Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

dr Jelena Spasić

Ime, srednje slovo, prezime: Jelena, Lj. Spasić
Zvanje: Vanredni profesor
Datum rođenja: 24.10.1981
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Srpski jezik sa metodikom
Katedra: Katedra za filološke nauke
Kabinet: K24
Telefon:
e-mail: jelenaspasic2410@gmail.com
Konsultacije: utorak 12.30‒13.30

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2022. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Srpski jezik sa metodikom nastave
Doktorat 2016. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu Savremeni srpski jezik
Diploma 2005. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Srpski jezik i književnost

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Srpski jezik, OAS
 2. Metodika razvoja govora, OAS
 3. Metodički praktikum, OAS
 4. Jezičke igre u govornom razvoju, MAS
 5. Jezičke igre u govornom razvoju, MAS

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

 1. Teorijsko-metodološka pitanja metodike nastave srpskog jezika i književnosti
 2. Govorne igre u nastavi srpskog jezika i književnosti

Reprezentativne reference

 1. Ranđelović, V., Spasić, J. (2022). Krivično delo uvrede: zakonska regulativa i jezička analiza uvrede u sudskim presudama. CM – Communication and Media. 51, 69‒96. DOI: 10.5937/cm17-36851 [M24]
 2. Spasić, J. (2022). Jezičke igre u udžbenicima srpskog jezika za prvi razred osnovne škole. Inovacije u nastavi. 35(4), 73‒84. DOI: 10.5937/inovacije2204073S [M23]
 3. Spasić, J. (2022). Idiostil kolumni Moma Kapora u Vodiču kroz srpski mentalitet. Nasleđe. 53, 61‒76, doi: 10.46793/NasKg2253.061S [M23]
 4. Spasić, J. (2022). Slikovnice u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima osnovne škole. Detinjstvo : časopis o književnosti za decu. 48(3), 123‒132. [M51]
 5. Spasić, J. (2022). Jezičke igre u Poletarcu Dušana Radovića. Detinjstvo : časopis o književnosti za decu, 48(4), 51‒62. [M51]
 6. Spasić, J. (2022). Informativni tekstovi u udžbenicima srpskog jezika za četvrti razred osnovne škole. Metodički vidici, 13, 61‒77. doi: 10.19090/MV.2022.13.61-77 [M51]
 7. Stanković, S.,. Spasić, J., Petrović Dušanović, K. (2022). Mogućnosti za razvoj fine motorike na predškolskom uzrastu kroz program fonetske gimnastike. Uzdanica. 19(2), 215‒227. [M51]
 8. Spasić J. (2020). Jezičko-stilska sredstva za iskazivanje etnostereotipa u naslovima srpske i slovenačke štampe. Nasleđe. 47, 9‒24.
 9. Spasić J. (2019), Frazeologija u novinskoj vesti i novinskom izveštaju. Nasleđe. 42, 253–266.
 10. Spasić J. (2019), Nastava novinarske stilistike u svetlu sociologije medija, Sociološki pregled, 53 (2), 577–595. doi: 10.5937/socpreg53-20634

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: ‒ Učešće u naučnom projektu 178014 Dinamika struktura savremenog srpskog jezika, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije u periodu 2010 ‒ decembar 2024. godine.
‒ Učešće u projektu Sto dvadeset godina društva „Uzdanica” – proučavanje, očuvanje i predstavljanje arhivske građe vezane za osnivanje i rad Društva, koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, 2019. godine.
‒ Učešće u bilateralnom naučnom projektu Krize, izazovi i savremeni obrazovni sistem, koji realizuju Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (Srbija) i Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore (Crna Gora), jun 2021 ‒ januar 2023.
‒ Učešće u bilateralnom naučnom projektu Pozitivno obrazovanje – doživljaj psihološkog blagostanja i ostvarivanje optimalnih obrazovnih postignuća, koji realizuju Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (Srbija) i Pedagoški fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (Republika Srpska).
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja: Stilistika srpskog jezika
Članstva u organizacijama: Član Medijalingvističke komisije pri Međunarodnom komitetu slavista.
Ostali podaci: