Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Бојана Димитријевић

Име, средње слово, презиме: Бојана М. Димитријевић
Звање: Доцент
Датум рођења: 23.05.1983.
Ужа научна односно уметничка област: Психологија у васпитно-образовном раду
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: К23
Телефон:
е-mail: bojana.dim@gmail.com , bojana.dimitrijevic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: У договору са професором

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу Специјално педагошке и психолошке науке (интерполарни ниво) - Статутом Факултета из 2018. године учињена еквивалентном са ужом области Психологија у васпитно - образовном раду
Докторат 2019. Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Психолошке науке
Мастер 2011. Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Психолошке науке
Диплома 2010. Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Психолошке науке

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Инклузија у образовању (ОАС, трећа година, смерови Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима)
 2. Интеркултурално образовање (ОАС, друга година, смерови Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима)
 3. Конструктивно решавање сукоба (ОАС, прва година, смерови Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима)
 4. Развојна психологија (ОАС, прва година, смер Учитељ)
 5. Инклузивно образовање – теорија и пракса (МАС, прва година, смерови Учитељ и Васпитач у предшколским установама; друга година, смер Васпитач у домовима)
 6. Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду (МАС, прва година, смерови Васпитач у домовима, Учитељ, Васпитач у предшколским установама)
 7. Медијација и комуникација у васпитно–образовном раду (МАС, друга година, смер Васпитач у домовима)
 8. Педагошко лидерство (МАС, прва година, студијски програм Лидерство у образовању)
 9. Психологија мотивације и емоција (ОАС, прва година, студијски програм Психологија)
 10. Увод у развојну психологију (ОАС, друга година, студијски програм Психологија)
 11. Развојна психологија (ОАС, друга година, студијски програм Психологија)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Dimitrijević, B. (2019). Interkulturalna osetljivost i uverenja nastavnika o kulturnim razlikama u školskom kontekstu (Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Beograd, Srbija). Retrieved from http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/12225/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y (M70)
 2. Dimitrijević, B., Petrović, D., & Leutwyler, B. (2017). Implicitna uverenja nastavnika o učenicima romske i mađarske kulturne grupe. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 49 (1), 55–76. doi: 10.2298/ZIPI1701055D. (М24) http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2017/0579-64311701055D.pdf
 3. Starčević, J., Dimitrijević, B., & Macura, S. (2016). Rethinking the role of pedagogical assistants: establishing cooperation between Roma families and schools in Serbia. CEPS Journal, 6 (4), 73–91. ISSN 1855-9719. (М52) https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/54/17
 4. Macura, S., & Dimitrijević, B. (2016). Cross-cultural field experience as a pre-service teacher preparation strategy for teaching Roma pupils in Serbia. Journal of Contemporary Educational Studies, 2, 46–62. ISSN: 0038 047 (Q3/М24) https://www.sodobna-pedagogika.net/en/archive/load-article/?id=1175
 5. Macura, S., & Dimitrijević, B. (2016). Preparing Student Teachers for Multicultural Settings. In E. Messner, D. Worek & M. Peček (Eds.), Teacher Education for Multilingual and Multicultural Settings, ENTEP Book (pp. 64–74). Graz, Germany: Leykam. ISBN 978-3-7011-0361-4 (М33)
 6. Starčević, J., & Dimitrijević, B. (2016). Teacher education: Towards the development of high-quality pedagogical profiles. In J. Teodorović (Ed.), Improving Quality of Education in Elementary Schools, International scientific conference proceedings (pp. 92 – 95). Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-7604-150-3 (М33) https://ieeps.edu.rs/wp-content/uploads/2016/10/Zbornik_radova_Unapredjivanje_kvaliteta...pdf
 7. Dimitrijević, B., & Petrović, D. (2014). Pristupi i strategije za multikulturalno obrazovanje nastavnika–Iskustva Sjedinjenih Američkih Država. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 46 (1), 69–90. doi: 10.2298/ZIPI1401069D (M24) https://www.ipisr.org.rs/images/arhiva-zbornika/49/Bojana%20Dimitrijevic%202017.pdf
 8. Leutwyler, B., Mantel, C., Petrović, D., Dimitrijević, B., & Zlatković, B. (2014). Teachers’ Beliefs about Intercultural Education: Different Levels of Intercultural Sensitivity in Schooling and Teaching. Educational Research, 5 (8), 280–289. doi: 10.14303/er.2014.196. (М52) https://www.interesjournals.org/articles/teachers-beliefs-about-intercultural-education-different-levels-of-intercultural-sensitivity-in-schooling-and-teaching.pdf
 9. Petrović, D., & Dimitrijević, B. (2013). Kako školski psiholozi u Srbiji vide svoju profesionalnu ulogu? Nastava i vaspitanje, 62 (3), 421–437. ISSN 0547-3330 (М24) https://www.pedagog.rs/nastava-i-vaspitanje/#140-2013

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Serbian Education for Roma Inclusion: Understanding and assessing teachers’ intercultural sensitivity in Serbia Института за психологију Филозофског факултета у Београду, Института за интернационалну кооперацију у образовању Универзитета за образовање наставника, Централна Швајцарска, Цирих и Учитељског факултета у Врању (март 2014 - фебруар 2017).

2. Images of Intercultural Education and their Implications for Teacher training Института за психологију Филозофског факултета у Београду и Института за интернационалну кооперацију у образовању, Универзитета за образовање наставника, Централна Швајцарска, Цирих (2012 - 2014).

3. Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education – HAMOC, број 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR (2014 -2015)

4. Comenius IEEPS project: Improving education effectiveness of primary schools (2015-2016)


Усавршавања: Студијска путовања:

1. Педагошки факултет Универзитета у Љубљани, Словенија (од 15. до 20. марта 2015) у оквиру пројекта Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education – HAMOC, број 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

2. Универзитет за образовање наставника, Цуг, Швајцарска (од 28. априла до 4. маја 2013; од 6. до 17. јануара 2014; од 11. до 19. августа 2014; од 17. до 22. августа 2015).

Едукације:

1. квалификовани администратор за Инвентар интеркултуралног развоја (Минхен, Немачка, од 20. до 23. маја 2014)

2. курс из области квалитативне и дискурс анализе при Филозофском факултету у Београду: Doing qualitative research: how to organize and to analyze talk-in-interaction, Francesco Arcidiacono (од 13. до 17. септембра 2010)

3. курс из области квалитативне анализе података помоћу софтвера МАXQDA.


Област Интересовања: Инклузија у образовању; Психологија у образовању; Интеркултурално образовање; Развојна психологија


Чланства у организацијама: Друштво психолога Србије, Секција универзитетских наставника психологије образовања


Остали подаци: Члан Комисије за измену упитника за студентску евалуацију квалитета наставног предмета и студентску евалуацију и самоевалуацију рада наставника и сарадника
Члан Комисије за квалитет студијског програма Психологија Универзитета у Крагујевцу
Члан Издавачког савета Центра за издавачку делатност Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Члан Комисије за процену социјалних вештина на пријемном испиту, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу
Члан Комисије за етичност психолошких истраживања, Универзитет у Крагујевцу
Члан Организационог одбора међународне научне конференције Improving quality of education in elementary schools у организацији Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Института за педагошка истраживања и Завода за унапређивање образовања и васпитања и технички уредних зборника радова
Учешће у припреми и реализацији припремне наставе за пријемни испит за студијски програм Психологија
Аутор и реализатор акредитованог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Квалитетна настава III – Когнитивни аспекти успешног поучавања и учења