Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Јелена Спасић

Име, средње слово, презиме: Јелена, Љ. Спасић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 24.10.1981
Ужа научна односно уметничка област: Српски језик са методиком
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет: К24
Телефон: 034/347-027
е-mail: jelenaspasic2410@gmail.com
Консултације: уторак: 14.00 – 15.00 Кабинет К24

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Српски језик са методиком наставе
Докторат 2016. Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу Савремени српски језик
Диплома 2005. Филолошки факултет Универзитета у Београду Српски језик и књижевност

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Српски језик, ОАС
 2. Српски језик I, ОАС
 3. Српски језик II, ОАС
 4. Meтодика развоја говора, ОАС
 5. Методички практикум развоја говора, ОАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Спасић Ј. (2019), Фразеологија у новинској вести и новинском извештају, Наслеђе, год. 16, бр. 42, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 253–266. М24
 2. Спасић Ј. (2019), Настава новинарске стилистике у светлу социологије медија, Социолошки преглед, 53 (2), (у штампи). М24
 3. Спасић Ј. (2017), Диференцијалне језичко-стилске карактеристике новинског извештаја, Српски језик – студије српске и словенске, Београд: Филолошки факултет, Београд; Филозофски факултет, Никшић; Филозофски факултет, Бања Лука, Филозофски факултет, Источно Сарајево; Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, бр. 22, 609–628. М24
 4. Спасић Ј. (2018), Језик и стил Нушићевих колумни, CM: Communication and Media, 13 (44), 117–144. М51
 5. Спасић Ј. (2018), Средства исказивања локативности у новинској вести и новинском извештају, У Б. Јовановић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 48/4, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 25–38. М51
 6. Спасић Ј. (2016), Ентимем и епифонем у „Путопису кроз биографију“ Мома Капора, Наслеђе : часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 34 (2016), ур. Драган Бошковић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 145–158. M51
 7. Спасић Ј. (2019), Релативне клаузе у новинској вести и новинском извештају, Липар, год. 19, бр. 67, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 117–128. М52
 8. Спасић Ј. (2017), Функционалност знања ученика средње школе о фразологизмима у новинској вести и новинском извештају, Методичка пракса : часопис за наставу и учење, Београд: Учитељски факултет Универзитета у Београду, бр. 1 (2017), св. 13, година XVII, 55–70. M53
 9. Спасић, Ј. (2014). Фигуре понављања у „Путопису кроз биографију“ Мома Капора, У Милош Ковачевић (ур.), Наука и глобализација : зборник радова са научног скупа, Источно Сарајево: Филозофски факултет, 161‒173. M14
 10. Спасић, Ј. (2014). Восијанска антономазија – вишезначност антропонима, Српски језик, књижевност, уметност : Зборник радова са VIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, (25‒26. X 2013), књ. 1, Вишезначност у језику, ур. Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 135‒145. M14

Остале активности

Учешће на пројектима: 178014 Динамика структура савременог српског језика (2011–2015)
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: