Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

dr Biljana Stojanović

Ime, srednje slovo, prezime: Biljana J. Stojanović
Zvanje: Vanredni profesor
Datum rođenja: 23. 2. 1965.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Didaktika sa metodikom
Katedra: Katedra za društveno-humanističke nauke
Kabinet: K13
Telefon:
e-mail: biljanastojanovic23@yahoo.com
Konsultacije: Ponedeljak 12.30–14:00

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2014. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, fakultet u Jagodini Pedagogija
Doktorat 2014. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Metodika nastave
Specijalizacija 2006. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Predškolska pedagogija
Magistratura 2009. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, fakultet u Jagodini Master učitelj, građansko vaspitanje
Diploma 1990. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet Pedagogija

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Predškolska didaktika (OAS)
 2. Osnove domske pedagogije (OAS)
 3. Metodika rada domskog vaspitača (OAS)
 4. Rad sa darovitim učenicima (OAS)
 5. Pedagoška komunikologija (DV MAS)
 6. Pedagoško liderstvo (LUO MAS)
 7. Partnerstvo i komunikacija (LUO MAS)

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

 1. Inovativni modeli u razrednoj nastavi

Reprezentativne reference

 1. Stojanović, B. (2014). Mogućnost uticaja sistema didaktičkih igara na razvoj pojma konzervacije težine kod učenika, Nastava i vaspitanje (1), (71-83), ISSN 0547-3330, COBISS.SR-ID 6026754 (M 24 )
 2. Stojanović, B., Milovanović, R., and I. Ćirković-Miladinović (2016). Encouraging the Development of Cognitive Operations in Early School Age Children by Applying the System of Didactic Games. The New Educational Review, Vol. 44. No. 2 (139-153), ISSN1732-6729, DOI:10.15804/tner.2016.44.2.11 (M23)
 3. Milovanović, R, Stojanović, B. (2016). The social competencies and authoritarianism of pedagogical faculty candidates. Individual and Environment International Thematic Proceedia, Days of Applied Psychology, Department of Psychology, Faculty of Philosophy, Universitty of Niš, 2016.(pp 269-279). ISBN 978-86-7379-418-1, COBISS.SR-ID 225867020 (M14)
 4. Stojanović, B. (2016). Razvoj samopouzdanja dece predškolskog uzrasta (plenarno izlaganje). U E. Kopas-Vukašinović, B. Stojanović (ur.) Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: izazovi i dileme, knj. 20, (53-67). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.UDK 159.922.74 373.211.24:159.923.3 159.923.2-053.4 ISBN 978-86-7604-147-3. (M63)
 5. Stojanović, B. Stojanović, N. (2016). Primena likovnih tehnika i materijala u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi u funkciji razvoja kreativnosti, Uzdanica, XIII, br. 1,(87–98), ISSN 1451-673X, UDC 81 82 7.01 37.01. (M52)
 6. Stojanović, B. (2016). Razvoj samopouzdanja dece predškolskog uzrasta (plenarno izlaganje). U E. Kopas-Vukašinović, B. Stojanović (ur.) Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: izazovi i dileme, knj. 20, (53-67). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.UDK 159.922.74 373.211.24:159.923.3 159.923.2-053.4 ISBN 978-86-7604-147-3. (M63)
 7. Stojanović, B. (2017). Sistem didaktičkih igara u funkciji razvoja sposobnosti zaključivanja dece mlađeg školskog uzrasta. Pedagogija. Br 1. GOD. LXXII 2017. (60-72) UDK: 159.922.72.072-053.5 371.382 ISSN0031-3807 (M51)
 8. Milovanovic, R., Cirkovic Miladinovic I., Stojanovic, B. (2017). Assertiveness of prospective teachers and preschool teacher Journal Plus Education Vol.16 No2. (289-303) ISSN 2068-1151. (M23)
 9. Stojanović, B. (2017). Sistem didaktičkih igara u funkciji razvoja sposobnosti zaključivanja dece mlađeg školskog uzrasta. Pedagogija. Br 1. GOD. LXXII 2017. (60-72) UDK: 159.922.72.072-053.5 371.382 ISSN0031-3807 (M51)

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: -2010-2013: TEMPUS project Development of Lifelong Learning Framework in Serbia TEMPUS PROJECT 145010-TEMPUS-2008-RS-JPHES -2010-2014: Projekat Ministarstva prosvete i EU Obrazovanje za sve-povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za decu iz marginalizovanih grupa (08SER 01/09/11) EUROPEAID/128424/SER/RS -2012-2015: Tempus projekat: TEMPUS project Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, PROJECT NUMBER-517319-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR 2013-2016: TEMPUS projekat Master program in Educational Leadership (EdLead) PROJECT NUMBER- 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-JPCR. 2017-2019. Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching for accomplishing transparency of university education and for raising competitiveness in national and international knowledge markets, realized and financied by the University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina (Republic of Serbia), and the University of Primorska, Faculty of Education, Koper (Republic of Slovenia).
Usavršavanja: 2014. Predstavnik Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu na dvonedeljnoj obuci „Liderstvo u obrazovanju“ u Holandiji-Amsterdam, Netherlands shool of educational management (15.06.-30.06.2014). 1.3. Profesionalni razvoj srpskog akademskog osoblja Personal Development Program 2.0 – the continuation 2015.Predstavnik Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu na dvonedeljnoj obuci „Liderstvo u obrazovanju“ u Segedinu- Mađarska Aktivnost 1.3. Profesionalni razvoj srpskog akademskog osoblja Personal Development Program 2.0 – the continuation, PDA and Consortium Meeting in the frame of the EdLead Program -25 January 2015. – 08 February 2015, Hungary, Szeged
Oblast Interesovanja: Didaktičke igre, inovativni modeli nastave, pedagoška komunikologija, domska pedagogija
Članstva u organizacijama:
Ostali podaci: Mobilnost nastavnika 2016. ERAZMUS projekat-mobilnost nastavnika Period mobilnosti: od [7/11/2016] do [ 16/11/2016] Institucija: Visoka škola Etvaš Jožef u Baji, Mađarska (Eötvös József College, Baja) Broj sati predavanja: 16 Akreditovani programi ZUOV 1. Projektni model nastave http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=444&godina=2014/2015 Autor: Dušan Ristanović Realizatori: Dušan Ristanović, Biljana Stojanović 2. Uloga nastavnika i vaspitača u prevenciji i prevazilaženju nasilnog ponašanja i konfliktnih situacija http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=135&godina=2014/2015 (Kataloški broj seminara je 135, K4). Seminar je akreditovan za period školske 2016/17. i 2017/18. godina. Autor: Mirsada Džaferović Realizatori: Mirsada Džaferović, Biljana Stojanović.