Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Јелена Спасић

Име, средње слово, презиме: Јелена, Љ. Спасић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 24.10.1981
Ужа научна односно уметничка област: Српски језик са методиком
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет: К24
Телефон:
е-mail: jelenaspasic2410@gmail.com
Консултације: уторак 12.30‒13.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2022. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Српски језик са методиком наставе
Докторат 2016. Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу Савремени српски језик
Диплома 2005. Филолошки факултет Универзитета у Београду Српски језик и књижевност

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Српски језик, ОАС
 2. Методика развоја говора, ОАС
 3. Методички практикум, ОАС
 4. Језичке игре у говорном развоју, МАС
 5. Језичке игре у говорном развоју, МАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Теоријско-методолошка питања методике наставе српског језика и књижевности
 2. Говорне игре у настави српског језика и књижевности

Репрезентативне референце

 1. Ранђеловић, В., Спасић, Ј. (2022). Кривично дело увреде: законска регулатива и језичка анализа увреде у судским пресудама. CM – Communication and Media. 51, 69‒96. DOI: 10.5937/cm17-36851 [М24]
 2. Спасић, Ј. (2022). Језичке игре у уџбеницима српског језика за први разред основне школе. Иновације у настави. 35(4), 73‒84. DOI: 10.5937/inovacije2204073S [М23]
 3. Спасић, Ј. (2022). Идиостил колумни Мома Капора у Водичу кроз српски менталитет. Наслеђе. 53, 61‒76, doi: 10.46793/NasKg2253.061S [М23]
 4. Спасић, Ј. (2022). Сликовнице у настави српског језика у млађим разредима основне школе. Детињство : часопис о књижевности за децу. 48(3), 123‒132. [М51]
 5. Спасић, Ј. (2022). Језичке игре у Полетарцу Душана Радовића. Детињство : часопис о књижевности за децу, 48(4), 51‒62. [М51]
 6. Спасић, Ј. (2022). Информативни текстови у уџбеницима српског језика за четврти разред основне школе. Методички видици, 13, 61‒77. doi: 10.19090/MV.2022.13.61-77 [М51]
 7. Станковић, С.,. Спасић, Ј., Петровић Душановић, К. (2022). Могућности за развој фине моторике на предшколском узрасту кроз програм фонетске гимнастике. Узданица. 19(2), 215‒227. [М51]
 8. Спасић Ј. (2020). Језичко-стилска средства за исказивање етностереотипа у насловима српске и словеначке штампе. Наслеђе. 47, 9‒24.
 9. Спасић Ј. (2019), Фразеологија у новинској вести и новинском извештају. Наслеђе. 42, 253–266.
 10. Спасић Ј. (2019), Настава новинарске стилистике у светлу социологије медија, Социолошки преглед, 53 (2), 577–595. doi: 10.5937/socpreg53-20634

Остале активности

Учешће на пројектима: ‒ Учешће у научном пројекту 178014 Динамика структура савременог српског језика, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије у периоду 2010 ‒ децембар 2024. године.
‒ Учешће у пројекту Сто двадесет година друштва „Узданица” – проучавање, очување и представљање архивске грађе везане за оснивање и рад Друштва, који је суфинансирало Министарство културе и информисања Републике Србије, 2019. године.
‒ Учешће у билатералном научном пројекту Кризе, изазови и савремени образовни систем, који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Србија) и Филозофски факултет Универзитета Црне Горе (Црна Гора), јун 2021 ‒ јануар 2023.
‒ Учешће у билатералном научном пројекту Позитивно образовање – доживљај психолошког благостања и остваривање оптималних образовних постигнућа, који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву (Република Српска).
Усавршавања:
Област Интересовања: Стилистика српског језика
Чланства у организацијама: Члан Медијалингвистичке комисије при Међународном комитету слависта.
Остали подаци: