Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Весна Трифуновић

Весна С.Трифуновић
Име, средње слово, презиме: Весна С.Трифуновић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 11.02.1966.
Ужа научна односно уметничка област: Социологија образовања
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: К13
Телефон:
е-mail: vesna.trifunovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Среда: 9.30 – 10.30
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2019 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Социологија образовања
Докторат 2006. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Социологија образовања, Социологија културе
Магистратура 1998. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Социологија друштвеног развоја
Диплома 1989. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Социологија образовања

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Социологија
 2. Увод у проучавање друштва
 3. Социологија образовања
 4. Социологија културе
 5. Млади и савремено друштво
 6. Култура и друштво

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Културолошки аспекти разредне наставе
 2. Одабрана поглавља из природних и друштвених наука

Репрезентативне референце

 1. Mikanović, B., Trifunović, V., Budimir-Ninković, G. (2020). Family and Continued Education of Primary School Students, Educational Studies, 71 (131), 1: 192 – 210. Scientific article UDC: 37.015.4 ISSN 0038 0474 UDC 37.01 (Scopus)
 2. Трифуновић, С. В., Здравковић, Д., Станојевић, Д. (2021) Припрема будућих учитеља и проблем формирања културног идентитета, ТЕМЕ, Vol. XLV, No 1, 2021, стр. 1-17. ISSN 0353-7919 ISSN 1820-7804 https://doi.org/10.22190/TEME180601001T UDK 371.12:37:017. COBISS.SR-ID559631 (М24)
 3. Trifunović, V., Petrović, R. (2018). Kultura sećanja: spomen-obeležja iz velikog rata u sadržajima udžbenika istorije u gimnazijama u Republici Srbiji i zakonska regulativa o vojnim spomen-obeležjima iz Velikog rata, Nasleđe, Vol. XIV, no. 41: 211-222. 371.671:94 340:725.945 94(100)"1914/1918" ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068 (Erih plus, MLA) M24
 4. Maрковић М. Ж., Трифуновић, С.В. (2017). Пол и насиље међу ученицима основношколског узраста, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, број XLVII (1) : 63-82. DOI: 10.5937/ zrffp47-12473 ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082 (Erih Plus, MLA)
 5. Marković Živorad, Trifunović Vesna & Šekeljić Goran.(2016). School Clubs and Violence among Primary School Student. TEME, Vol. XL, No 4: 1275-1290. UDK 371.83:316.624-057.874 DOI: 10.22190/TEME1604275M ISSN: 0353-7919 (Print) ISSN: 1820-7804 (Online) COBISS. SR-ID 559631 (М24)
 6. na S. Trifunović. (2019). Some tendencies in teachers’ preparation for work with children of atypical development in the Republic of Serbia. Research Result. Sociology and Management, Vol.5, № 1: 70-81 DOI: 10.18413/2408-9338-2019-5-1-0-6 ISSN 2408-9338 (Erih plus)
 7. Трифуновић, С. Весна. (2022). Вредносне oријентације младих, Društvene devijacije, 2022, Vol. VII, No. 1: 533-541. УДК:371.313:158.8 ISSN 2566-3224 (Erih plus)
 8. Ružica Ž. Petrović. Vesna S. Trifunović. (2022). Etički kodeks i moralni integritet univerzitetskih nastavnika, Research in Pedagogy, Vol. 12, No. 2, Year 2022, pp. 461-470.
 9. Трифуновић, С. Весна. Друштвена криза и образовање, Узданица, 2021, XVIII/2 : 357–370. ISSN 1451-673X УДК 316.42:37(497.11) DOI 10.46793/Uzdanica18.II.357T
 10. Трифуновић, Весна & Петровић, Владан. (2018). Скице за портрет живота у пограничју: Кладово и Голубац. Нови Сад: Прометеј; Ниш: Машински факултет: ЈУНИР. ISBN 978-86-515-1337-7 COBISS.SR-ID 322223879

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Пројекат „Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије» (179013) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије (.

2. Пројекат „Ефекти примене физичке активности на локомоторни, метаболички,психо-социјални и васпитни статус популације РСрбије“(47015) Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије .

3. TEMPUS IV 159074 – ЈPCR, 2010 -2013: Education Policy Study Program in Serbia and Montenegro.

4. Tempus Project No. 517319-Tempus-1-2011-1-UK-Tempus-JPCR.
Bilateralni projekat sa Slovenijom: Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching in the function of accomplishing transparency of university education and raising the competitiveness in the national and international market of knowledge.

5.Билатерални пројекат „Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања“, који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р.Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Р.Словенија) (2017-2019).

6. Билатерални пројект „Кризе, изазови и савремени образовни систем” који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Србија) и Филозофски факултет Универзитета Црне Горе (Црна Гора) (2021– 2023).

7. Билатерални пројекат „Позитивно образовање – доживљај психолошког благостања и остваривање оптималних образовних постигнућа“ који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Србија) и Педагошки факултет у Бијељини (Република Српска) (2022 – 2024).
Усавршавања: Студијска путовања: Архус Универзитет (Данска) и Католички Универзитет у Лувену (Белгија) поводом активности у оквиру пројекта TEMPUS IV 159074 – ЈPCR, 2010 -2013: Education Policy Study Program in Serbia and Montenegro.
Област Интересовања: Образовање, образовне политике, култура, религија, идентитет, културни идентитет, породица
Чланства у организацијама: Југословенско удружење за научно истраживање религије (ЈУНИР)
Остали подаци: