/UZDANICA_XVIII-2_dec_2016.pdf
 2. Комненовић, М. (2018). Поставке слободног времена ученика у домовима средњих школа. У: М. Лончар-Вујновић (прир.): Наука без граница: Образовање без граница. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 399–414. (М63) ISBN 978-86-6349-105-2 https://drive.google.com/file/d/1-a5GFZekQDWSsdfc5Rt-uSn9atbpJ_YY/view
 3. Комненовић, М. (2018). Ставови Сретена Аџића о јединственој функцији школе и интерната, Узданица, XV/2, 159–169. (М51) ISSN 1451-673X https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/01/UZDANICA_XV-2_dec_18.pdf
 4. Комненовић, М. (2018). Социо-емоционална прилагођеност адолесцената у дому ученика, Зборник радова, 21(20). Педагошки факултет у Ужицу, 71–88. (М52) ISSN 2560-550X http://www.pfu.kg.ac.rs/files/Fakultet/Izdavastvo/Zbornik%20radova%20br.%2020.pdf
 5. Комненовић, М. (2019). Ставови ученика средње школе о оцењивању. У: Снежана Маринковић (прир.): Наука, настава и учење – проблеми и перспективе. Ужице: Педагошки факултет, 253–268. (M63) ISBN 978-86-6191-060-9 https://www.pfu.kg.ac.rs/files/Fakultet/Izdavastvo/Nauka,%20nastava,%20Ucenje%20web.pdf
 6. Komnenović, M. (2020). Professional Development of Boarding School Teachers after Initial Education. Uzdanica, XVII (1), 289–305. (М51) https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.18
 7. Комненовић, М. (2020). Проблеми дефинисања предмета домске педагогије. У: Снежана Маринковић (прир.): Наука и настава у васпитно-образовном контексту. Ужице: Педагошки факултет, 217–230. (M63) DOI 10.46793/STEC20.217K https://pfunaucniskup.files.wordpress.com/2020/10/13-milan-komnenovic-u.pdf
 8. Комненовић, М. (2020). Улога, место и значај дома ученика средњих школа у васпитно-образовном систему. Зборник радова, 23(22). Педагошки факултет у Ужицу, 67–84. (М52) DOI: 10.5937/ZRPFU2022067K https://zbornikradova.pfu.kg.ac.rs/22-4/

Остале активности

Учешће на пројектима: Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу
Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе (179026)
Усавршавања:
Област Интересовања: Школска педагогија, Домска педагогија, Савремени модели наставе
Чланства у организацијама:
Остали подаци: