Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

dr Marija Stanojević Veselinović

Ime, srednje slovo, prezime: Marija, M, Stanojević Veselinović
Zvanje: Docent
Datum rođenja: 28.09.1983.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Nemački jezik sa metodikom
Katedra: Katedra za filološke nauke
Kabinet: Za filološke nauke
Telefon:
e-mail: majastanojevic2@gmail.com
Konsultacije: sreda 11.00 – 12.30, petak 11.00 – 11.40
Bibliografija: Preuzmi dokument

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu (56%) i OŠ „Boško Đuričić“ u Jagodini (44%)

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2015. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerzitet u Kragujevcu Filološke nauke (Nemački jezik sa metodikom nastave)
Doktorat 2014 (odobrena disertacija) FILUM, Univerzitet u Kragujevcu Kontrastivna frazeologija za jezički par srpski-nemački
Diploma 2007. FILUM, Univerzitet u Kragujevcu Filološke nauke (Nemački jezik i književnost)

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Strani jezik (Nemački jezik – opšti) - Učitelj OAS
 2. Početni nemački jezik - Učitelj OAS, Vaspitač u predškolskim ustanovama OAS, Vaspitač u domovima OAS
 3. Strani jezik struke (Nemački jezik struke) - Učitelj OAS
 4. Strani jezik (Nemački jezik) - Vaspitač u predškolskim ustanovama OAS, Vaspitač u domovima OAS
 5. Srednji nemački jezik - Učitelj OAS, Vaspitač u predškolskim ustanovama OAS, Vaspitač u domovima OAS
 6. Akademski strani jezik (Akademski nemački jezik)- Master učitelj MAS, Master vaspitač u predškolskim ustanovama MAS, Master vaspitač u domovima MAS

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

Reprezentativne reference

 1. 1. Stanojević, M. (2011). Benjaminov esej Zadatak prevodioca i njegova srodnost sa teorijom jezika Vilhelma fon Humbolta, istraživanja Krisole Kambas, Zbornik radova sa III naučnog skupa mladih filologa Srbije, knjiga 1, Savremena proučavanja jezika i književnosti, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, 2011, 391-396. ISBN 978-86-85991-39-4 (broš.) UDK 81̍25, M45
 2. 2. Stanojević, M. (2012). Tipični govori u odlomku Čarobni breg „O krstionici i o dedinom dvostrukom liku“ Tomasa Mana i njegovom prevodu na srpski jezik, Časopis Radovi, br.13, knjiga 1, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 499-506. UDK: 811.112.2̍ 367.52 ISSN 1512-5858 E-ISSN 2232-8343, M51
 3. 3. Stanojević, M. (2013) Uticaj prefiksa na valentnost glagola u nemačkom i srpskom jeziku, Zbornik radova sa V naučnog skupa mladih filologa Srbije, knjiga 1, Savremena proučavanja jezika i književnosti, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, 2013, 97-106. ISBN 978-86-85991-60-8 (broš.) UDK: 811.112.2̕ 373.611̕ 367.625 811.163.41̕ 373.611̕ 367.625,M45
 4. 4. Stanojević, M. (2016). Komparativni frazeologizmi koji se odnose na karakterne osobine čoveka i njihovi korespondenti u nemačkom jeziku, Zbornik radova sa VII naučnog skupa mladih filologa Srbije, Savremena proučavanja jezika i književnosti, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, 2015, ISBN 978-86-85991-88-2, M45
 5. 5. Stanojević Veselinović, M. (2016). Pridevski komparativni frazeologizmi sa zoonimom kao sastavnim delom i njihovi korespondenti u nemačkom jeziku, Časopis Uzdanica, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, 2016, 31-52, UDK: 811.163.41'373.7:811.112.2'373.7, M52
 6. 6. Stanojević Veselinović, M. (2017). IH KAN DEUTSCH SHREIBEN – PROBLEMI SA ORTOGRAFIJOM NEMAČKOG JEZIKA KAO DRUGOG STRANOG JEZIKA KOD STUDENATA I UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE, METODIČKA PRAKSA časopis za nastavu i učenje: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu,2017, str. 153-160,UDK 37.013, M53
 7. 7. Ćirković Miladinović I., Stanojević Veselinović M. (2018)

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: DSD (nemačka jezička diploma)
Usavršavanja: 1. Položen ispit za licencu, OŠ „Drinka Pavlović“ 11000 Beograd, Ministarstvo prosvete, 12.03.2015. 2. Seminar Građansko vaspitanje za sedmi razred, Ministarstvo prosvete u saradnji sa Građanskim inicijativama, 2009. 3. Seminar:„Pisanje projekata i informacije o donacijama“, CEUP, 2016 4. Licenca za ispitivača na DSD-ispitima (ispitima za nemačku jezičku diplomu, ZfA Beograd, 25.11. -27.11. 2016. 5.Seminar-FORTBILDUNGSKURS FÜR DEUTSCHLEHRKRÄFTE, Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V. Sprachkurse Fortbildung Prüfungszentrum, 15.10. -28.10. 2017.
Oblast Interesovanja: Metodika nastave nemačkog jezika, frazeologija, kontrastivna lingvistika,
Članstva u organizacijama: Prvi saradnik Austrijskog instituta u Jagodini
Ostali podaci: