Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Милан Комненовић

Име, средње слово, презиме: Милан С. Комненовић
Звање: Асистент
Датум рођења: 17.10.1992.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: mkomnenovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: У договору са наставником

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2021. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Педагогија
Мастер 2017. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина МАС Васпитач у домовима
Диплома 2015. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина ОАС Васпитач у домовима

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у педагогију ОАС (Предшколски васпитач 1. година, Васпитач у домовима 1. година);
 2. Модели организације рада у дому ОАС (Васпитач у домовима 3. година);
 3. Домски модели МАС (Васпитач у домовима 1. година);
 4. Домска педагогија МАС (Васпитач у домовима 1. година);
 5. Методика рада у домским и специјализованим установама МАС (Васпитач у домовима 2. година);
 6. Школска и породична педагогија ОАС (Учитељи 3. година);
 7. Академско писање МАС (Учитељ, Васпитач 1. година).
 8. Методика рада домског васпитача (ОАС Васпитач у домовима, 3. година)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Комненовић, М. (2016). Значај школе за професионалну оријентацију ученика и њиховo даље образовање, Узданица ХIII(2), 239–253. (M52) ISSN 1451-673X https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/01/UZDANICA_XVIII-2_dec_2016.pdf
 2. Комненовић, М. (2018). Поставке слободног времена ученика у домовима средњих школа. У: М. Лончар-Вујновић (прир.): Наука без граница: Образовање без граница. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 399–414. (М63) ISBN 978-86-6349-105-2 https://drive.google.com/file/d/1-a5GFZekQDWSsdfc5Rt-uSn9atbpJ_YY/view
 3. Комненовић, М. (2018). Ставови Сретена Аџића о јединственој функцији школе и интерната, Узданица, XV/2, 159–169. (М51) ISSN 1451-673X https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/01/UZDANICA_XV-2_dec_18.pdf
 4. Комненовић, М. (2018). Социо-емоционална прилагођеност адолесцената у дому ученика, Зборник радова, 21(20). Педагошки факултет у Ужицу, 71–88. (М52) ISSN 2560-550X http://www.pfu.kg.ac.rs/files/Fakultet/Izdavastvo/Zbornik%20radova%20br.%2020.pdf
 5. Комненовић, М. (2019). Ставови ученика средње школе о оцењивању. У: Снежана Маринковић (прир.): Наука, настава и учење – проблеми и перспективе. Ужице: Педагошки факултет, 253–268. (M63) ISBN 978-86-6191-060-9 https://www.pfu.kg.ac.rs/files/Fakultet/Izdavastvo/Nauka,%20nastava,%20Ucenje%20web.pdf
 6. Komnenović, M. (2020). Professional Development of Boarding School Teachers after Initial Education. Uzdanica, XVII (1), 289–305. (М51) https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.18
 7. Комненовић, М. (2020). Проблеми дефинисања предмета домске педагогије. У: Снежана Маринковић (прир.): Наука и настава у васпитно-образовном контексту. Ужице: Педагошки факултет, 217–230. (M63) DOI 10.46793/STEC20.217K https://pfunaucniskup.files.wordpress.com/2020/10/13-milan-komnenovic-u.pdf
 8. Комненовић, М. (2020). Улога, место и значај дома ученика средњих школа у васпитно-образовном систему. Зборник радова, 23(22). Педагошки факултет у Ужицу, 67–84. (М52) DOI: 10.5937/ZRPFU2022067K https://zbornikradova.pfu.kg.ac.rs/22-4/
 9. Комненовић, М. и Милановић, Н. (2021). Мишљење ученика основних школа о квалитету онлајн-наставе током пандемије Ковида 19. Узданица, XVIII/2, 51–66. (М51) https://doi.org/10.46793/Uzdanica18.II.051K
 10. Стојадиновић, М., Ристановић, Д. и Комненовић, М. (2021). Ефекат пројектне наставе на академско постигнуће: метаанализа. Институт за педагошка истраживања, 53(2), 261–279. (М23) https://doi.org/10.2298/ZIPI2102261S
 11. Комненовић, М. и Милановић, Н. (2021). Похађање приватних часова током онлајн наставе проузроковане пандемијом Ковид-19. У: Снежана Маринковић (прир.): Наука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту. Ужице: Педагошки факултет, 295–308. (M33) http://dx.doi.org/10.46793/NNU21.295K
 12. Комненовић, М., Живковић, П. и Ристановић, Д. (2022). Теоријске дилеме конституисања домске педагогије као педагошке дисциплине. Узданица, XIX (2), 161-179. https://doi.org/10.46793/Uzdanica19.2.161K

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе (179026)

2. Билатерални пројекат Кризе, изазови и савремени образовни систем (Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Филозофски факултет, Универзитет Црне Горе.

3. Интеринституционални пројекат Професионалне компетенције научноистраживачког подмлатка у систему универзитетског образовања (Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу).

Усавршавања: University of Maribor Open Science Summer School (Maribor, Slovenia, 12 - 16. September 2022)
Learning and developing skills in the fields of research data management, open access to research results, the use of open research infrastructure, supercomputing resources and the European Open Science Cloud.
Област Интересовања: Школска педагогија, Домска педагогија, Савремени модели наставе
Чланства у организацијама:
Остали подаци: