Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Andrijana Miletić

Ime, srednje slovo, prezime: Andrijana, Ž. Miletić
Zvanje: Asistent
Datum rođenja: 17.4.1986.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Metodika nastave prirode i društva
Katedra: Katedra za didaktičko – metodičke nauke
Kabinet:
Telefon:
e-mail: andrijana.jakovljevic@yahoo.com
Konsultacije: sreda 12.30-13.30
Bibliografija: Preuzmi dokument

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, 50% radnog vremena

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2015. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Metodika nastave prirode i društva
Master rad 2012. Pedagoški fakultet, Jagodina, Univerzitet u Kragujevcu Master učitelj
Diploma 2009. Pedagoški fakultet, Jagodina, Univerzitet u Kragujevcu Profesor razredne nastave

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Metodika nastave prirode i društva
 2. Metodika upoznavanja okoline
 3. Metodički praktikum upoznavanja okoline
 4. Istraživački pristup upoznavanju okoline

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

Reprezentativne reference

 1. Stantić Miljački, I., Miletić, A., Cekić Jovanović, O. (2017): Informaciono komunikaciona tehnologija u nastavi prirode i društva – mogućnosti i ograničenja, Zbornik radova naučnih konferencija učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku 2017, naučna konferencija Izazovi savremene nastave, urednik Josip Ivanović, Urednici Éva Borsos, Zsolt Námesztovszki, Ferenc Németh. Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Subotica, 1054-1064.
 2. Golubović Ilić, I., Jakovljević, A. i Cekić Jovanović, O. (2015): Maša i Raša, Svet oko nas: udžbenik za prvi razred osnovne škole, Klett, Beograd.
 3. Golubović Ilić, I., Jakovljević, A. i Cekić Jovanović, O. (2015): Maša i Raša, Svet oko nas: radna sveska uz udžbenik za prvi razred osnovne škole, Klett, Beograd
 4. Jakovljević, A., Cekić Jovanović, O. (2014): Svet oko nas/Priroda i društvo i Matematika u sistemu međupredmetne povezanosti – stavovi učitelja. Zbornik radova sa III međunarodne konferencije »Metodički aspekti nastave matematike« (MATM2014 - Methodological Aspects of Teaching Mathematics), Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 341-350.
 5. Cekić Jovanović, O., Golubović Ilić, I. i Jakovljević, A. (2014): Metodički postupci za realizaciju uvodnog dela časa, Pedagogija, 69, 1, 82-97. UDK-371.331 UDK-37 ISSN 0031-3807.
 6. Cekić Jovanović, O., Golubović Ilić, I. i Jakovljević, A. (2014): Stavovi i mišljenja učenika o učenju Prirode i društva primenom obrazovno-računarskog softvera sa multimedijalnim sadržajima, Uzdanica, 11, 1, 141-158. UDK: 371.3::3/5]:004 316.644-057.874:004(497.11)“2012“ ID: 208620300 UDC 81 82 7.01 37.01 ISSN 1451-673X.
 7. Golubović Ilić, I. i Jakovljević, A. (2014): Istraživački pristup u obradi sadržaja Priroda i društvo, Učitelj, Savez učitelja Republike Srbije, vol.XXXII, no.2, pp. 287 – 304, isnn: 0352 – 2253.
 8. Golubović-Ilić, I., Cekić-Jovanović, O., Jakovljević, A. (2013): Specifičnosti, struktura i kvalitet komunikacije na časovima Sveta oko nas/Prirode i društva, Uzdanica, 1, 199-215.
 9. Cekić Jovanović, O., Jakovljević, A. i Golubović Ilić, I. (2013): Značaj i efekti primene Power Point prezentacija u nastavi - stavovi učitelja, Pedagogija, 1, 101-109. UDK: 316.644:371.694;004.42POWERPOINT UDK-37 ISSN 0031-3807.

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: 1. 2017-2019. – Bilateralni projekat Pretpostavke i mogućnosti razvijanja inovativnih modela nastave u funkciji ostarivanja transparentnosti univerzitetskog obrazovanja i podizanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu znanja, koji realizuju i finansiraju Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina (Srbija) i Pedagoški fakultet Univerziteta u Primorskom, Kopar (Slovenija). 2. 2017.– Program za popularizaciju nauke idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke „Botanička slagalica – park Sretena Adžića“, Centar za promociju nauke, projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. 3. 2012. Program za promociju i popularizaciju nauke Ambijentalni učenje – otkrivanje naučnih tajni.
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja: Integracija nastavnih sadržaja i obrazovna tehnologija
Članstva u organizacijama:
Ostali podaci: 1. Autor i realizator akreditovanog seminara Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2016/2017. i 2017/2018. godinu - Mogućnosti inoviranja i osavremenjivanja nastave Svet oko nas/Prirode i društva - kataloški broj 600. 2. Autor i realizator akreditovanog seminara Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu - Mogućnosti inoviranja i osavremenjavanja nastave Svet oko nas/Prirode i društva - kataloški broj 600.