Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Маја Димитријевић

Име, средње слово, презиме: Маја, М. Димитријевић
Звање: Доцент
Датум рођења: 2.5.1973.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе српског језика и књижевности
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: К 25, други спрат
Телефон:
е-mail: maja0205@gmail.com
Консултације: среда, четвртак 11.30-12.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2022. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе српског језика и књижевности
Докторат 2016. Филолошки факултет Универзитета у Београду Методика наставе српског језика и књижевности, Српска књижевност
Магистратура 2010. Педагошки факултет у Јагодини Методика наставе српског језика и књижевности
Диплома 2003. Филолошки факултет Универзитета у Београду Српска књижевност

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методички практикум српског језика и књижевности
 2. Књижевни жанр у настави
 3. Настава граматике у основној школи
 4. Извођачке вештине 1
 5. Извођачке вештине 2
 6. Стваралачка настава језика и књижевности

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Теоријско-методолошка питања методике наставе српског језика и књижевности
 2. Савремени приступи у настави српског језика и књижевности

Репрезентативне референце

 1. Димитријевић, М. (2023). Писање формација са страном препозитивном компонентом, Српски језик: студије српске и словенске, 28/1, 299–313. https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.17
 2. Димитријевић, М. (2022). Наставни приступ краткој причи за децу: савремени српски аутори у реформисаним школским програмима, Годишњак института за дечју књижевност, II/2, 403–417.
 3. Илић, Б., Димитријевић, М. (2021). Тумачење и настава књижевности (монографија). Јагодина: Факултет педагошких наука. https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tumacenje-i-nastava-knjizevnosti-2021.pdf
 4. Cirkovic-Miladinovic I., Dimitrijevic M. (2020). Reflection in Action: Strategies for Teacher Self-evaluation (EFL Teacher Preparedness to Work with Young Learners), Technium Social Sciences Journal, Vol. 11, 46–58, September 2020. https://doi.org/10.47577/tssj.v11i1.1501
 5. Димитријевић, М. (2020). Говор простора у Андрићевој приповеци „Злостављање”, Узданица, XVII/2, 201–217. https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.14
 6. Димитријевић, М. (2019). Методички потенцијал књиге Били су деца као и ти… Гроздане Олујић, Узданица, XVI/1, 201–213
 7. Чутура, И., Димитријевић, М. (2015). Простор као значењски елемент у савременој српској ауторској бајци, у: Сборник с доклади от Дванадесети международни славистични четения София Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, 155–161.
 8. Димитријевић, М. (2015). Слика града у поезији Новице Тадића, Наслеђе, XII/31, 241–252.
 9. Димитријевић, М. (2014). Причам ти причу – Радовићево поверење у децу-читаоце, у: Пантић Михајло (прир.) Поштованом Душку Радовићу, 93–105.
 10. Стевановић Ј., Димитријевић М. (2013). Подстицање иницијативе, сарадње и стваралаштва у настави српског језика и књижевности, у: Шевкушић Славица (ур.) Зборник Института за педагошка истраживања, 45/2, 381–403.

Остале активности

Учешће на пројектима: „Кризе, изазови и савремени образовни систем” (Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Филозофски факултет Универзитета Црне Горе) (2021–2023)
„Позитивно образовање – доживљај психолошког благостања и остваривање оптималних образовних постигнућа” (Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву)
Усавршавања:
Област Интересовања: Методика наставе српског језика и књижевности Књижевност за децу
Чланства у организацијама:
Остали подаци: Аутор четири акредитоване читанке и три радне свеске уз читанке за млађе разреде основне школе, по реформисаним програмима наставе и учења (од 2018. године), издавач Вулкан издаваштво / Вулкан знање.