Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Маја Димитријевић

Име, средње слово, презиме: Маја, М. Димитријевић
Звање: Доцент
Датум рођења: 2.5.1973.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе српског језика и књижевности
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: К 25, други спрат
Телефон:
е-mail: maja0205@gmail.com
Консултације: понедељак, четвртак 11.30-12.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе српског језика и књижевности
Докторат 2016. Филолошки факултет Универзитета у Београду Методика наставе српског језика и књижевности, Српска књижевност
Магистратура 2010. Педагошки факултет у Јагодини Методика наставе српског језика и књижевности
Диплома 2003. Филолошки факултет Универзитета у Београду Српска књижевност

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе српског језика и књижевности
 2. Методички практикум српског језика и књижевности
 3. Књижевни жанр у настави
 4. Настава граматике у основној школи
 5. Стваралачка настава језика и књижевности

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Димитријевић, М. (2012). Једна те иста бескрајна прича, Свеске Задужбине Иве Андрића, XXXI/29, 260–281. ISSN 0352-0862 = Свеске Задужбине Иве Андрића; COBISS.SR-ID 608783 [M52]
 2. Димитријевић, М. (2012). Одучавање од страха. (О прози за децу и младе Светлане Велмар-Јанковић), у: Пантић Михајло (прир.) Бездане светлости: о књижевном делу Светлане Велмар-Јанковић, (227–238). Београд: Библиотека града. ISBN 978-86-7448-228-0; COBISS.SR-ID 193678860; скуп одржан 5. априла 2012. [M63]
 3. Стевановић Ј., Димитријевић М. (2013). Подстицање иницијативе, сарадње и стваралаштва у настави српског језика и књижевности, у: Шевкушић Славица (ур.) Зборник Института за педагошка истраживања, вол. 45, бр. 2 (381–403). Београд: Институт за педагошка истраживања. ISSN 0579-6431; UDK 371.3::821.163.41; 159.954/.956-057.874; 371.382; DOI 10.2298/ZIPI1302381S. [M24]
 4. Димитријевић, М. (2013). Лирски породични портрети у прози Бранка Ћопића / Lyrische Familienporträts in der Prosa von Branko Ćopić, у: Tošović Branko (ur.) Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima / Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić (153–162). Grac – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske. ISBN 978-3-9503561-2-0; ISBN 978-99938-30-60-3; COBISS.BH.ID 3846936 [M14]
 5. Димитријевић, М. (2013). Марко Краљевић – традиционални јунак у савременим наставним околостима, у: Ковачевић Милош (ур.), Наука и традиција (1069–1084). Источно Сарајево: Филозофски факултет. ISBN 978-99938-47-47-2; COBISS.BH-ID 3643160 [M14]
 6. Димитријевић, М. (2014). Методички приступ негативном јунаку у млађим разредима основне школе, у: Бајић Љиљана, Брборић Вељко, Корда Петровић Александра, Павловић Миодраг (ур.) Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних (389–399), Београд: Савез славистичких друштава Србије. ISBN 978-86-917949-0-3; UDK 371.3::82; COBISS.SR-ID 209116172; скуп одржан 18–20. септембра 2009. [M63]
 7. Димитријевић, М. (2014). Методички изазови у интерпретацији гротескних јунака савремене српске приче за децу, у: Јовановић Виолета, Росић Тиодор (ур.) Књижевност за децу у науци и настави (375–384), Јагодина: Факултет педагошких наука. ISBN 978-86-7604-118-3; COBISS.SR-ID 212281356 [M44]
 8. Чутура, И., Димитријевић, М. (2015). Простор као значењски елемент у савременој српској ауторској бајци, у: Сборник с доклади от Дванадесети международни славистични четения София Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури (155–161), София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. ISBN 978-954-07-4046-1 [M14]
 9. Димитријевић, М. (2015). Слика града у поезији Новице Тадића, Наслеђе, XII/31, 241–252. ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац); UDK 821.163.41-14.09 Tadić N.; COBISS.SR-ID 115085068 [M51]
 10. Димитријевић, М. (2017). Стандарди, исходи и елементи жанра као параметри наставне интерпретације књижевних ликова, Узданица, XIV/1, 17–31. ISSN 1451-673X; УДК 371.3::82; COBISS.SR-ID 110595084 [M52]

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања: Методика наставе српског језика и књижевности, Књижевност за децу
Чланства у организацијама:
Остали подаци: