Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Nina Marković

Ime, srednje slovo, prezime: Nina B. Marković
Zvanje: Asistent
Datum rođenja: 1.11.1988.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Književnost sa metodikom
Katedra: Katedra za filološke nauke
Kabinet: K24
Telefon:
e-mail: markovinina@yahoo.com
Konsultacije: utorak 14.00 – 15.00, sreda 14.00 – 15.00

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2015. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu Književnost sa metodikom nastave
Diploma 2012. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Uvod u proučavanje književnosti
 2. Književnost za decu
 3. Metodički praktikum razvoja govora
 4. Usmena književnost i razvoj govora
 5. Uvod u istoriju srpske književnosti 1
 6. Uvod u istoriju srpske književnosti 2
 7. Uvod u istoriju srpske književnosti 3

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

Reprezentativne reference

 1. Marković, N. (2017). Modelovanje prostora i karakterizacija likova u romanu Ne tuguj bronzana stražo Branka Ćopića. U B. Tošović (ur.) Ćopićeva poetika prostora (139–151). Graz/Grac ‒ Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske.
 2. Marković, N. (2017). Postmodernistička svetlost u bunaru prošlosti: istina prošlosti i čoveka u istoriji u romanu Sudbina i komentari Radoslava Petkovića. U T. Rosić (ur.) Uzdanica: časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, XIV/1 (181–195). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 3. Marković, N. (2017). Odnos istorijske stvarnosti i fikcije u romanu Senke na zidu Radoslava Petkovića. U M. Kulić (ur.) Nauka i sloboda, zbornik radova sa naučnog skupa, knj. 11, tom 1 (487–501). Pale: Filozofski fakultet.
 4. Marković, N. (2015). Paradoksalnost sudbina folklornih junaka u dramama Borislava Mihajlovića Mihiz i Ljubomira Simovića. U B. Tošović, Arno Wonisch (Hrsg.) Paradoxa in den slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen (57–69). Hamburg.
 5. Marković, N. (2015). Gde pronaći izlaz – Granice slobode individualnog postojanja u romanu Omerpaša Latas Ive Andrića. U M. Kovačević (ur.) Nauka i sloboda, zbornik radova sa naučnog skupa, knj. 9, tom 1/2 (675–690). Pale: Filozofski fakultet.
 6. Marković, N. (2015). Srpski srednjovekovni dvor u narodnoj poeziji. U M. Anđelković (ur.) Savremena proučavanja jezika i književnosti: zbornik radova sa VI naučnog skupa mladih filologa Srbije, VI, knj. 2 (331–343). Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.
 7. Marković, N. (2014). Tajna priče ponornice (O oblikovanju narativa u romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića). U T. Rosić (ur.) Uzdanica: časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, XI/2 (69–82). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 8. Marković, N. (2014). Centar vasione je uvek blizu – aspekti slobode u prozi Igora Kolarova. U V. Jovanović, T. Rosić (ur.) Književnost za decu u nauci i nastavi, pos. izd., knj. 18 (301–315). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 9. Marković, N. (2014). Marko Kraljević u srpskoj istorijskoj drami 19. i prve polovine 20. veka. U R. Mikić (ur.) Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, god. IX (125–153). Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
 10. Marković, N. (2014). Umetnost koja prevazilazi liniju horizonta (Lirizacija proze u romanu Sitničarnica „Kod srećne ruke“ Gorana Petrovića). Anali Filološkog fakulteta, br. 26, sv. 2. Beograd: Filološki fakultet.

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: 1. Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića, projekat Instituta za slavistiku „Karl Franc“ Univerziteta u Gracu i Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banjaluci 2. Studentski projekat Novi slavistički horizonti Instituta za slavistiku „Karl Franc“ Univerziteta u Gracu
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja: srpska književnost 20. i 21. veka, usmena književnost, književnost za decu
Članstva u organizacijama:
Ostali podaci: